Změny v programu
16.04.2024 Znova sestavena oblast 4 programu, kde zůstala ještě položka "id_dats" ve výstupech pro EPO.
16.03.2024 Z dat týkajících se DPH a předávanýxh přes EPO byla vypuštěna položka Id_Dats - Identifikátor datové schránky, kterou hlášení od 1.1.2024 už nevyžaduje.
22.02.2024 Opravena letitá chyba Kontrolního hlášení. Do skupiny A1 se nenatáhly doklady na výstupu, kdy se fakturovalo s přenesenou daňovou povinností.
----------------------------------- rok 2022 ---------------------------------- 19.01.2022 Stabilizovány další tisky, které se volají z jiných agend.
----------------------------------- rok 2021 ---------------------------------- 13.08.2021 Stabilizovány tisky, které se volají z jiných agend. Například padal ve Výpisech z banky tisk Proúčtování obratů --> Zaúčtované obraty --> --> Zaúčtování jednotlivých položek výpisů.
----------------------------------- rok 2020 ---------------------------------- 08.05.2020 Tisk Hlavní kniha: u středisek 900/999 se netiskne součet tř.5+tř.6 za středisko.
----------------------------------- rok 2019 ---------------------------------- 24.09.2019 V souvislosti se změnami v zákoně o DPH se rozšiřuje položka
Oprava podle §44 --> Oprava podle §4x
tak, že nově jsou možnosti
0 Ne 1 A-§44 2 P-§46
s tím, že se tyto nové hodnoty přenesou i do Kontrolního hlášení.
!!! POZOR !!! Kvůli této změně zákona byla změněna struktura věty Dokladů DPH. Proto je nutné, abyste si:
- nainstalovali novou Centrální databázi - provedli konverzi
Správa systému Správa databáze Konverze dokladů DPH 10.2019
19.08.2019 Program při načítání dat z úložiště vypisuje pro větší transparentnost i adresář úložiště.
27.03.2019 Program neupozorňoval modrou barvou v nabídce v případě, že v úložišti byla nezpracovaná data účetního deníku. Opraveno.
24.02.2019 Načtení dat Dokladů DPH a Účetního deníku z externího zařízení bylo rozšířeno o možnost načtení dat z internetu, tedy dat, která se předávají přes ftp-server nebo zasílají mailem.
EPO-Přiznání k DPH: ošetřen případ, kdy firma nemá v daném období žádné doklady DPH. Program pak vytvoří prázdné Přiznání.
----------------------------------- rok 2018 ---------------------------------- 30.11.2018 Opravena Rozvaha pro podnikatele. Špatně se počítal
ř. 102 a.v. Výsledek hospodaření běžného roku
----------------------------------- rok 2017 ---------------------------------- 26.04.2017 Ve výkazu Rozvaha se do řádku 102 = b.1 Rezervy nenačítal řádek 106 = b.1.4 Ostatní rezervy. Opraveno.
02.03.2017 Ve výkazu Rozvaha pro neziskové organizace byl špatně ošetřen rozdíl v zaokrouhlení. Opraveno.
08.02.2017 Ve výkazech Rozvaha a Výsledovka pro neziskové organizace byla chyba. Opraveno.
----------------------------------- rok 2016 ---------------------------------- 09.09.2016 Doplněny výkazy Rozvaha a Výsledovka pro ziskové i neziskové subjekty platné pro rok 2016. Výkazy se významně změnily. U většiny účtů by měly zůstat správně nastavené řádky výkazů z minulé verze. Ovšem v případech, kdy účet aaa šel do řádku AAA a účet bbb šel do řádku BBB ale v nové verzi jde účet bbb do řádku AAA, musíte nastavení v účtové osnově ručně opravit. U výkazu "Výsledovka" lze zadat filtr na středisko. To Vám umožní Výsledovku tisknout pro jednotlivá střediska zvlášť, např. dáváte-li si nedaňové výnosy na zvláštní středisko, lze tisknout "nedaňovou"/"daňovou" Výsledovku zvlášť.
17.05.2016 EPO: Když uložíte libovolné podání na Portál, můžete si stáhnout soubor s příponou .P7S, pomocí kterého můžete sledovat, v jakém stavu se Vaše podání nachází. Soubor si uložte. Potom se Vám v nabídkách daného podání objeví nová volba
Elektronické podání - stav zpracování P7S
kde můžete kdykoli zjistit aktuální stav Vašeho podání.
22.03.2016 EPO Kontrolní hlášení: v seznamu zahrnutých dokladů se u dokladů s přenesenou povinností chybně tisknula dopočtená DPH. Opraveno.
15.03.2016 Drobné úpravy v EPO Daň z příjmů právnických osob.
29.02.2016 Doplněno EPO Daň z příjmů fyzických osob.
25.02.2016 Nastavena správná verze EPO Daň z příjmů právnických osob pro rok 2015 na DPPDP8.
24.02.2016 Doplněno EPO Daň z příjmů právnických osob. Přiznání DPPO je speciálním druhem podání. Program Účetnictví nepodporuje vzhledem k velké složitosti tvorbu Přiznání k DPPO. Nicméně je schopen Vám poskytnout významnou pomoc. Přečtěte si prosím příslušnou kapitolu příručky
Měsíční závěrka Elektronická podání EPO
20.02.2016 Drobné úpravy u EPO Kontrolního hlášení. Pracovní tvar KH se tiskne bez nevýznamných nebo nenaplněných sloupců. Program Vás pouze připojí na Daňový portál, odkud lze přímo vkládat i do Datové schránky.
16.02.2016 Doplněna volba Elektronická podání EPO, kterou učiníte pohodlně všechna EPO, která jste povinni provádět. Přečtěte si prosím příslušnou kapitolu příručky
Měsíční závěrka Elektronická podání EPO
14.01.2016 DPH: někdo může být měsíční/kvartální plátce DPH a stejně tak může mít měsíční/kvartální povinnost podávat Kontrolní hlášení. Pokud nastanou varianty měsíční a kvartální zároveň, program umožní pořídit texty do výkazů jak měsíční, tak kvartální.
29.01.2016 Pořízení dokladů DPH: při zadání IČO=0 se vynulují a přeskočí položky Dotřídění IČ a DIČ.
28.01.2016 Pořízení dokladů DPH bylo rozšířeno o položku "Platební kalendář". Vyplňte "ano" v případě, že se jedná o položku, která je menší než 10.000,-, ale přesto ji budete chtít v mít Kontrolním hlášení uvedenou na samostatném řádku. Typicky se jedná o splátkový kalendář.
26.01.2016 Doplněno
Tisky DPH - Přiznání a ostatní hlášení Elektronické podání - Kontrolní hlášení
Tabulky: doplněny sestavy
Tabulky Plnění Kontrolní hlášení Přiznání k DPH Podle řádek Přiznání
kde si můžete zkontrolovat, jak program převádí jednotlivé typy dokladů DPH do Kontrolního hlášení. Jestli v tabulce najdete nějakou chybu, prosím okamžitě konzultujte s autorem programu !!!
----------------------------------- rok 2015 ----------------------------------
30.12.2015 Byl program rozšířen o podporu nutnou k vyplnění Kontrolního hlášení. Aby program správně fungoval, musíte mít naistalovanou Centrální databázi z 30.12.2015, kterou také musíte napřed spustit a provést v ní změnu struktury dokladů DPH.
01.09.2015 Do Rozvahy pro podnikatele doplněn řádek
A.V.2 - Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílů na zisku
09.06.2015 Stabilizováno
Hlavní kniha Kontrola na pomocné knihy
pro opakované předání dat. 08.10.2014 se to nepodařilo úplně, stále byla jedna situace, kdy se kontrola spočítala špatně.
06.02.2015 Doplněn výpočet Přiznání k DPH platný od 01.2015. Přiznání je shodné s loňským formulářem. Změna je v tom, že se nízká daň 10% zahrnuje do snížené 15%. Sestava "Zahrnuté doklady" se proto liší od sestavy "Seznam dokladů DPH", v "Zahrnutých dokladech" chybí sloupce pro 10% daň, která je napočtena do sloupců pro 15% daň.
19.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH 10% platnou od 01.2015. Zavedení třetí sazby daně znamená výrazný zásah do celého systému ApSoft. Do všech souborů týkajících se DPH je nutné doplnit nové položky. Tyto soubory se v počítači vykytují v řadě modulů v mnoha adresářích. Proto je nutné tuto změnu struktury - konverzi souborů - provést centrálně v jednom okamžiku.
Tuto změnu MUSÍTE PROVÉST IHNED PO INSTALACI Centrální databáze !!!!
K dnešnímu datu zatím nebyl zveřejněn nový formulář "Přiznání k DPH", zákonodárci mají čas... Tak až se jim uráčí, bude program doplněn.
----------------------------------- rok 2014 ----------------------------------
08.10.2014 Stabilizováno
Hlavní kniha Kontrola na pomocné knihy
pro opakované předání dat.
04.06.2014 Pro export do XLSX se pohyby na dokladech nesčítají.
08.05.2014 Stabilizován tisk Doložení zůstatků na účtech. V případě, že program neměl spočtenou hlavní knihu (např. bezprostředně po aktualizaci deníku), netiskly se počáteční stavy.
05.05.2014 Stabilizován export Pohybů na účtu do XLSX.
25.04.2014 Tisky: Do pracovního tvaru Přiznání k DPH se píšou správné nadpisy sloupců, tj. "Základ" a "Daň".
16.04.2014 Do tisků ročního deníku u sestav
Deník po dokladech Deník po závodech Doložení zůstatků Obraty na účtech Pohyby na účtech Pohyby na účtech po měsících Pohyby na účtech po střediskách Seznam dokladů
Pohyby na účtech - export do XLSX
se zahrnou pouze doklady od ledna do běžného měsíce včetně. Dosud se zahrnovaly doklady z celého roku. Nová úprava vám umožní provádět např. Doložení zůstatků v běžném měsíci s tím, že Doložení se bude shodovat se stavem v Hlavní knize.
09.04.2014 Nefungoval export Rozvahy a Výsledovky do XLSX. Opraveno.
21.03.2014 Velká firma: do Speciálních prací doplněno Odeslání dat mailem. Opraven předpis pro výpočet Rozvahy z 20.03.2014.
20.03.2014 Doplněn předpis pro sestavení Rozvahy a Výsledovky platný pro rok 2014.
17.01.2014 Do ročního přiznání k DPH se nezahrnovaly doklady z prosince předchozího roku, které účetně patřily do prosince, ale daňově až do ledna aktuálního roku. Opraveno.
13.01.2014 Do tisku uživatelských výkazů doplněny sestavy
Plnění řádek výkazu - podle řádek - seznam dokladů
které přehledně ukážou, které doklady byly do výkazu zahrnuty.
06.01.2014 Do tisku Výkazu zisku a ztráty doplněna možnost zadat filtr a vytisknout tak výsledovku např. jen pro jedno středisko.
rok 2013 10.10.2013 Stabilizován tisk časové řady z Hlavní knihy. Program správně počítá součtové sloupce.
03.10.2013 Stabilizován tisk časové řady z Hlavní knihy. Je vyloučen 13. měsíc, tj. uzavírací doklad, který nuloval součet za celý rok.
16.07.2013 Doplněna tabulka plnění Přiznání k DPH, chyběly sazby daně pro doklad na výstupu dle §92a-režim přenesení daňové povinnosti.
17.04.2013 Opravena sestava "Obraty na účtech".
Při ručním pořizování dokladů DPH, které mají "Typ_dokladu=99-ruční", program nedopočítává DPH ze zadaného základu daně. Jestli v dokladu má být daň, musíte ji zadat sami.
Vylepšeno vyhledávání dokladů DPH, které nemají vyplněné DIČ:
- omezuje se jen na subjekty původem z ČR (číslo státu 0 nebo 191) - omezuje se jen na doklady, které mají nenulový základ nebo DPH - pro subjekty se zadaným IČ provádí kontrolu bez ohledu na částku Kč
16.04.2013 Opraven tisk Přiznání k DPH pro fyzické osoby.
27.02.2013 Upraveno pořízení dokladů DPH: položka typu
3 - zboží - pořízení zboží ze státu EU
se chová obdobně jako "11 - zlato_§92a - přenes.daňová povinnost, zlato" tj. k celkové zadané částce se dopočte hypotetická DPH, která se pak v Přiznání k DPH objeví jak na vstupu, tak v ř. 62 - Daň na výstupu.
17.02.2013 Program rozšířen o podporu evidence DIČ na dokladech DPH podle aktuální novely Zákona č. 235/2004. Program zkontroluje všechny doklady DPH na částku vyšší než 10.000,- Kč (zjednodušené daňové doklady - viz § 30). Když na dokladu není DIČ, ukazuje ho jako chybný. DIČ lze doplnit do dokladů jednak rukama v nabídce "Aktualizace", nebo automaticky z Adresáře partnerů v Centrální databázi. To má tu výhodu, že u dokladů, kde je zadané IČO, se doplnění provede hromadně. Program je schopen IČ, u kterých nemáte v Adresáři partnerů zadané DIČ, natáhnout z ARESu o těchto firmách včetně DIČ. To platí ale pouze u právnických osob, u fyzických osob ARES DIČ nevrací !!!! (asi stál málo miliard Kč a tak na doplnění DIČ u živnostníků nezbyly peníze, i když rukama ho v ARESu najdete !!!). Toto natažení z ARESu funguje jen s Centrální databází z 17.02.2013 a novější !!!
24.01.2013 Přiznání k DPH vz.18 se musí požívat od 1.1.2013, tedy i pro přiznání za rok 2012.
POZOR !!! Musíte si změnit v Nastavení Finanční úřad !!!
23.01.2013 Doplněno Přiznání k DPH vzor 18. Aby program fungoval, musíte mít nainstalovanou Centrální databázi z 23.01.2013 !!!
14.01.2013 Verze pro rok 2013. Pro velkou verzi programu doplněno předávání dat před ftp-server/mail.
rok 2012 18.06.2012 Tisky: U tisku všeobecných výkazů opravena chyba, kdy se po tisku pracovního tvaru výkazu shodilo zaokrouhlování na tisíce a formulář se tisknul na koruny.
Odstraněna nabídka "Všeobecné výkazy - Zaokrouhlení" v Uživatelském nastavení programu. Eventuelní zaokrouhlovací rozdíl se v nově přepra- covaných výkazech skryje do primárního řádku s největší hodnotou.
V Rozvaze v pracovním tvaru se v roce 2011 díky chybě v popisu výpočtu tisklo do ř. "a.ii. Kapitálové fondy" 78,- Kč do sloupce "2011_Netto". Opraveno.
14.06.2012 Tisky: do kontroly konzistence hlavní hnihy doplněn test, zda účet 261-Peníze na cestě má nulový zůstatek. Nemá-li, tiskne se varování.
25.04.2012 Tisky: při tisku ročního deníku se odfiltruje 13. měsíc, což je uzavírací doklad roku.
14.02.2010 Program doplněn o elektronické podání Výpisu z evidence podle §92a. Stejně jako u ostatních podání si můžete předávaný formulář vytisknout na Portálu daňové správy.
Doplněno URL datových schránek. Podle toho, zda máte/nemáte elektro- nický podpis Vás program přepne na Portál daňové správy nebo do Datové schránky, kde podáte příslušný XML dokument.
12.04.2012 Program stabilizován, padal na chybě
Proměnná není definována p1:=mf905
08.04.2012 TISKY: Zcela přepracován tisk výkazů Rozvaha a Výsledovka. Podle příslušné Vyhlášky se "nulové položky neuvádějí". V praxi to znamená, že se nulové řádky netisknou. Před tiskem se Vás program zeptá, zda je přesto chcete (ze setrvačnosti či nostalgie - formulář má pak pevný tvar) tisknout.
Přepracována Výsledovka pro neziskové organizace, kde se sleduje jen běžné období, ale zato rozdělené na hlavní (nedaněnou) a hospodářskou (daněnou) činnost. Jestli je toto Váš případ, pak si zaveďte v organizaci střediska a označte je (v Centrální databázi - tabulka "Nákladová střediska") takto:
hlavní činnost - charakter střediska = výrobní hospodářská činnost - charakter střediska = NEvýrobní
Doplněna Rozvaha pro rok 2012 (verze 0102) - v Pasivech přibyl řádek
a.ii.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
01.04.2012 TISKY: Pro neziskové organizace doplněn export výkazů Rozvaha a Výsledovka do XLSX.
20.03.2012 TISKY: Elektronická forma Přiznání k DPH doplněna o přenesenou daň.
14.03.2012 TISKY: při některé z minulých úprav byl odstřelen tisk Přiznání k DPH za celý rok. Opraveno.
23.02.2012 TISKY: Stabilizován tisk analýzy plnění celostátních výkazů.
20.02.2012 TISKY: Stabilizován tisk přiznání k DPH. V lednu nenašel doklady z prosince minulého roku.
02.02.2012 Tabulky: upravena aktualizace Účtové osnovy pro neziskové organizace. Kontroly jsou teď na správné číselníky.
31.01.2012 Do kontroly zůstatků na pomocné knihy se do textu předává i název pomocné knihy, tedy zdroj dat.
03.01.2012 Verze 2012. Stabilizovány celostátní výkazy, předpisy pro jejich výpočet a tisk teď platí, dokud je zákonodárce zase nezmění. Dosud byly pro každý rok zvlášť, i když nedošlo ke změně.
rok 2011 07.10.2011 Doplněna mocný nástroj pro kontrolu účetní závěrky, sestava
Tisky Hlavní kniha ... Kontrola na pomocné knihy
Pomocnými knihami se pro účel této kontroly rozumí:
Pokladní kniha - program vytáhne Příjem/Výdej/Konečný stav Pokladen
Pohledávky - program vytáhne Nové pohledávky/Úhrady/Nevyřízené (ze sestav "Vývoj pohledávek v čase" a "Nevyřízené pohledávky")
Závazky - program vytáhne Nové závazky/Úhrady/Nevyřízené (ze sestav "Vývoj závazků v čase" a "Nevyřízené závazky")
Výpisy z banky - program vytáhne Debet/Kredit/Konečný stav účtů
položky přiřadí na strany Má dáti/Dal/Konečný stav a porovná je s hodnotami v Hlavní knize. Zjistí-li rozdíly, pak je vytiskne a usnadní Vám tak významně kontrolu účetní závěrky.
Aby tento mechanismus začal fungovat, musíte nainstalovat nové verze modulů Pokladna a Banka.
Jak se aktivuje předávání hodnot z modulů Pokladna a Banka se dočtete ve změnách příslušných modulů.
21.07.2011 Seznam načtených dokladů DPH se tiskne novější centrální rutinou.
20.07.2011 V souvislosti s úpravami 23.06.2011 padalo pořízení Závazků v pří- padě, že jste předtím nespustili Účetnictví. Opraveno.
Při vstupu do nabídky Tisky --> Přiznání DPH se na chvilku otevřelo DOSové okno. Opraveno.
12.07.2011 V souvislosti s úpravami 23.06.2011 přestal jít tisk Přiznání k DPH v pracovním tvaru. Opraveno.
23.06.2011 Zcela přepracován aparát pro tisk Rozvahy a Výsledovky. Výkazy se tisknou do grafických formulářů. Korekce, které jsou eventuelně nutné kvůli zaokrouhlování na tisíce Kč, se automaticky promítnou do největ- šího čísla. Pakliže korekce vzniknou, je možné je vytisknout. Nový mechanismus se uplatní od roku 2010.
Doplněn aktuální formulář Výsledovky 2010, kde přibyl nový řádek A.II.5 Rozdíly z přeměn společnosti.
23.05.2011 Při tisku Rozvahy a Výsledovky je možné hned tisknout Analýzu plnění výkazu, nabídka není podmíněná předchozím tiskem výkazu.
12.05.2011 Program byl upraven tak, aby uměl zpracovat odložené daňové doklady. Do přiznání k DPH se zahrnou doklady, které byly pořízeny v daném časovém rozmezí (běžný měsíc u měsíčních, běžný kvartál u kvartálních plátců) a jeden měsíc dozadu, ve kterém můžou být doklady, které účetně patří do předchozího měsíce (v březnovém souboru můžou být doklady, které daňově patří už do dubna).
Odložená DPH se účtuje přes účty 378/3431 a 378/3432. Aby se Vám tyto účty doplnily do osnovy, musíte vstoupit do nabídky
Tabulky Účtová osnova Vzorová osnova - doplnit systémové účty
23.03.2011 Při minulé úpravě programu se vloudila chyba, nešlo vytisknout Přiznání. Opraveno.
22.03.2011 Opraven tisk přiznání DPH - byly špatně souřadnice rodného čísla.
17.02.2011 Tabulky, Měsíční data: V Uživatelském nastavení programu je možné nastavit, že zpracovávaná firma je Nezisková organizace dle Vyhl.504.
09.02.2011 Doplněno přiznání DPH vz.17. Novela Zákona o DPH je zatím v Poslanecké sněmovně. Stránka MFČR, kam se podává elektronické podání, zatím není formálně aktualizovaná (obsahuje odkaz na EPO2), ale přesto přijímá přiznání DPH vz.17.
Nová verze programu vyžaduje novou verzi Centrální databáze !!!
19.01.2011 Při tisku ročního Přiznání k DPH se nezahrnula dodatečná Přiznání. Opraveno.
05.01.2011 Pro tisk sestav "Doložení zůstatků" a "Pohyby na účtech za rok" doplněn třídicí klíč "Datum dokladu". V případě, že se v jednotlivých měsících opakovala čísla dokladů, se doklady se stejným číslem neřadily chronologicky.
04.01.2011 Doplněny předpisy pro výkazy verze 2011.
rok 2010 02.12.2010 TIP: Následné souhrnné hlášení DPH: Jestliže podáte souhrnné hlášení s chybou, nelze podat znova bez chyby. FÚ si s tím neporadí. Musíte postupovat tak, že dáte načíst z ApSoftu hodnoty Souhrnného hlášní DPH na portál MF a tam lze hlášení opravit a doplnit, pak uložit a následně se to dá vložit do datové schránky FÚ (v případě, že nemáte el.podpis a nepředáváte data přes portál).
29.11.2010 Upraven tisk Časové řady výkazy do schránky tak, aby se položky umístily správně do sloupců pro import do Excelu.
28.11.2010 Do nabídky Tisky - Hlavní kniha doplněn tisk "Kontrola dat". V této sestavě jsou výsledky formálních kontrol dat hlavní knihy.
!!! POZOR !!! Aby kontroly fungovaly, musíte mít nainstalovanou Centrální databázi z 28.11.2010 nebo novější.
23.11.2010 Do nabídky Tisky - Hlavní kniha doplněn export dat do našeho nového programu ApSoft - Audit. Data se uloží do souboru UCHArr-IČO.RDA
ApSoft - Audit je náš nový program pro auditory. Audituje Vaše účet- nictví auditor? Doporučte mu prosím náš nový produkt. ApSoft - Audit je náš nový software pro auditory.
16.11.2010 Drobné úpravy tisky manažer.
15.11.2010 Souhrnné hlášení: rozšířena podmínka pro výběr dokladů DPH do zemí EU. Po minulé úpravě nepropustilo doklady s charakterem dodávky 1.
04.11.2010 Souhrnné hlášení: stabilizován výpočet. Za určitých okolností náhodně převzal doklad daňový charakter položky "Zaokrouhlení" a nastavil se u něj špatný kód plnění.
03.11.2010 Souhrnné hlášení: pro vývoz služeb se nastaví automaticky kód plnění na 3.
15.09.2010 Při poslední úpravě výpočtu celostátní Rozvahy a Výsledovky byl poškozen algoritmus výpočtu uživatelských výkazů. Opraveno.
13.09.2010 Drobné úpravy v předpisech pro výpočet celostátních výkazů.
27.08.2010 Do výpočtu zaokrouhlení v celostátní rozvaze pro roky 2009 a 2010 se vloudila chyba a zaokrouhlení se počítalo špatně tak, že nesouhla- sila Aktiva a Pasiva ve formuláři. Opraveno. Za chybu se omlouváme.
28.07.2010 Z technických důvodů byl přejmenován číselník OKEČ v Centrální databázi. Jméno kolidovalo s tiskem časové řady Hlavní knihy. Prosím stáhněte a nainstalujte si i Centrální databázi.
26.07.2010 Při exportu do XLSX neukládal program cestu k vytvořenému souboru do schránky. Opraveno.
15.07.2010 Drobné úpravy v elektronickém podání. Tady je návod, jak vložit např. Přiznání k DPH do Datové schránky Finančního úřadu:
Spusťte Účetnictví a najeďte si na "elektronické podání"
Přihlásit do datové schránky Nová zpráva Rozšířené Vyhledání příjemců zadat: Název organizace: finanční úřad Obec: mariánské lázně tlačítko VYHLEDAT v levém sloupci Nalezeno zaškrtnout a tlačítko PŘIDAT tlačítko PŘIPRAVIT ZPRÁVU vyplnit Věc: Přílohy tlačítko MOŽNOSTI vybrat Vložit písemnost
zpátky do Účetnictví a provést "elektronické podání"
tlačítko ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU
a je hotovo. Nemusíte nic posílat poštou, ani nikam chodit. Při prvním podání zi na FÚ ověřte, zda Přiznání došlo v pořádku !!!
01.07.2010 Při exportu dat do XLSX se korektně převádí znaky [&] a ["] v textu.
15.06.2010 Doplněn export Hlavní knihy, Pohybů na účtech, Rozvahy a Výsledovky do souboru XLSX (formát Microsoft Office 2007), který je čitelný jak v Excelu, tak i v Open Office.
!!!!!! POZOR !!!!!!
Pro export dat do XLSX si musíte stáhnout nové Jádro ApSoft z webu. Jádro si stáhnete standardně z Centrální databáze.
Uživatelé, kteří mají starší verzi Microsoft Office, si budou muset stáhnout z webu převaděč do starých formátů. Např. do Googlu stačí zadat
Microsoft File Format Converter stáhnout
a stáhnout si ho např. z
http://support.microsoft.com/kb/212265/cs
27.05.2010 Zpřesněn výpočet Rozvahy. Za určitých okolností mohlo dojít u účtů, které mají obojetný charakter (podle znaménka zůstatku jsou buď aktivní nebo pasivní), k nejednoznačnému vyhodnocení, zda je zůstatek kladný nebo záporný, protože nebylo jasné, zda se napřed mají vysčítat analytiky a pak testovat, nebo testovat jednotlivé analytiky zvlášť.
Příklad:
Nastavení v Účtové osnově Zůstatek ------------------------------------------------------------------------------- 221/ 0 BANKOVNÍ ÚČTY C.IV.2. -b.iv.2. 221/ 10 běžný učet GE C.IV.2. -b.iv.2. 100 000,- 221/ 11 běžný učet GE C.IV.2. -b.iv.2. 100 000,- 221/ 20 kontokorent C.IV.2. -b.iv.2. -100 000,-
Z Účtové osnovy se odvodí, kam se má daný účet zahrnout: ------------------------------------------------------------------------------- 221 BANKOVNÍ ÚČTY Kstv >0 1 60 C.IV.2. Účty v bankách 10 běžný účet GE Kstv >0 1 60 C.IV.2. Účty v bankách 11 běžný účet KB Kstv >0 1 60 C.IV.2. Účty v bankách 20 kontokorent Kstv >0 1 60 C.IV.2. Účty v bankách -Kstv <0 1 116 b.iv.2. Krátkodobé bank.úvěry 10 běžný účet GE -Kstv <0 1 116 b.iv.2. Krátkodobé bank.úvěry 11 běžný účet KB -Kstv <0 1 116 b.iv.2. Krátkodobé bank.úvěry 20 kontokorent -Kstv <0 1 116 b.iv.2. Krátkodobé bank.úvěry
Ve Výsledovce se pak správně naplní: ------------------------------------------------------------------------------- 60 C.IV.2. Účty v bankách 200 000,- 116 b.iv.2. Krátkodobé bankovní úvěry -100 000,-
Stejného výsledku dosáhneme, když v Účtové osnově zadáme ------------------------------------------------------------------------------- 221/ 0 BANKOVNÍ ÚČTY C.IV.2. -b.iv.2. 221/ 10 běžný učet GE nic převede se na 221/0, vysčítá a pak vyhodnotí 221/ 11 běžný učet GE nic převede se na 221/0, vysčítá a pak vyhodnotí 221/ 20 kontokorent C.IV.2. -b.iv.2.
Ve Výsledovce se pak opět správně naplní: ------------------------------------------------------------------------------- 60 C.IV.2. Účty v bankách 200 000,- 116 b.iv.2. Krátkodobé bankovní úvěry -100 000,-
Jiného výsledku dosáhneme, když v Účtové osnově zadáme ------------------------------------------------------------------------------- 221/ 0 BANKOVNÍ ÚČTY C.IV.2. -b.iv.2. 221/ 10 běžný učet GE nic převede se na 221/0, vysčítá a pak vyhodnotí 221/ 11 běžný učet GE nic převede se na 221/0, vysčítá a pak vyhodnotí 221/ 20 kontokorent nic převede se na 221/0, vysčítá a pak vyhodnotí
Ve Výsledovce se pak NESPRÁVNĚ naplní: ------------------------------------------------------------------------------- 60 C.IV.2. Účty v bankách 100 000,-
Po dnešní úpravě programu tedy máte k dispozici možnost v Účtové osnově zadat přesně, jak se budou vyhodnocovat obojetné účty, jestli součet nebo jednotlivé analytiky zvlášť.
20.05.2010 Vtipálci z MFČR změnili na portálu daňové správy URL adresy elektro- nických podání. Proto jsem je umožnil uživatelsky nastavit.
U Souhrnného hlášení nastavení URL vidíte hned. U Přiznání DPH je nastavení URL v nabídce "Nastavení".
Nastavíte tak, že si nalistujete podání na portálu daňové správy pří- slušné podání, kliknete na adresu URL v horním řádku prohlížeče, adresa zmodrá, CTRL/C si ji zkopírujete a pak CTRL/V vložíte do nastavení v programu.
Teď jsou URL adresy nastaveny podle stavu k 20.05.2010.
Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
!!! POZOR !!! PROGRAM VYŽADUJE CENTRÁLNÍ DATABÁZI Z 19.05.2010 NEBO NOVĚJŠÍ.
07.05.2010 Stabilizovány filtry pro práci s devizovými účty z modulu Styk s bankou - Výpisy.
06.05.2010 Doplněna Analýza plnění výkazu u Všeobecných výkazů. Řadě uživatelů dělá potíže najít u Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát, kde mají v Účtové osnově špatně nastavené řádky, do kterých se započítají jednotlivé účty z Hlavní knihy. Nechte si napřed výkaz spočítat a vytisknout v pracovním tvaru. Pak se objeví nabídka "Analýza plnění výkazu", kde lze vytisknout dvě sestavy:
Podle řádků výkazu - ukáže, jak se řádek spočetl
Podle účtů - tady lze s vhodným filtrem vytisknout účty, které se nikam nezahrnuly
27.04.2010 Doplněno Elektronické podání - Přiznání k DPH. Pro jeho použití musíte mít nainstalovanou aktuální verzi Centrální databáze!!!
20.04.2010 Doplněno Elektronické podání - Souhrnné hlášení za běžný měsíc. Pro jeho použití musíte mít nainstalovanou aktuální verzi Centrální databáze!!! Dále musíte upravit informace o firmě v nabídce
Tisky Přiznání k DPH Nastavení textů na výkazy Texty - šablona Texty - běžný měsíc
Elektronické podání podání pak provedete v nabídce
Tisky Přiznání k DPH Souhrnné hlášení Běžný měsíc - elektronické podání
Program připraví soubor ve formátu XML, který umí aplikace MFČR načíst. Pak spustí aplikaci MFČR a vy na nich jen stisknete tlačítka
- NAČTENÍ SOUBORU - pomocí CTRL/V vložíte odkaz na soubor XML do pole PROCHÁZET - pak stiskněte NAČÍST
Aplikace MFČR pak soubor načte a provede nad ním kontroly.Ty by měly proběhnout bez chyby. Můžete si hlášení vytisknout a odeslat.
Před prvním vstupem na stránky MFČR musíte svému www prohlížeči říci, že stránky MFČR jsou důběryhodné. To provedete na
http://epodpora.mfcr.cz/30.html Jak mám správně nastavit "Důvěryhodné servery"? nebo Při vstupu na zabezpečenou stránku Daňového portálu zobrazí Mozilla Firefox chybové hlášení "Toto připojení není důvěryhodné"
Eventuelní elektronický podpis si musíte zajistit sami.
14.04.2010 Stabilizován výběr daňových dokladů pro "Souhrnné hlášení DPH". Program do dokladů vždy znova doplní údaje o firmě a cílovém státu. Tím se napraví neúplné údaje o odběrateli, které eventuelně vznikly v okamžiku pořízení dokladu.
22.03.2010 Doplněn měsíční tisk výkazu "Souhrnné hlášení DPH".
22.03.2010 Opravena letitá dobře schovaná chyba. Když se dal "Tisk - doklady" a pak "Tisk - Seznam dokladů", tak program napsal hlášku "Soubor XY.RDA není (momentálně) k dispozici" a bylo nutné vycouvat z Deníku a zase se tam vrátit.
08.03.2010 Při nějaké opravě v minulosti jsem odstřelil uživatelské nastavení řádku, kam se uloží zaokrouhlení. Opraveno.
19.02.2010 Některým zákazníkům se nepovedla konverze "Nastavení přiznání k DPH" (v Přiznání přibyly na 1. straně nové položky) zřejmě proto, že neměli nainstalovanou aktuální Centrální databázi a spustili Účetnictví. Pak jim upadlo při tisku Přiznání k DPH.
Náprava spočívá ve dvou krocích:
- nainstalovat si aktuální Centrální databázi - v Účetnictví volby:
Tisky Přiznání k DPH Nastavení přiznání k DPH Texty znova konverze 01.2010
25.01.2010 Odstraněno chybné rozsvícení nabídky
Doklady DPH za běžný měsíc Nepotvrzené dobropisy z minulého měsíc
20.01.2010 Tabulky: stabilizováno automatické vytvoření uživatelské Výsledovky.
14.01.2010 Bylo zodolněno přetažení nepotvrzených DBPS z minulého měsíce. Jsou-li dobropisy, svítí nabídka modře. Po přetažení do aktuálního měsíce program vypíše zprávu, že dobropisy byly uloženy do schránky a uživatel má znova načíst schránku.
03.01.2010 Verze 2010. Doplněno "Přiznání k DPH vzor 16" platné od 01.2010 a tabulky pro všeobecné výkazy pro rok 2010.
rok 2009 29.05.2009 Doklady DPH: doplněna nabídka
Aktualizace - nastavit Odpočet koeficientem
která nastaví u všech dokladů na vstupu "Odpočet koeficientem". Tato nabídka se využije např. v situaci, kdy Vaše firma jednou za čas spadne do odpočtu DPH na vstupu Koeficientem. Příklad: prodáváte zboží pro třetí osobu a jednou za čas jí vystavíte fakturu na provizi, která je osvobozena od DPH. Předem nevíte, zda na konci měsíce provizi budete fakturovat. Mezi tím jste pořídili řadu dokladů DPH na vstupu, u kterých jste nastavili Odpočet="ano". Protože jste fakturovali výkon, který je osvobozen od DPH. Dodatečně potřebujete u již pořízených dokladů na vstupu nastavit Odpočet="koef".
26.05.2009 Tisk Rozvaha a Výsledovka: parametry tisku se ukládají pro každý výkaz zvlášť. Můžete si tak přednastavit, že Rozvaha se ukládá do souboru ROZVAHA.PDF a Výsledovka se ukládá do souboru VYSLED.PDF.
V pořizování dat lze hledat v nápovědném menu pomocí ALT+D.
23.02.2009: Opraven tisk Přiznání DPH pro fyzickou osobu, tisklo se špatně rodné číslo.
09.02.2009 Nešlo aktualizovat a tisknout Převodový můstek v Otevření roku. Opraveno.
02.02.2009 Stabilizován tisk DIČ na Přiznání k DPH.
20.01.2009 Firma celkem: opraveny drobné chyby v mechanismu pro načítání dat z disket.
19.01.2009 Verze 2009. Doplněno přiznání k DPH vzor 15 platné od 01.2009.
rok 2008 22.10.2008 Do Tabulek doplněna možnost automaticky vytvořit uživatelskou Výsledovku. Tato Výsledovka by Vám měla zejména posloužit jako vodítko, jak zkonstruovat případné další výkazy. (eventuelně si ji můžete upravit, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám).
11.09.2008 Doplněna možnost exportovat měsíční data do cizího softwaru. Tento export je individuální, musí se případ od případu naprogramovat podle požadavků přijímajícího softwaru.
24.04.2008 V "Nastavení přiznání k DPH" Texty šablona/období zpřístupněna položka DIČ.
18.04.2008 Stabilizována a vylepšena detekce chybných dokladů, která se projeví červeným podbarvením nabídky tisku "Seznam dokladů".
10.03.2008 Rozvaha a Výsledovka zdvojovaly díky špatným programovým tabulkám některé účty. Opraveno, za chybu se omlouváme.
07.03.2008 Stabilizován výpočet Rozvahy pro případ, že firma měla na účtu 431-HV ve schvalovacím řízení ztrátu. Aby se výpočet stabilizoval, je třeba vstoupit do oblasti Tabulky a hned zase odejít. Provedena revize Rozvahy 2008. Doplněny řádky B.II.5-Dospělá zvířata a C.I.4-Mladá zvířata.
05.03.2008 Upraven výpočet Rozvahy pro neziskové organizace o korekci, aby bylo Aktiva=Pasiva. Korekce se spočte jako Aktiva-Pasiva a řádek A.I. Jmění celkem se o tuto korekci upraví.
27.02.2007 Stabilizováno najíždění do uživatelských výkazů. Za určitých okol- ností padalo.
17.02.2008 Doplněna diagnostika na chybné doklady. Je-li v měsíčním deníku chybný doklad, nabídka "Účetní deník" svítí červeně. Zrovna tak svítí červeně nabídka "Tisk - Seznam dokladů" v nabídkách tisku měsíčního i ročního deníku. Slouží pro upozornění obsluhy, že v deníku je nějaký doklad špatně.
13.02.2008 Stabilizováno vytvoření předpisu pro Rozvahu a Výsledovku. Už není nutné vstoupit do účtové osnovy, aby se předpisy zkopírovaly z minulého roku.
08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.
Při tisku dokladů program podporuje tisk loga.
rok 2007 02.08.2007 !!! POZOR !!!
Tato verze Účetnictví vyžaduje Centrální databázi z 30.07.2007 nebo novější !!!
Přiznání k DPH: Doplněna sestava "Zahrnuté doklady - plnění řádek", ve které jsou doklady DPH seřazeny podle řádku přiznání, kam byly zahrnuty.
Doplněna sestava "Hlavní kniha" --> "Obraty - časová řada", ve které je pro každý účet Konečný stav od počátku roku, Počáteční stav a obraty v jednotlivých měsících.
28.06.2007 Přiznání k DPH: Doplněna možnost zadat do Textů Šablony i běžného přiznání "X" do políček
1 - Plátce daně §94 2 - Identifikovaná osoba k dani §96 3 - Neplátce daně §19/5
Z vykreslovaného formuláře ve shodě se vzorem 13 odstraněna pole
4 - Daňový zástupce DIČ Daňového zástupce
26.06.2007 Stabilizován výpočet výkazu "Souhrnné hlášení DPH". U měsíčních plátců se místo kvartálu zahrnula jen data za běžný měsíc.
24.04.2007 Doplněna možnost plnit řádky 520 a 540 Přiznání DPH. Program je neumí plnit sám. Protože jde o okrajovou záležitost, nebudeme se jí momentálně zabývat. Jestli ovšem potřebujete do těchto řádků Přiznání vyplnit nějaká data, postupujte takto:
Pořiďte rukama doplňující Doklad DPH, který má:
Typ dokladu: 1 výstup Charakter: 17-pro ř. 520 16-pro ř. 540 Odpočet: ano Bez daně: zadejte požadovanou částku
28.03.2007 Do tisku Plánu za celý rok přidán součet za všech 12 měsíců. Na běžný papír A4 budete tuto sestavu muset tisknout naležato.
Stabilizován tisk formuláře MFin 5401-Přiznání k DPH. Aby se tisklo přesně do řádek, musíte si stáhnout nové jádro, které obsahuje novou verzi databázového procesoru WR49.
08.03.2007 Do Rozvahy a Výsledovky pro neziskové organizace doplněn výpočet údajů za minulé období.
27.02.2007 Padalo pořízení plánu pro pomocníka. Opraveno.
19.02.2007 Zvýšena bezpečnost při načítání dat z diskety. Program napřed vyzve k založení diskety a zeptá se, zda chcete data načíst. Až když obsluha odpoví "Ano", pak teprve smaže cílová data a zahájí načítání dat z diskety.
09.02.2007 Nabídky "Doklady DPH" a "Účetní deník" a dále "Načtení dokladů ze schránky" se vybarví modře v případě, že ve schránce jsou nenačtené soubory nebo v případě, že soubory jsou už načtené ale nezpracované. Uživatele tak program upozorní, že má něco nedodělané.
02.02.2007 Zodolněno Přiznání k DPH, doplňující texty se vytvoří vždy, aniž by do nich uživatel musel vědomě vstoupit.
31.01.2007 Doplněny předpisy pro Rozvahu a Výsledovku podle publikace Sagit 597 z konce ledna 2007, stejně tak jako pro Přiznání k DPH (výkaz MFin 5401 vzor č.13).
Dále doplněn tisk Přiznání k DPH včetně formuláře MFin 5401 vzor 13, lze pěkně tisknout na laserových/inkoustových tiskárnách. Pro Přiznání k DPH upraveno pořízení doplňujících údajů do datového souboru tak, že se údaje ukládají natrvalo za jednotlivé měsíce zvlášť.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 14.11.2006 Stabilizován tisk hlavní knihy pro případ, že v datech jsou věty, které mají nenulovou zakázku nebo nenulový výrobek a zároveň je v Tabulkách nastaveno, že se zakázky či výrobky nesledují. Při tisku hlavní knihy se teď nenulová zakázka nebo nenulový výrobek ignorují.
13.12.2006 Odeslat data mailem - odesílaný soubor.ZIP se přejmenuje na soubor.APS. Nějaké nastavení pošty může blokovat odesílání souborů s příponou ZIP.
06.10.2006 Doplněna nabídka "Speciální práce" --> "Odeslat data mailem". S její pomocí lze odeslat Vaše data z běžného roku do naší firmy k analýze. Zpravidla je třeba odeslat jak data "Tabulky", tak data Vaší firmy z běžného roku.
29.09.2006 Pořízení dokladů DPH: opraveno zobrazování charakteru dokladu.
18.08.2006 U dodatečného přiznání k DPH se tiskne i období, za které se podává.
02.06.2006 Doplněna sestava "Tisky" --> "Hlavní kniha" --> "Hlavní kniha - účet-středisko" .
25.04.2006 Do výkazu "Výkaz zisku a ztráty" pro rok 2005 a 2006 doplněn řádek č.61 "Výsledek hospodaření před zdaněním" podle platného znění vyhlášky 500/2002 Sb. Do příručky doplněny mapy oblastí.
18.04.2006 Padala sestava "Tisky" --> "Hlavní kniha" --> "Časová řada". Opraveno.
20.03.2006 Při tisku formuláře "Přiznání k DPH" se správně zaškrtávají políčka "Řádné" a "Dodatečné" podle toho, co si uživatel nastavil.
10.03.2006 Upřesněn výpočet uzavíracího a otevíracího dokladu pro neziskové organizace.
08.03.2006 Drobná úprava pořízení počátečních stavů.
15.02.2006 Upraven tisk "Účetní deník" --> "Tisk - Formulář Seznam dokumentů", podtrhávání bylo nahrazeno grafickými rámečky. Kosmeticky upraveno pořízení popisu uživatelských výkazů.
15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 28.07.2005 TABULKY ------- Doplněna nabídka "www.ApSoft/UCTO". Umožní Vám, pakliže máte internet, si stáhnout z našich stránek jednak aktuální Změny, jednak aktuální distribuční sadu programu. Distribuční sada se uloží do standardního instalačního adresáře APSOFT\INST, odkud ji standardně nainstalujete (ze Správce) z nabídky "Speciální práce" --> "Instalace" programů.
Výpočet uzavíracího dokladu byl rozšířen i na třídu 7, kde někdo může mít podrozvahové účty. Z uzavíracího dokladu se pak počítají počáteční stavy na příští rok.
01.03.2005 Opraven výpočet Rozvahy v plném rozsahu. Počítal se špatně řádek 066-Příjmy příštích období, místo sloupce Netto se naplnil sloupec Korekce.
17.02.2005 Doplněn tisk způsobu plnění Přiznání k DPH podle druhů položek dokladu DPH. Tabulky Vám pomohou zařadit jednotlivé položky dokladů DPH do správného druhu:
"Doklady DPH za měsíc" --> "Plnění přiznání podle druhů položek" --> "Plnění přiznání podle řádek"
Dodatečné Přiznání k DPH - do formuláře se netiskne měsíc a rok, musíte si doplnit ručně !!!
Přiznání k DPH - tiskne se do formuláře Vzor č.13. Dále se automaticky naplní řádky přiznání:
III.4.Dovoz zboží 340 ---> II.6.Dovoz zboží 260 345 ---> 265
Dále upozorňujeme na možnost vytisknout si seznam doporučených dokumentů, které by měla obsahovat Vaše měsíční účetní závěrka z nabídky:
"Účetní deník za měsíc" --> "Tisk - Formulář Seznam dokumentů"
Do sestavy "Účetní deník" --> "Pohyby na účtech" byla doplněna možnost zadat způsob sčítání. Tím dostáváte do ruky silný nástroj, díky němuž můžete při hledání chyb např. vytisknout Výnosy podle jednotlivých zdrojů dat, úhrady závazků a pohledávek po jednotlivých dnech atd..
02.02.2005 Doplněno Dodatečné Přiznání k DPH. K tomu byla do dokladu DPH doplněna položka "Dodatečné přiznání". Když do ní nastavíte "ano", pak takto označené doklady nebudou zahrnuty do Řádného přiznání, ale do Dodatečného přiznání.
Které přiznání chcete tisknout, si nastavíte v nabídce
Tisky Přiznání k DPH Přiznání - dodatečné "ano"/"ne"
06.01.2005 Verze pro rok 2005. Do Tabulek byly doplněny předpisy pro celostátní výkazy "Rozvaha", "Výkaz zisku a ztráty" jak pro ziskové, tak pro neziskové organizace, a "Přiznání k DPH"
!!!!!!!!!!!!! P O Z O R !!!!!!!!!!!!
Aby se aktualizovaly předpisy pro výpočet výkazů, musíte vstoupit do aktualizace Účetní osnovy pro rok 2005 !!!
--------------------------------- rok 2004 ------------------------------------ 20.10.2004 Do modulu byla doplněna podpora pro neziskové organizace, které účtují na základě vyhlášky 504/2002. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, spojte se v případě zájmu o podrobnosti s námi.
Jestliže firma, pro kterou se Účetnictví zpracovává, má v Centrální Databázi nastaveno, že není plátce DPH, pak modul nepodporuje problematiku DPH.
24.08.2004 Při pořízení Dokladu DPH na výstupu byla zpřístupněna položka "Odpočet".
20.07.2004 Doplněna sestava "Souhrnné hlášení vývozu do zemí EU" --> "Zahrnuté doklady" pro přehled, které doklady se do hlášení započetly.
25.06.2004 Opraven formulář Přiznání k DPH: Rámečky pro adresy právnické osoby se tiskly malým písmem. Opraveno na standardní. Z nabídky "Přiznání k DPH" --> "Nastavení" byla odstraněna volba "Adresa". Adresa se nyní přebírá z Centrální databáze z údajů o Vaší firmě (adresa je na novém formuláři Přiznání rozdělena shodně s naší datovou strukturou na Ulici, PSČ a Město). Chcete-li na formulář tisknout jinou adresu, pak si v Centrální databázi do tabulky Partnerů doplňte další adresu Vaší firmy, se stejným IČEM, ale s jiným dotřídě- ním (třeba 99). V modulu Účetnictví si pak v nabídce "Uživatelské nastavení programu" --> "Nastavení vlastní firmy" nastavte Standardní firma "ne" a do firmy si nastavte Vaše IČO s dotříděním 99.
25.05.2004 Doplněn tisk Přiznání k DPH do formuláře, který je konečně k dispo- zici. Změnila se metodika výpočtu koeficientu tak, že ho již program nemůže počítat automaticky. Proto jsme doplnili nabídku
"Doklady DPH" --> "Koeficient pro krácený nárok"
kde si případně zadáte pro každý rok na začátku Zálohový koeficient, kterým se bude krátit nárok na odpočet v průběhu roku. Na konci roku zadáte Vyrovnávací koeficient a částku Vypořádání odpočtu daně.
Při ručním zadávání dokladů DPH na výstupu se do odpočtu nastavilo "ne", správně má být "ano". Opraveno. Všechny takto pořízené doklady musíte v režimu oprav "proskákat", aby se chybný údaj opravil, doklady by se v opačném případě nezahrnuly do Přiznání.
17.05.2004 Velká verze: Upraven tisk uzavíracího dokladu po závodech tak, aby sestava byla víc přehledná.
11.05.2004 Euro verze. Doplněny (částečně - viz dále v textu) změny, které souvisí s novým 235/2004 Sb. o DPH.
Tabulky ------- Doplněna tabulka "Doklady DPH z účetních dokladů" --> "Aktualizace tabulky - verze 05.2004", kde si můžete vytvořit předpis pro převod účetních dokladů do Přiznání (pakliže tento převod používáte).
Měsíční zpracování ------------------ Pro případ, že Vám některý dodavatel zašle pozdě daňové doklady s daní 22%, které budete muset zahrnout již do května, byla doplněna nabídka
"Doklady DPH" --> "Aktualizace - celé doklady s DPH 22%"
kde můžete tyto doklady pořídit. V modulu Závazky tato možnost z technických důvodů neexistuje. Zrovna tak tyto doklady musíte ručně zaúčtovat a pořídit v nabídce "Účetní doklady".
Doplněno Souhrnné hlášení vývozu do zemí EU a nové Přiznání k DPH. Protože k dnešnímu dni není ještě známý vzhled formuláře Přiznání, je toto k dispozici pouze v pracovním tvaru. Až budou formuláře, program doplníme.
Přiznání k DPH pro kvartální plátce: podle informací z finančního úřadu se bude podávat nadvakrát, jednou za Duben na starém formuláři (sednete si do dubna a vytisknete ho tak, jak jste zvyklí) a podruhé za Květen Červen (sednete si do června a vytisknete ho tak, jak jste zvyklí).
16.03.2004 Opravena maska výkazu "Rozvaha". Na některých tiskárnách se nastavil na první stránce font s dvojitou výškou a vypnul se až na druhé stránce výkazu.
23.02.2004 Doplněna vzorová Účtová osnova pro rok 2004. (Ruší se účty 118,128, 138 a nahrazují se účty151,1525 a 153, změna názvu u účtů 063,065,066, 095,251,253,256,257,314,351,352,361,362,471,472).
Upravena Rozvaha v plném rozsahu, doplněn řádek C.II.5-Dlouhodobé poskytnuté zálohy, kam můžou jít některé analytiky účtu 314. Kvůli posunutí řádků Rozvahy nemusíte ve Vaší účtové osnově nic měnit. Upraveny názvy řádků pro rok 2004.
Při pořízení odkazů v Účtové osnově, do kterých řádků Výsledovky účet patří, jsou pro snadnější orientaci pro řádky Pasiv použita malá písmena.
!!!!!!!!!!!!! P O Z O R !!!!!!!!!!!!
Aby se aktualizovaly předpisy pro výpočet výkazů, musíte vstoupit do aktualizace Účetní osnovy pro rok 2004 !!!
04.02.2004 Opravena chyba, kdy program při tisku uživatelských výkazů - tisk časové řady - spadnul. Chyba se zavlekla spolu s úpravou z 26.01.2004.
04.02.2004 Opravena chyba, kdy program při tisku celostátních výkazů tisknul špatně.
28.01.2004 Opravena chyba, kdy program při Zpracování načtených účetních dokladů spadnul. Chyba se zavlekla spolu s úpravou z 26.01.2004.
26.01.2004 Doplněn výběrový výraz do sestavy "Seznam dokladů". Je možné vybrat chybné doklady, když do položky "Rozdíl stran" dáme hodnotu "- 0" (není nula).
Při načítání účetních dokladů se provádí kontrola na účtovou osnovu. V případě, že daný účet je v účtové osnově, má nastaveno
Pořizuje se "ano" Účtovat na středisko "ne"
a v příchozích datech má středisko (zakázku, výrobek) vyplněné, jsou tyto položky nastaveny na "0". Takto se samy opraví chyby, kdy uživatel omylem nastavil nenulové středisko (zakázku, výrobek) tam, kde nemá být. (Např. u zálohy na platbu na vydané faktuře,... ).
Změněny názvy měsíčních souborů, které se jmenovaly UC??rmm*.RDA, kde "r" byla v letech 1994-2003 poslední cifra roku. Aby se data v jednotlivých letech nepřemazávala, kóduje se "r" (kód roku) od letoška podle následující tabulky:
A - 2004 J - 2013 S - 2022 B - 2005 K - 2014 T - 2023 C - 2006 L - 2015 U - 2024 D - 2007 M - 2016 V - 2025 E - 2008 N - 2017 W - 2026 F - 2009 O - 2018 X - 2027 G - 2010 P - 2019 Y - 2028 H - 2011 Q - 2020 Z - 2029 I - 2012 R - 2021
22.01.2004 Do Tabulek byly doplněny předpisy pro celostátní výkazy "Rozvaha", "Výkaz zisku a ztráty" a "Přiznání k DPH" zatím ve tvaru roku 2003, aby bylo možné tyto výkazy tisknout.
--------------------------------- rok 2003 ------------------------------------ 01.12.2003 Do Tabulek byl doplněn mechanismus, který zkopíruje názvy řádek celostátních výkazů z minulého roku. To je pro případ, že začnete aktualizovat účtovou osnovu pro další rok dřív, než je známý tvar celostátních výkazů pro nový rok a který se dodává s distribuční sadou.
15.09.2003 Do výběrových výrazů do položek typu datum DD.MM.RRRR je možné mimo konkrétního datumu uvést i parametr, který bude nahrazen údajem o nastaveném měsíci a roku takto:
%MR bude nahrazeno MM.RRRR
takže potom můžeme psát např. v září 2003 do "Doklad ze dne":
zápis po náhradě význam ----------------------------------------------------------------------- 1.%MR/31.%MR 1.09.2003/31.09.2003 celé září 2003 :5 1.%MR :5 1.09.2003 celé září 2003 :5 < 1.%MR :5 < 1.09.2003 do září 2003 včetně
atd. Výhoda spočívá v tom, že si takto vytvoříte obecně platné výběrové výrazy, které se budou samy měnit podle nastaveného měsíce.
Tisky pro koukače byly rozšířeny o tisk plánu.
26.08.2003 Opravena chyba ve výpočtu celostátního výkazu Zisků a ztrát. Do sloupce letošního roku se přenášela korekce z minulého roku.
06.08.2003 Při pořízení dokladů je možné zadat nulové středisko u účtů, které se jinak na středisko pořizují. Program vypíše na obrazovku výrazné varování. Takto je možné opravit chybné zaúčtování částky, kdy se mělo účtovat na středisko, ale středisko nebylo zadané.
23.06.2003 Opraveno záhlaví v tisku hlavní knihy.
16.06.2003 Drobné úpravy v pořizovacích formulářích.
06.05.2003 Podbarveny pořizovací formuláře.
20.03.2003 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! POZOR !!! VERZE 2003 !!! POZOR !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jako první spusťte oblast "Systémové tabulky". Provedou se nutné konverze účetní osnovy.
Doplněny výkazy 2003. Podle vyhlášky 500/2002 Sb. zahrnuje účetní závěrka Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. Náš program podporuje nadále pouze tyto dva výkazy a to v plném rozsahu.
Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému uvolnění pravidel pro sestavení účtové osnovy, museli jsme zásadně přepracovat nastavení všeobecných výkazů. Dosud platilo, že většina účtů patřila do přesně definovaného řádku výkazu (tak jsme to také v programu měli přednasta- vené a tím jsme Vám ušetřili práci), pouze u některých analytik jste si cílový řádek výkazu museli nastavit sami.
Od r.2003 jsou dány pouze skupiny účtů (první dvě cifry syntetiky), takže tvorbu účetní osnovy včetně čísel syntetických účtů má v ruce plně uživatel. My v této situaci nemůžeme přednastavit nic. Proto jsme kompletně přepracovali celý aparát výpočtu všeobecných výkazů tak, abychom Vám maximálně usnadnili práci.
Nastavení, kam se který účet do výkazu zahrne, je nyní přímo v účtové osnově. Přečtěte si prosím kapitolku "Účtová osnova" v příručce.
Jenom v kostce pár poznámek. S nastavením byste neměli mít problémy. Při přechodu na rok 2003 se provede konverze účetní osnovy. Program se pokusí co nejlépe doplnit Vaši účetní osnovu o nové údaje, ale nelze to provést dobře u všech účtů.
Vytiskněte si novou účtovou osnovu a zkontrolujte si ji. Doplňte si dlouhé názvy u jednotlivých účtů. Při plnění výkazů je třeba rozlišit dva případy u těch účtů, které mají analytiky. S některými je třeba pracovat samostatně, jako třeba s bankovními účty. Podrobně je tento případ rozebrán v příručce.
V souvislosti s dlouhými názvy přibyla v Uživatelském nastavení nabídka "Široká hlavní kniha ano/ne". Nastavit "ano" doporučujeme tehdy, máte-li širokou jehličkovou tiskárnu A3 nebo laserovou tiskárnu, která umí tisknout naležato. V takovém případě doporučujeme nastavit v parametrech tisku:
Kvalita tisku: některý z ovladačů, které tisknou ležatě Levý okraj: 5 Řádkování: Husté Počet řádek: 63 Druh papíru: A4 naležato
a uložit pomocí [F4].
28.02.2003 Stabilizován výpočet ročního uzavíracího a otevíracího dokladu pro malou a střední verzi programu. Program ignoruje v malé verzi závod a provoz, ve střední závod.
12.02.2003 Doplněna nabídka "Ohlašovací povinnost", ve které je možné načíst (z modulů Pokladna a Banka-Závazky) úhrady, které podléhají ohlašovací povinnosti a vytisknout je. Viz ustanovení zákona 337/92 §34/5. V Centrální databázi si ve stejné nabídce můžete upravit jednotlivé důvodyohlašovací povinnosti.
22.01.2003 Doplněna sestava "Pohyby na účtech po měsících".
04.09.2002 Vzhled všeobecných výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát byl upraven podle současně platných formulářů.
23.08.2002 Do výběrových výrazů doplněna nápověda na zdroj dat. V Systémových tabulkách lze vytisknout možné zdroje dat.
24.02.2002 Do sestavy "Pohyby na účtech po střediskách" bylo doplněno sčítání za zakázku a výrobek.
23.07.2002 V nabídce "Doklady DPH" --> "Aktualizace dobropisy" byl zakázán vstup nových dat. Neopatrná obsluha byla schopná zopakovat věty, tato nestabilita byla odstraněna.
!!! POZOR !!! ------------- Byl přepracován výběr výkazů tak, že program si pamatuje naposledy vybraný výkaz. Kdyby Vám při výběru uživatelského výkazu program spadnul a nahlásil "uctvw.rdf neexistuje", vstupte prosím do nabídky
"Systémové tabulky" --> "Uživatelské nastavení programu" --> "Uživatelské výkazy" --> "Aktualizace"
a hned zase aktualizaci opusťte. Tabulka uživatelských výkazů se převede do nového formátu a výběr začne fungovat.
27.06.2002 Tisk výkazu Vybrané údaje do obch.věstníku za rok 2001: nešlo zadat dextové a čáselné údaje. Opraveno.
19.06.2002 Do výběrového výrazu "Doklady DPH" --> "Z účetních dokladů - výběr" byl doplněn dotaz na zdroj dat.
10.06.2002 Do oblasti 4 - manažerské tisky - byl doplněn u uživatelských výkazů přednastavený výběrový výraz na středisko i do výběru plánu.
04.06.2002 Doplněn "Výkaz zisku a ztráty v plném znění" a "Rozvaha v plném znění" pro rok 2002. Výkazy ve zjednodušeném rozsahu dále vzhledem k jejich minimálnímu využití dále nepodporujeme.
Výkaz zisku a ztráty lze navíc tisknout s výběrovým výrazem na závod, provoz a středisko.
27.01.2002 Doplněn tisk Výkaz zisku a ztráty v plném znění o tisk v pracovním tvaru po střediskách.
Doplněn tisk ročního přiznání k DPH.
28.01.2002 Opraven tisk výkazů/plánu. Při výpočtu se vytvářel nevhodně nazvaný pracovní soubor, který pouze v roce 2002 kolidoval s jiným souborem, program padal na hlášce "Kopie do sebe sama".
24.01.2002 Doplněny systémové tabulky o Účtovou osnovu pro podnikatele pro rok 2002 podle Finančního zpravodaje 11/2001 str. 310. Doplněny nabídky
"Účtová osnova" --> "Osnova pro podnikatele - doplnit účty" : doplní do Vaší účtové osnovy syntetické účty, které v ní chybí oproti vzoru z FZ.
"Účtová osnova" --> "Osnova pro podnikatele - přepsat názvy" : přepíše ve Vaší účtové osnově názvy syntetických účtů podle vzoru z FZ.
30.10.2001 Upraveny formuláře celostátních výkazů Rozvaha v plném i zkráceném rozsahu a Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu podle aktualizovaného znění Opatření MF čj. 281/71 701/1995.
13.06.2001 Do formuláře Přiznání k DPH doplněny "Pokyny k vyplnění ...".
Stabilizovány tisky pro koukače. Stabilizováno vytvoření prázdného účetního deníku.
Doplněna nová oblast UCTO4 pro koukače z řad vedoucích pracovníků. Je možné přednastavit výběrový výraz na středisko (aby vedoucí příslušného střediska "viděl" jen svá data), dále je možné mu omezit nabídku jen na podmnožinu sestav. Lze spustit jen ve víceuživatelském prostředí. Prosím kontaktujte naši firmu.