Styk s bankouModul řeší komplexně problematiku platebního styku firmy, tj. Závazky (saldokonto dodavatelů), Pohledávky (saldokonto odběratelů) a Data z banky (pohyby na účtech). Zpracování v jednotlivých oblastech lze provádět nezávisle na sobě a ve víceuživatelském režimu. Řeší závazky a pohledávky jak v Kč, tak v cizích měnách.


Oblasti


Modul je rozdělen do tří oblastí:


Závazky


V této oblasti se evidují závazky firmy, vytváří a předávají platební příkazy do banky a sleduje se jejich úhrada. Je možné zadávat i inkasní příkazy. Platební příkazy je možné předávat jak na formuláři, tak elektronickou formou (diskety, soubory předávané do banky pomocí modemu). Funkce:


- Eviduje veškeré závazky jak vůči obchodním partnerům, tak vůči zaměstnancům, státu atd.


- Automaticky se při pořizování doplňuje tabulka obchodních partnerů údaji o dodavatelích, takže při opakovaném závazku vůči jedné firmě se doplní název firmy a číslo účtu.


- závazky se evidují coby daňové doklady na vstupu, aby pak mohly být zahrnuty do Přiznání k DPH.


- závazky se zaúčtují. Program si uloží informaci, jakým způsobem se závazek s daným konstantním symbolem vůči konkrétní firmě účtoval. Tato uložená informace se při příštím závazku vůči stejné firmě použije k přednaplnění způsobu účtování. (Vycházíme z toho, že od konkrétního dodavatele dostáváte zpravidla dodávky stejného druhu.)


- Eviduje závazky podléhající ohlašovací povinnosti podle zákona 337 Sb..


- Páruje úhrady s jednotlivými závazky a udržuje tak zásobník uhrazených i neuhrazených příkazů.


- Nabízí možnost vzájemných zápočtů závazků proti pohledávkám již při pořízení závazku. Pro zápočty závazků a pohledávek obecně jsou k dispozici sestavy.


- Zprostředkovává předání vydaných dobropisů obvyklou formou z oblasti pohledávek do banky.


- K dispozici je řada operativních i kumulativních sestav poskytující pohled na zásobník neuhrazených i uhrazených závazků.


- Jsou ošetřeny dílčí úhrady faktur


- Podporuje trvalé příkazy k úhradě (leasingy, splátky, ...)


Výpisy


V této oblasti se zpracovávají jednak všechny pohyby, ke kterým došlo na bankovních účtech, ale i ostatní pohyby, které souvisí v nejširším slova smyslu s úhradami závazků či pohledávek.


Data z podporovaných bank (jedná se vesměs o nejdůležitější banky v ČR) je možné přebírat v elektronické formě, ostatní se pořizují ručně. Není však problém přenosové datové formáty pro další banky doplnit.


Modul podporuje evidenci úhrad, které probíhají prostřednictvím platebních karet.


- Program provádí prostřednicvím tabulky předkontací obratů automatické zaúčtování bankovních operací (prakticky 95-100%) - vytváří se soubor obsahující účetní doklady pro zpracování v modulu Účetnictví, což přináší obrovskou úsporu manuální práce.


- Udržuje se zásobník nezpracovaných obratů. Lze nastavit, které oblasti bankovního styku zpracováváte, podle toho se obrat vyhodnotí jako ne/zpracovaný a zpracované obraty se automaticky přesouvají do zásobníku zpracovaných obratů.


- Platební kalendář porovnává otevřené položky v saldokontech z časového hlediska a umožňuje tak prognózu vývoje finanční situace na cca týden dopředu. U pohledávek lze vzít v úvahu i průměrnou platební morálku jednotlivých odběratelů a tak prognózu zpřesnit.


- Sleduje se aktuální stav jednotlivých účtů v bance.


- Vystavují se zde zápočty závazků a pohledávek vůči jednotlivým firmám, vytvoří se příslušný dopis o zápočtu a následně v případě potřeby i příslušná soupiska doporučené pošty, posíláte-li dopisy doporučeně.


Pohledávky


Přebírá data o vydaných fakturách z modulů, které vystavují faktury (Fakturace, Sklad, Pekárna, Řízení výroby, Škoda Auto, ...) a sleduje jejich úhrady.


- Páruje úhrady s jednotlivými pohledávkami a sleduje tak placení vydaných faktur. V případě prodlení platby vystavuje automaticky upomínky. Text, četnost a počet upomínek si může uzivatel nastavit.


- Při neplacení tiskne Upomínky


- Podporuje předání neuhrazených pohledávek subjektu, který provádí vymáhání pohledávek


- Při pozdní úhradě automaticky vypočte a vytiskne penalizační faktury, které si opět automaticky zařadí do zásobníku neuhrazených pohledávek.


- Mimo zásobníku neuhrazených pohledávek udržuje i zásobník uhrazených pohledávek pro různé tisky a vyhledávání.


- Poskytuje řadu pohledů na stav otevřených i splacených pohledávek, neplatiče, analýzu otevřených položek atd.


- Vzhledem k tomu, že v úhradách může být díky nesprávně zadaným údajům ze strany plátce chaos, poskytuje program aparát pro snadnější dohledání neidentifikovaných plateb, vyloučení duplicit.


- Jsou ošetřeny dílčí úhrady faktur a dobropisy.