PersonalistikaModul Personalistika slouží ke komplexní evidenci Vašich pracovníků, jejich osobních údajů, rodinných příslušníků, školení, vystavování pracovně-právních dokumentů atd. Všechny údaje, které jste jednou vložili, si program chronologicky pamatuje. Vrátí-li se po letech pracovník, který u Vás jednou již pracoval, můžete v evidenci jeho údajů plynule pokračovat.


U velké verze programu je automaticky zajištěno předávání informací o pracovníkovi, který byl zařazen do funkce na některé organizační jednotce, z centra na tuto jednotku.


Modul má k dispozici výkonný textový aparát pro tvorbu a tisk běžných dokumentů, jako např. pracovní smlouvy, změně pracovní smlouvy, rozvázání pracovního poměru atd. Těchto dokumentů / formulářů si můžete vytvořit prakticky neomezené množství (celkem 10000).


Oblasti


Modul je rozdělen do tří oblastí:


Správa systémových tabulek


V této oblasti uživatel udržuje jednotlivé číselníky, které agenda pro svoji práci potřebuje. Jedná se o tyto tabulky:Druhy pracovního poměru
Druhy škol
Důvody ukončení pracovního poměru
Funkce
Jazyky
Národnosti
Odchod do důchodu
Školení
Tarifní třídy
Tiskopisy
Uživatelsky definované údaje
Vzdělávací obory
Závody a provozy
Systémové tabulky lze exportovat na podřízené organizační jednotky.


Údaje o pracovnících


V této oblasti se udržují veškeré osobní údaje o jednotlivých pracovnících. K tomu slouží řada vstupů, pomocí kterých aktualizujete data v databázi, výběrové moduly, které vám umožní vybírat z databáze potřebné informace, a nakonec tiskové moduly, které Vám poskytnou požadované výstupní sestavy.


O pracovnících se udržují mimo základních údajů jako jméno, rodné číslo, trvalé a přechodné bydliště a řada dalších, dále tyto informace:Důchody
Invalidita
Jazyky
Nástup/ukončení pracovního poměru
Rodinní příslušníci
Školení
Uživatelsky definované údaje
Vynětí/zařazení do evidence
Vzdělání
Zařazení do/ukončení funkce
Zdravotní pojištění
Uživatelsky definované údaje Vám umožní o pracovnících sledovat cokoli, např. kuřáky, velikosti bot atd., prostě cokoli, co si budete přát.


Pro tisk sestav slouží mohutný tiskový aparát, na jehož konstrukci byl vzhledem k potřebě častých rešerší brán zvláštní zřetel. Je možné tisknout tyto sestavy:Délka zaměstnání
Jubilea
Hlášení zdravotním pojišťovnám
Odchody do důchodu
Adresy
Prezenční listina
Seznam pracovníků
Tiskopisy (uživatelem definované pracovní smlouvy, ...)
Seznam pracovníků je velice pružná sestava, která automaticky podle posledního výběru mění svůj tvar a obsah podle typu informací, které jste ve Vašem posledním výběru požadovali.


Firma celkem


Tato oblast řeší zastřešení pro velké firmy, kde se data zpracovávají na samostatných organizačních jednotkách. Dodává se jen ve "velké" verzi programu.


Podporuje komunikaci s podřízenými jednotkami pomocí disket. Provádí sběr dat z podřízených jednotek a jejich spojení za firmu celkem. Má k dispozici bohatý tiskový aparát pro přehledy za celou firmu. Tento aparát poskytuje tiskové sestavy jako předchozí oblast, aparát je však rozšířen o pohledy podle jednotlivých organizačních jednotek.


Vazba na další moduly

* Mzdy - mohou používat údaje o pracovnících z personalistiky.