MzdyModul komplexně řeší problematiku zpracování mezd. Umí zpracovat zálohy a dobírky do netto mezd, vytvoří řadu následných výkazů, i účetní doklad, kde rozúčtuje i sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele na nákladová střediska. Tiskne výkazy pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, důchodové pojištění i daňová přiznání (i v modifikaci pro malou firmu do 25 zaměstnanců). Vytváří platební příkazy pro platby jak na účty pracovníků, tak pro platby za firmu.


Mzda se může skládat teoreticky až z 1000 různých položek. Množinu těchto položek, které označujeme jako Druhové znaky mzdy, může správce agendy podle potřeb rozšiřovat, měnit, atd. U každého druhového znaku lze nastavit řadu parametrů, které určují, jakým způsobem bude program při zpracování s položkou nakládat.


Oblasti


Modul je rozdělen do tří oblastí:


Správa systémových tabulek


V této oblasti uživatel udržuje Tabulku položek mzdy, (tabulku DZM - Druhových Znaků Mzdy), některé číselníky (tabulky profesí, minimálních mezd, odborových příspěvků atd.), tabulku předkontací pro zaúčtování mezd, předpisy pro výpočty uživatelsky modifikovatelných výkazů a řadu dalších tabulek nutných pro činnost agendy.


Zpracování mezd


V této oblasti se provádí zpracování mezd pro dané období. Samostatně jsou vyřešeny zálohy a dobírky. Zálohy nejsou povinné. Období není pevně vázáno na kalendářní měsíce. V jednom roce je možné provést libovolný počet zpracování. (podíly, 13. plat, ...).

* Základním souborem je kmenový soubor pracovníků, ve kterém jsou uloženy základní údaje vztahující se k jednotlivým zaměstnancům. Jedná se o stálé složky mzdy, průměry na dovolenou, nemocenskou, zdravotní pojišťovnu, daňový režim a další. Průměry modul počítá sám.

* Základní typy platů jsou měsíční, hodinová časová a úkolová mzda. Jednotlivé typy lze u pracovníků kombinovat. Automaticky se počítá zdanění, případně odborářské známky. Je implementován mechanismus odvozování nových položek mzdy z již existujících (prémie, valorizace ...). Automatický je výpočet doplatku do minimální mzdy.

* Lze zadat předpisy pro automatické odvozování položek mzdy jako např. prémie, převod části/celé mzdy na účet atd.. Pro firmy s nepřetržitým provozem lze zadat pro jednotlivé pracovníky individuální kalendář fondu pracovní doby

* Pro snížení počtu pořizovaných dat si program pamatuje u zaměstnanců zvolené údaje stálého charakteru z minulého zpracování (přídavky, pojištění, výživné, zálohu ...). Spolu s mechanismem automatického odvozování položek mzdy dochází ke značné úspoře ručně zadávaných položek

* Modul produkuje řadu výkazů, jejichž obsah a tvar si může uživatel - neprogramátor jednoduše přizpůsobit svým potřebám. Jedná se o Sumář nemocenského pojištění, Výkaz P 1-12 Výběrku mezd, Sumář výběrky mezd a Zúčtování mezd a Přehled mezd podle profesí. U vybraných výkazů se počítají kumulace od počátku roku

* Dále se vytváří výčetka platidel (2 různé varianty rozložení platidel), výkaz nemocenského pojištění kumulace mzdy od počátku roku. Lze vytisknout řadu kontrolních a operativních výpisů.

* Pro zaměstnance program tiskne Potvrzení o zdanitelných příjmech, Příjem pro sociální dávky, Výkaz daně z příjmu fyzických osob

* Pro Sociální úřady tiskne Přehled sociálního pojištění a Oznámení plátce o platbách pojistného SP, pro zdravotní pojišťovny tiskne Přehled zdravotního pojištění a Oznámení plátce o platbách pojistného ZP

* Pro Odbory tiskne seznam Odborových příspěvků

* Automaticky se provede daňové vyrovnání.


Firma celkem


Tato oblast řeší zastřešení pro velké firmy, kde se data zpracovávají na samostatných organizačních jednotkách. Dodává se jen ve "velké" verzi programu.


Podporuje komunikaci s podřízenými jednotkami pomocí disket. Provádí sběr dat z podřízených jednotek a jejich spojení za firmu celkem. Má k dispozici bohatý tiskový aparát pro přehledy za celou firmu. Tento aparát poskytuje tiskové sestavy jako předchozí oblast, aparát je však rozšířen o pohledy podle jednotlivých organizačních jednotek.


Vazba na další moduly

* Personalistika - z Personalistiky se mohou do Mezd přebírat osobní údaje o pracovníkovi, dětech, na které má pracovník daňové úlevy atd.

* Styk s bankou - Mzdy předají závazky vúči zaměstnancům i organizacím do agendy Závazků, která vystaví platební příkazy Vašemu peněžnímu ústavu a sleduje úhrady závazků.

* Účetnictví - Mzdy předají do Účetnictví účetní doklad, kde se mzdy zaúčtují.