Změny v programu
11.01.2017 POZOR - OMEZENÍ: od začátku existence programu platí, že Faktury a Dobropisy nesmí mít stejné řady čísel dokladů !!!
Již načtená špatná data je třeba ručně odstranit z ApSoftu a znova načíst s korekcí. Pak se ke všem dobropisům s číslem <100 přičte číslo 90000000 a tím se odstraní kolize.
----------------------------------- rok 2016 ---------------------------------- 11.02.2016 Opraveno načítání externích dat. Program nesprávně načítal DIČ zákazníka.
----------------------------------- rok 2015 ---------------------------------- 30.12.2015 Byl program rozšířen o podporu nutnou k vyplnění Kontrolního hlášení.
18.01.2015 Stabilizováno načítání externích dat. Od nějaké nové verze DMS přestal být údaj "Faktura/Dobropis" zapisovaný do exportovaného souboru DBF spolehlivý. Našel jsem např. fakturu, kde byla jedna položka označena jako věta faktury a všechny ostatní jako věty dobropisu. ApSoft, který se tímto údajem řídil, samozřejmě načetl data špatně. Proto se od této verze detekuje údaj "Faktura/Dobropis" z klíče UPKD.
----------------------------------- rok 2014 ---------------------------------- 19.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH 10% platnou od 01.2015. Program provede potřebné konverze souborů.
----------------------------------- rok 2013 ----------------------------------
21.02.2013 Program upraven, aby správně rozeznával sníženou a základní DPH platnou od roku 2013.
rok 2011 09.12.2010 Verze 2011. Doplněna příručka ve formátu HTML.
20.07.2010 Program přizpůsoben verzi 2.14.4 systému DMS.
08.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
21.12.2008 Verze 2009: Program upraven tak, aby poskytoval správné podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009.
rok 2008 21.03.2008 Program neignoroval typ dokladu 71-garanční doklad. Opraveno.
07.03.2008 Program upřesněn. Ignoruje následující typy dokladů z DMS:
00 Nezařazeno - nevyhodnocováno 10 zálohová faktura NV 11 storno zálohy NV 12 zálohová faktura SM 13 storno zálohy SM 15 zálohová faktura OV 16 storno interního dokladu SM 17 storno zálohové faktury OV 18 storno interního dokladu NV 19 storno interního dokladu OV 25 interní doklad NV 70 interní doklad NV 73 interní doklad SM 71 garanční doklad SM
27.02.2008 Program rozšířen tak, aby zpracoval nové položky DMS verze 2900.
Ve verzi 2900 je nový výrobek
6583.008000 Zapůjčení vozidla nebo předmětu
Pakliže se vyskytuje ve Vašich fakturách, pom si ho prosím doplňte do Centrální databáze - Výkony a samozřejmě si k němu doplňte i způsob účtování.
26.02.2008 Stabilizovány některé tisky.
08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.
rok 2007 28.02.2007 Nová verze kompatibilní s ToolBoxem a jádrem 2007.
--------------------------------- rok 2006 ------------------------------------ 15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 18.08.2005 Z načítání faktur byly vyloučeny faktury, které mají v položce Druh dokladu hodnotu 10-Zálohová faktura. Tyto faktury se nenačtou, tudíž se ani nikam nezahrnou.
15.06.2005 Nové druhy položek: bylo zavedeno několik nových druhů položek faktur, které zejména souvisí se zdaňováním záloh. Položky 110 a 111 byly převedeny na 410 a 411. Proveďte nabídku
"Vzorové výkony" --> "Doplnit do Centrální databáze"
Zde si můžete jednak vytisknout momentálně platný seznam výkonů, které poskytuje DMS, jednak tyto výkony doplnit do Tabulky výkonů v Centrální databázi. Doplní se jen ty výkony, které v Tabulce výkonů dosud nemáte, ty, které tam máte, zůstanou nedotčené.
!!! POZOR !!! - Při doplňování nesmí na síti nikdo pracovat s tabulkou Výkonů !!! - u výkonů 6383.410 a 6383.41 si musíte znova nastavit účtování
26.02.2004 Upraveno načítání faktur z DMS. DMS předává položky faktur na 2 des. místa, DPH však na 4, protože DPH vyčíslí až za celou fakturu. Při načítání vznikala při převodu ze 4 des.míst na 2 diference, kterou jsme nějak zachytávali a dávali do zaokrouhlení. Tento mechanismus přestal u části faktur verze 164x řádně fungovat. Proto jsme změnili algoritmus načítání. Diferenci zachytáváme jiným způsobem a přidáme ji do DPH do položky s nejvyšší daní.
10.02.2004 Někdy v polovině ledna 2004 nasadil Gedas verzi 164x, kde bylo jinak vyřešeno zaokrouhlování. Od Gedasu jsme tuto informaci neobdrželi. Náš program proto ŠPATNĚ zaokrouhloval načtené faktury, které byly na halíře. Chyba je opravena, program sám pozná faktury verze 164x a výše a korektně je zpracuje.
23.01.2004 Doplněna nabídka Analýza .DBF. Slouží pro analýzu dat předaných z DMS. V případě, že se nějaký soubor z DMS načetl nějak podivně, vraťte ho zpátky z podadresáře \APSOFT do adresáře, odkud se načítají data a proveďte analýzu. Výsledkem je tisk předaných dat v jakémsi "progra- mátorském" náhledu, ze kterého lze pak vyčíst řadu informací.
04.12.2003 Úpravy pro novou verzi DMS ver.164x. V této verzi jsou zásadní dvě změny:
Nové druhy dokladů: bylo zavedeno několik nových druhů dokladů, zejména storno-faktur. Nová verze našeho programu je umí řádně ošetřit. Viz dále.
Nové druhy položek: bylo zavedeno několik nových druhů položek faktur, které zejména souvisí se zaokrouhlováním daňových dokladů platným od 11.2003. Do programu jsme proto doplnili nabídku
Vzorové výkony - Doplnit do Centrální databáze - Tisk
kde si můžete jednak vytisknout momentálně platný seznam výkonů, které poskytuje DMS, jednak tyto výkony doplnit do Tabulky výkonů v Centrální databázi. Doplní se jen ty výkony, které v Tabulce výkonů dosud nemáte, ty, které tam máte, zůstanou nedotčené.
!!! POZOR !!! - Při doplňování nesmí na síti nikdo pracovat s tabulkou Výkonů !!! - Ve vzorových výkonech je naplněna položka "Účtování prodej" NĚJAK. Vy si tuto položku musíte zkontrolovat a upravit podle Vašeho účtování !!!
Aby všechno fungovalo, musíte si ještě nainstalovat aktuální verze modulů Centrální databáze, Fakturace a Styk s bankou, které jsme museli v souvislosti s uvedenými změnami také aktualizovat.
Dále byla doplněna nabídka "Načítání dat" --> "diagnostika hlaviček/ položek", která slouží víceméně pro programátorské účely, když se v datech od DMS vyskytnou nějaké nové položky, které je třeba analyzovat.
23.07.2003 V praxi se občas stane, že se v DMS vystaví faktura,která má špatnou formu úhrady. DMS neumožňuje se do faktury vrátit a formu úhrady změnit. V praxi se pak často na takovou fakturu vystaví dobropis, který tuto fakturu anuluje a vystaví se další faktura s dalším číslem na totéž plnění ale již se správnou formou úhrady. Zákon 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty však v §13 a §15 přesně stanovuje, kdy lze vystavit dobropis. Výše uvedený postup je podle zákona nepřípustný a některé finanční úřady po něm "jdou" a vyvozují sankce. Do programu byla proto doplněna nabídka "Oprava formy úhrady". Pak je možné na špatně vystavené faktuře údaj ručně opravit a po načtení faktur do našeho programu formu úhrady ručně opravit i v počítači.
05.05.2003 Stabilizováno načítání faktur. Z načítání byly vyloučeny soubory typu FANVmmrr (měsíční uzávěrka nových vozů - když ji obsluha omylem vyexportje z DMS), které kolidovaly s FA??mmrr (denní soubor za den ??) Přesunou se jako FANVmmrr.BAD do adresáře s načtenými soubory.
11.03.2003 Při načítání dat z DMS se rozlišuje, zda se načítají faktury z prodejny nebo faktury za nové vozy. Na sestavě "Seznam faktur" je nový sloupec označený "Id", 0 znamená faktury z prodejny, 1 znamená nové vozy. Aby toto fungovalo, musí být nainstalovaná nová verze modulu Fakturace minimálně z 11.03.2003.
14.02.2003 Stabilizováno načítání dat z DMS ver 13xx, která poskytuje zavádějící položky s rozlišením 102/104,107,108, takže např. poskytnutá sleva se jednou dostane do sloupce sleva u každé položky, a ještě se vygeneruje věta rozlišením 102, která obsahuje slevu ještě jednou. Fa Gedas bude výhledově problém řešit.
Ošetřen problém se zaokroulováním. SW Gedas má cenu před slevou na 2 desetinná místa. Pakliže je zákazníkovi poskytnuta sleva, počítá se tato na 4 desetinná místa. Základ daně se spočte jako
(cena před slevou) - sleva
opět na 4 desetinná místa. Když se pak sleva a základ daně převedou na standardní 2 desetinná místa tedy na haléře, jak je v Čechách zvykem a jak jsou i postaveny zákony, dochází díky zaokrouhlování k haléřovým rozdílům. Haléřové rozdíly program převede na výrobek 0.000005 - zaokrouhlení do základu daně se sazbou 0%.
19.06.2000 Stabilizováno načítání dat z Obchodního věstníku. V případě, že Adresář partnerů v Centrální databázi nebyl fyzicky setříděn, docházelo někdy ke ztrátě vět.