ApSoft - O nás


Naše firma vznikla v roce 1996 jako následovník sdružení ApSoft, které dodávalo ekonomický software již od roku 1990.


Nabízíme vlastní modulární balík ekonomických programů který lze maximálně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Díky své pružnosti uspokojí potřeby jak malých, tak středních i velkých firem.


Programy průběžně aktualizujeme v návaznosti na legislativu. Na základě uživatelských požadavků probíhá jejich další rozvoj.


K základnímu ekonomickému balíku dodáváme řadu speciálních aplikací, jako např. modul pro mlýny, pekárny, teplárny a modul pro řízení výroby.


Moduly spolu v maximální možné míře spolupracují tak, aby se žádná data nevkládala dvakrát. Opakované činnosti, jako například účtování, se provádí automaticky. Moduly jsou v uživatelsky nastavitelné, aby se co nejlépe přizpůsobily konkrétním potřebám.


Jednotlivé moduly jsou schopny samostatného provozu na samostatném počítači, na několika nepropojených počítačích nebo v počítačové síti či na víceuživatelském systému.


Modulární charakter systému Vám umožňuje vybrat jen ty moduly, které pro Vaši firmu potřebujete. Systém je možné uvádět do provozu postupně. Kdykoli lze doplnit další modul nebo přejít na jinou systémovou platformu.


Moduly běží s minimálními nároky na hardware nejen v prostředí DOSu, sítí Windows, Novell, ale i v prostředí SCO Unixu při zachování 100% přenositelnosti dat mezi operačními systémy. To umožňuje např. v malých odloučených jednotkách zpracování na běžném DOSovém počítači, v centru firmy pak v prostředí UNIXové sítě.


V síťovém prostředí pak rozlišujeme několik typů uživatelů, přičemž dva základní typy jsou vlastník dat, tj. člověk, který data pořizuje, aktualizuje a udržuje, a prohlížeč který má do dat pouze pasivní přístup, tj. může je pouze číst a tisknout z nich sestavy. Tento typ je charakteristický pro manažerský přístup k datům.


Moduly mají snadné ovládání pomocí přehledných nabídek. Velkou pozornost jsme věnovali konstrukci uživatelem řízených funkcí, jako jsou uživatelem definované výběry (filtry) dat, způsob třídění i způsob sčítání výstupních sestav. Tento aparát dává uživateli do rukou mohutný nástroj pro vytváření různých pohledů na data přesně podle individuálníchích potřeb.


Ke všem modulům jsou k dispozici příručky v elektronické formě. Po nahrání a spuštění nové verze Vás modul sám upozorní, co v něm bylo změněno.


Plná podpora češtiny na prakticky jakémkoli hardwaru je samozřejmostí.


Systém vyhovuje potřebám jak výrobních firem, tak rozpočtových organizací. Větší firmy umožní členit na závody (maximálně 999), každý závod dále na provozy (opět maximálně 999). Pro velké firmy je realizován sběr dat do centra i zpětná distribuce dat na podřízené jednotky.


Jednotlivé moduly dodáváme ve třech velikostních verzích:

* Malá - pro firmu, která se dále nečlení na podřízené organizační jednotky. Má jen nákladová střediska (maximálně 999).

* Střední - pro firmu, která se organizačně člení na provozy. Zpracování probíhá v jednom místě.

* Velká - pro firmu, která se organizačně člení na závody a ty dále na provozy. Zpracování může probíhat v centru i na závodech, odkud se data předávají do centra.


Nabízíme následující moduly:


Fakturace


Modul umožňuje fakturaci výrobků a služeb tam, kde není požadována vazba na sklad. Umí vystavit dodací listy a faktury tuzemskému zákazníkovi v Kč i cizí měně a exportní faktury pro dodávky do zahraničí. Pro export lze zvolit cizí měnu i jazyk, ve kterém bude faktura tištěna. Řeší opakovanou i odloženou fakturaci.


Kalkulace


Modul umožňuje sledování nákladů na hromadnou i kusovou výrobu. Rozpočítá automaticky režijní náklady na jednotlivé výrobky podle jednoho ze tří zvolených schémat. Používá pevný kalkulační vzorec, materiálové náklady rozděluje na hlavní a vedlejší materiály. Eviduje vratný (dále využitelný) odpad.


Majetek


Modul řeší problém evidence, zařazení a vyřazení hmotného a nehmotného investičního majetku (dále jen IM). Kromě toho řeší problém odložené daně, inventarizace, sledování přírůstků a úbytků pro statistické účely, zúčtování odpisů a pohybů IM.


Mlýn


Modul umožňuje evidenci nákupu obilí ve mlýně. Umožňuje sledovat dodávky podle nejrůznějších hledisek, sleduje jednotlivé kvalitativní ukazatele nakoupeného obilí, jeho cenu a jednotlivé dodavatele. Dále sleduje kvalitativní ukazatele jednotlivých výrobků podle výsledků z laboratoře a poskytuje přehledné grafické výstupy jejich vývoje.


Mzdy


Modul umožňuje kompletní výpočet měsíčních i hodinových mezd. Zadáním individuálního pracovního kalendáře řeší i nepřetržitý provoz. Mimo standardních položek mzdy si uživatel může zavést svoje individuální položky podle svých potřeb. Modul svými výstupy zajišťuje návaznost na zdravotní pojišťovny, sociální, peněžní i daňové úřady, případně na odborové organizace.


Nákup kulatiny


Modul umožňuje evidenci smluv s dodavateli, evidenci dodávek a fakturace kulatiny. Umožňuje sledovat dodávky podle nejrůznějších hledisek, podle jakosti, formy (výřezy, dlouhá kulatina), podle dodavatelů, délky, tloušťky atd. K dispozici je rozsáhlý aparát pro uživatelem definované výběry, součtování a třídění sestav.


Nedokončené investice


Modul umožňuje evidenci probíhajících investičních akcí. Lze sledovat náklady na jednotlivou akci jak podle dodavatelů, tak podle charakteru dodávky. Jednotlivé akce lze aktivovat (i na vícekrát) do majetku.


Odbyt


Modul Odbyt je určen především ke zpracování a analýze dat získaných z prodeje pomocí modulů Fakturace a Sklad (prodejní). Kromě této statistické funkce umožňuje také vytvářet hospodářské smlouvy a řešit problémy spojené s výrobou (plán dodávek).


Pekárna


Modul řeší komplexně problematiku pekárny. Eviduje denní objednávky, podle nich vytváří příkazy do výroby, podle receptur řídí výdej surovin ze skladu, podle skutečné spotřeby surovin a jejich aktuálních cen počítá materiálové kalkulace na jednotlivé výrobky. Tiskne dodací listy a řídí rozvoz. Fakturace může mít denní, týdenní, dekádní a měsíční periodu. Úhrada může být převodem i hotově. Podporuje trojí ceny a dvojí systém slev.


Personalistika


Modul umožňuje evidenci zaměstnanců firmy. Umožňuje tisknout běžné dokumenty jako Pracovní smlouvy, Dohody atd. stejně jako prakticky neomezené množství uživatelem definovaných formulářů. Mimo pevně definovaných položek jako je začátek a konec pracovního poměru, zařazení na funkci atd., umožňuje sledovat prakticky neomezené množství uživatelem definovaných položek jako např. velikost bot, kuřák/nekuřák atd.


Podvojné účetnictví


Modul umožňuje zpracování podvojného účetnictví. Uživatelem definovaná účtová osnova má čtyři cifry na syntetiku a čtyři cifry na analytiku. Další členění je 10 cifer zakázka a 12 cifer výrobek. Mimo celostátních výkazů poskytuje možnost definovat a tisknout uživatelem definované výkazy. Účtovou osnovu a výkazy je možné definovat dvojjazyčně.


Pokladna


Modul umožňuje vystavování příjmových a výdajových dokladů a běžnou evidenci pokladny. Dále sleduje DPH na vstupu do firmy, úhrady přijatých a vydaných faktur, provádí evidenci plateb, na které se vztahuje ohlašovací povinnost. Pokladnu lze vést v libovolné měně, přepočet na Kč probíhá automaticky podle kursovního lístku.


Řízení výroby


Modul řeší komplexně řízení výroby. Po příjmu zakázky vytvoří výrobní příkaz. Ve výrobě hlídá spotřebu materiálu podle kusovníku a spolupracuje s modulem Sklad. Podporuje šarže výrobků pro ISO 9002. Sleduje využití nástrojů. Dává výstup do Mezd. Eviduje materiálové toky, sleduje sklad materiálu na jednotlivých dílnách, sklad polotovarů a sklad hotových výrobků. Sleduje stav plnění jednotlivých zakázek. Vystaví dodací listy a následné faktury jak pro tuzemské, tak pro zahraniční zákazníky. Podporuje časové plánování na jednotlivých pracovištích včetně sledování časových norem.


Saldokonta a styk s bankou


Modul umožňuje evidenci vydaných i přijatých faktur a jejich úhrad, dále pro sledování stavů a obratů na jednotlivých účtech firmy. Realizuje styk s peněžními ústavy a to jak papírovou formou, tak formou elektronického předávání dat oběma směry. Saldokonto odběratelů vystavuje automaticky upomínky a penalizační faktury. Modul poskytuje aparát pro vzájemné zápočty závazků a pohledávek. Dále sleduje DPH na vstupu do firmy a provádí evidenci plateb, na které se vztahuje ohlašovací povinnost.


Skladové hospodářství


Modul řeší problém evidence, příjmu a výdeje materiálu ze skladu materiálu i zboží. V případě prodejního skladu umožňuje vystavit prodejní doklad zároveň s odepsáním materiálu ze skladu. Řeší problém průměrných cen, sledování cen dodávaného materiálu, kategorizace odběratelů, systém prodejních přirážek/slev. V síťovém prostředí může nad jedním stavem zásob pracovat více příjmových i výdajových míst.


Teplárna


Modul slouží pro fakturaci tepla. Dokáže fakturovat primární i sekundární rozvody i samostatné kotelny. Podporuje nájemné za měřidla i jiné druhy fakturované energie (elektřina, studená voda, ...). Režim fakturace může být měsíční i roční. U roční fakturace eviduje měsíční zálohy, na konci roku poskytne detailní přehled po odběrných místech. Fakturované částky se počítají z náměrů, odhadů, nebo z přímého ručního vstupu. Podporuje odběrové diagramy a odvodí z nich výši zálohových plateb (rovnoměrné i proporcionální zálohy). Eviduje měřidla, termíny jejich kontrol atd.


Zpracování textů


Modul řeší zpracování textu a svou univerzálností je vhodný pro použití v mnoha oblastech, např. pro psaní různých dopisů, nabídek, smluv, vyplněných formulářů, atd. Při tisku je možné čerpat data z různých modulů a tím propojit vlastní text s databází, což běžný textový editor nedokáže. Kromě toho modul řeší ještě správu přijaté a odeslané pošty, což se zpracováním textu úzce souvisí.