MlýnModul řeší evidenci nákupu obilí a kontrolu kvality výrobků ve mlýně.


Eviduje nákup obilí podle dodavatelů, co se týče deklarované a skutečné hmotnosti. Po vyhodnocení kvality se do dat o příjmech doplní výsledky laboratorních rozborů. V rámci jednoho dne a jednoho dodavatele stačí rozbor zadat pouze jednou, do ostatních příjmů se naměřené hodnoty kopírují.


Další část modulu eviduje fakturaci dodávek. Umožňuje jednoduše přiřadit jednotlivé dodávky konkrétní faktuře.


Dále podporuje kontrolu kvality výrobků a to ve dvou stupních, Mezioperační a Výstupní kontrolu. U jednotlivých výrobků umožňuje definovat sledované kvalitativní ukazatele a jejich horní a dolní mez. Po zadání naměřených údajů z laboratoře porovnává údaje s mezema. Poskytuje řadu přehledných sestav a grafů.


Výstupní sestavy je možno velmi pružně uživatelsky modifikovat pomocí aparátu výběrových výrazů a uživatelem definovaných způsobů sčítání dat.


U nákupu obilí poskytuje sestavy:Kniha příjmů
Kniha rozborů
Průměrné rozbory
Nákupní lístky
Nevyfakturovaný příjem
Příjem dle dodavatelů
Sborník faktur
U kontroly kvality poskytuje sestavy:Opis - Datum Výrobek
   - Pracovník Výrobek Datum
   - Výrobek Datum
Průměr měsíc - Výrobek Datum
       - Výrobek Pracovník
Průměr rok  - Výrobek Měsíc
       - Výrobek Pracovníka pro jednotlivé výrobky grafy pro tyto sledované vlastnosti:Lepek Pokles Popel Síto 1 Síto 2 Vlhkost Celá zrna NPP Plevel Příměsi Škrob a až další 4 specifické vlastnosti výrobku
Oblasti


Modul je rozdělen do tří oblastí:


Údržba systémových tabulek


V této oblasti uživatel udržuje seznam dodavatelů, druhů obilí, cenových koeficientů, které ovlivňují cenu obilí podle čísla poklesu, množství lepku, nečistot, objemové hmotnosti, příměsí a vlhkosti.


Dále se zde pořizují smlouvy o dodávkách. Podle pořízených smluv je pak možno kontrolovat plnění dodávek. Pro pořizované položky je k dispozici i adekvátní tiskový aparát.


Systémové tabulky je možné udržovat centrálně a předávat na podřízené jednotky.


Nákup obilí


Tato oblast řeší problematiku příjmu, laboratorních rozborů a fakturace obilí.


Jako první se pořizují příjmy obilí. Pro každý příjem se pořizuje Datum příjmu, Číslo vagonu, Číslo dodacího listu, Dodavatel, Druh obilí, Deklarovaná a Naměřená hmotnost a Smluvní cena.


Jako druhé se pořizují laboratorní rozbory kvality přijatého obilí. Pro každý příjem se pořizují naměřené a deklarované jakostní ukazatele. Podle nich se nastaví koeficienty, které ovlivní výpočet ceny obilí.


Jako třetí se pořizují faktury, které se vztahují k dříve pořízeným příjmům. Pořizuje se Číslo faktury, Datum fakturace, Datum, kdy faktura došla, Datum splatnosti, Fakturované množství, Cena a DPH. Je připravena možnost vystavit za dodavatele fakturu, pakliže dodavatel bude souhlasit s Vaší přejímkou.


Nad daty lze tisknout velké množství výstupních sestav, jejichž formu si může uživatel sám pomocí výběrových výrazů, volby způsobu sčítání i způsobu třídění modifikovat podle svých konkrétních potřeb.


Firma celkem


Tato oblast řeší zastřešení pro velké firmy, kde se data zpracovávají na samostatných organizačních jednotkách. Dodává se jen ve "velké" verzi programu.


Podporuje komunikaci s podřízenými jednotkami pomocí disket. Provádí sběr dat z podřízených jednotek a jejich spojení za firmu celkem. Má k dispozici bohatý tiskový aparát pro přehledy za celou firmu. Tento aparát poskytuje tiskové sestavy jako předchozí oblast, aparát je však rozšířen o pohledy podle jednotlivých organizačních jednotek.