Změny v programu
20.02.2024 Závazky: stabilizováno založení dat nové firmy.
10.01.2024 Tisk závazků podle agendy - přidána možnost neuvažovat klíč měsíc.
----------------------------------- rok 2023 ---------------------------------- 21.03.2023 Výpisy: stabilizována tvorba účetního dokladu pro ručně pořízené výpisy, které se vztahují k fakturám vydaným typu Přímý export.
05.03.2023 Pohledávky: Do filtru u nabídek
Párování úhrad a pohledávek Opravy VS - podle stejných Kč Opravy VS - bez kontroly Kč
byla přidána možnost filtrovat úhrady podle účtu, na který úhrada došla.
21.02.2023 Pohledávky: Pro ruční zadávání pohledávek a jejich proúčtování doplněno účtovýní nízké daně 10%, které v programu historicky chybělo.
Do uživatelského nastavení doplněno
Pořizovat - malá obrazovka
Když nastavíte "ano", bude se v pořizováku Zaúčtování pohledávek každý daňový základ pořizovat jen na maximálně 3 střediska, čímž se sníží počet řádků na obrazovce a bude vidět i dosud neviditelný "spodek" údajů.
02.01.2023 Pohledávky: Do ručních "Oprav VS podle stejných Kč" při párování pohledávek a úhrad je možné zadat výběr účtu, u kterého chceme opravy VS provádět.
----------------------------------- rok 2022 ---------------------------------- 04.12.2022 Závazky: Párování úhrad a příkazů - upraven Opis úhrad.
04.10.2022 Závazky: rozšířen filtr u sestavy "Krycí list závazku".
25.08.2022 Pohledávky: Do sestavy Tisky-->Všechny-->Opis pohledávek doplněn datum zaplacení.
25.07.2022 Závazky: Doplněn tisk Opis - s čísly účtů.
07.06.2022 Závazky: Vylepšen mechanismus kontroly na pomocné knihy v Účetnictví. Dosud se všechny závazky kontrolovaly proti účtu 321/0. Od teď se kontrolují jednotlivé agendy závazků proti účtům, které si nastavíte v tabulce Agendy saldokonta. Příklad:
1 Dodavatelé 321/ 4 Daně, poplatky / 99 Mzdy 331/
Pak se pohyby a stavy agendy 1-Dodavatelé kontrolují na účet 321/0 a 99-Mzdy na účet 331/0. U účtu 331/0 vyběhne rozdíl, protože Mzdy se účtují ještě na účet 342/x Srážková daň a to je ta CHYBA = rozdíl.
ÚČETNICTVÍ - Hlavní kniha - Kontrola na pomocné knihy pak vychází:
Obrat Má dáti Obrat Dal Kon.stav
321/ 0 DODAVATELÉ 6 686.15 7 986.15 -1 300.00 Závazky -6 686.15 -7 986.15 1 300.00
CHYBA = rozdíl 0.00 0.00 0.00
331/ 0 ZAMĚSTNANCI 14 280.00 17 680.00 -17 680.00 Závazky -16 800.00 -20 800.00 20 800.00
CHYBA = rozdíl -2 520.00 -3 120.00 3 120.00
21.05.2022 Závazky: opraveny překlepy v textech v
Uživatelské nastavení programu Zaúčtování - Nastavení Účtování DPH
18.01.2022 Výpisy: stabilizováno načítání souborů XML od Creditas
05.01.2022 Pohledávky: vylepšena tvorba závazků z dobropisů. Vygenerované závazky nesou informaci, že byly vygenerovány z Pohledávek. Modulem Závazky musí jenom "proběhnout", aby šel vytvořit platební příkaz. Pak už nejsou třeba a můžou se zlikvidovat, protože se budou párovat v Pohledávkách díky tomu, že jejich konstantní symbol končí číslicí "6", která značí dobropis.
Závazky: doplněna nabídka
Aktualizace souboru závazků Dobropisy z Pohledávek
která se objeví jen tehdy, jsou-li v Závazcích Dobropisy z Pohledávek. Tyto závazky mají nastaven příznak "DBPS z Pohledávek = ano", který se zobrazuje i v pořizováku. Dobropisy, které mají vyplněné datum příkazu, pak lze v nabídce
Aktualizace souboru závazků Zlikvidovat zaplacené dobropisy
z pytle nevyřízených závazků odstranit.
03.01.2022 Závazky: při pořizování závazků se u dodavatele zobrazí jen účty, které nemají nastaveno "Účet je zrušen = Ano". U řady dodavatelů už máte mnoho účtů a řada z nich už neplatí. Nabídka účtů se takto zpřehlední.
----------------------------------- rok 2021 ---------------------------------- 21.10.2021 Výpisy: stabilizováno načítání devizových účtů Multicash.
13.08.2021 Závazky: Doplněna sestava
Tisky Závazky - Všechny Krycí list závazku za běžný měsíc
která obsahuje souhrnné informace o jednotlivých závazcích.
02.05.2021 Pohledávky: Program umožní nastavit ručně adresáty, kterým pošle upomínky a kterým ne.
01.02.2021 Výpisy: doplněna sestava
Tisky Zaúčtované obraty Obraty - všechny podle účet-předkontace
----------------------------------- rok 2020 ---------------------------------- 02.12.2020 Pohledávky: Drobná úprava v nabídce
Dobropisy Předání platebních příkazů do Závazků
V případě, že některá pohledávka v pytli neuhrazených je přeplacená, je možné z ní vyrobit dobropis a předat do Závazků.
03.10.2020 Výpisy: Načtená data - Opravit automaticky texty - doplní text i když není vyplněný.
08.05.2020 Výpisy: v tabulce předkontací Typů obratů rozšířeno středisko na 3 cifry.
05.05.2020 Pohledávky: Do tisků z uložených měsíčních dat byly doplněny sestavy podle termínů splatnosti.
01.04.2020 Výpisy: Stabilizováno načítání dat z banky Creditas.
04.03.2020 Závazky: do tisků doplněna částka nezaplaceného zůstatkového dluhu.
----------------------------------- rok 2019 ---------------------------------- 25.12.2019 Výpisy: Do načítání dat doplněn formát XML dat banky Creditas.
03.11.2019 Závazky: do Uživatelského nastavení programu doplněna položka
Schránka pro předávání dat
Po jejím nastavení se při spuštění programu obarví nabídky pro načtení závazků ze schránky v případě, že ve schránce jsou nějaká data.
01.10.2019 Výpisy: Do načítání dat doplněn formát "CSV ApSoft". Je pro banky, které poskytují export dat ve vlastním formátu CSV. Tato CSV je nutné před načítáním ručně upravit podle následujících pravidel.
V případě, že banka do věty nedává číslo našeho účtu, je třeba doplnit sloupce
NASPRE Naše předčíslí NASCIU Naše číslo úctu NASCPU Náš peněžní ústav
a naplnit je údaji o našem účtu.
Následně je třeba přepsat záhlaví sloupců identifikátory ApSoft:
NASPRE Naše předčíslí NASCIU Naše číslo úctu NASCPU Náš peněžní ústav CIZPRE Cizí předčíslí CIZCIU Cizí číslo úctu CIZCPU Cizí peněžní ústa VSYXXX Variabilní symbol KSYXXX Konstantní symbol SSYXXX Specifický symbol KCSPOR ručně pořízený obrat Kč se znaménkem DATUCT Datum proúčtování KODMEN Kód měny
Program pak CSV správně přečte.
07.09.2019 Výpisy: Do tisků doplněna sestava
Opis podle - protiúčet-datum
07.05.2019 Pohledávky: Po načtení pohledávek z externího disku byly doplněny tisky duplicit a dobropisů v načtených datech.
06.05.2019 Pohledávky: Po načtení a zpracování pohledávek z externího disku se načtený soubor nesmazal. Opraveno.
01.04.2019 Výpisy: Když se vytváří zápočty, nachází se obraty v souboru nezpracovaných obratů. Z tohoto souboru se také tisknou. Po zpracování se přesunou do souboru zpracovaných obratů. Z tohoto souboru zatím nešly tisknout. Proto byla doplněna nabídka
Tisky Všechny Zápočty
kde je možné vytisknout si seznam zápočtů (předpokládá se, že v jednom dni byl pro jedno IČO vytvořen jen jeden zápočet !!!) a pak vybrat a vytisknout konkrétní zápočet.
29.03.2019 Pohledávky: Program padal v nabídce Zápočtů. Opraveno.
27.03.2019 Pohledávky: Program neupozorňoval modrou barvou v nabídce v případě, že v úložišti byla nezpracovaná data pohledávek. Opraveno.
24.02.2019 Pohledávky: Načtení pohledávek z externího zařízení bylo rozšířeno o možnost načtení dat z internetu, tedy dat, která se předávají přes ftp-server nebo zasílají mailem.
12.02.2019 Závazky: při uložení souboru příkazů se zároveň do schránky uloží cesta a název souboru. Potom stačí v bankovním programu soubor vložit pomocí CTRL/V.
24.01.2019 Pohledávky: Při párování pohledávek a úhrad lze v sestavě "Výpis úhrad pohledávek" zadat filtr, aby se zobrazovaly jen vybrané účty.
02.01.2019 Výpisy: Doplněna možnost nahradit nicneříkající texty ve výpisech typu (např. pro Moneta Money Bank)
0600 Příkaz k úhradě 0600 Trvalý příkaz
názvem vlastníka protiúčtu. Mechanismus funguje takto:
- program vyhledá v tabulce účtů IČO, ke kterému účet patří - program doplní název firmy s tímto účtem do výpisů
Chcete-li tento mechanismus používat, musíte tedy:
- vyplnit u Vaší banky Nicneříkající texty (bez ohledu na malá/velká písmena) - tabulka se nachází v menu načítání výpisů - doplnit k jednotlivým IČ v Adresáři partnerů účty do tabulky účtů
----------------------------------- rok 2018 ---------------------------------- 03.11.2018 Výpisy: u sestavy "Zaúčtované obraty" --> "Tisk obratů podle druhu" upraveno třídění, aby sestava byla přehlednější.
09.04.2018 Výpisy: Doplněna sestava
Tisky Zaúčtované obraty Zaúčtované obraty podle názvu cizího účtu
----------------------------------- rok 2017 ---------------------------------- 14.11.2017 Závazky: Opraven tisk seznamu příkazů do Moneta Money Bank. Při minulé úpravě programu se tam vloudila chybička.
08.11.2017 Závazky: Opraveno předávání závazků do Moneta Money Bank. Při minulé úpravě programu se tam vloudila chybička.
06.11.2017 Závazky: Vystavení platebních příkazů - doplněna nabídka "Všeobecné ABO1", pomocí které lze exportovat do internetových bankovnictví všech bank, které používají tento obecný formát.
12.09.2017 Závazky: Normalizován název výstupních souborů pro banky, které se jmenují
RRMMDDpp.xxx
tedy Rok, Měsíc, Den a Pořadí souboru v rámci dne (nastaví si ručně v případě potřeby - tj. více siubor; v jednom dni - uživatel).
01.03.2017 Výpisy: stabilizována autodetekce kódu češtiny a načítaných všeobecných formátů dat.
02.02.2017 Závazky: program netisknul u platebních příkazů pro Moneta Money Bank ve formátu ABO1 "Tisk seznamu příkazů". Opraveno
----------------------------------- rok 2016 ---------------------------------- 06.12.2016 Závazky: doplněna nabídka
Aktualizace souboru závazků Opravy zaúčtování závazků
kde je možné opravit zaúčtování jednotlivých závazků.
22.09.2016 Výpisy: Doplněna autodetekce kódování češtiny pro ABO2 (např. FIO).
11.07.2016 Výpisy: doplněno načítání výpisů GPC-ABO1 - např. Internetbanking Moneta money bank.
27.06.2016 Výpisy: doplněno načítání výpisů z 8040-Oberbank. Banka exportuje data ve formátu "Multicash", obdobně jako např. 5500-Raiffeisenbank. Problém je v tom, že formát Multicash je velice obecný a jednotlivé banky exportují data výrazně odlišným způsobem. Bylo proto nutné čtení výpisů ve formátu "Multicash" zcela předělat a zobecnit tak, aby bylo možné zohlednit specifika jednotlivých bank.
02.03.2016 Byly odstraněny rušivé výpisy na obrazovku.
16.02.2016 Závazky: Pro charakter 4-služby z EU špatně vytvářelo účetní doklad. Opraveno.
15.02.2016 Závazky: pořízení dokladů DPH - DPH u dovozu se dopočítává u charakteru 3-zboží z EU a 4-služby z EU.
29.01.2016 Závazky: pořízení dokladů DPH padalo. Opraveno.
28.01.2016 Závazky: pořízení dokladů DPH bylo rozšířeno o položku "Platební kalendář". Vyplňte "ano" v případě, že se jedná o položku, která je menší než 10.000,-, ale přesto ji budete chtít v mít Kontrolním hlášení uvedenou na samostatném řádku. Typicky se jedná o splátkový kalendář.
----------------------------------- rok 2015 ----------------------------------
30.12.2015 Byl program rozšířen o podporu nutnou k vyplnění Kontrolního hlášení.
26.11.2015 Výpisy: při načítání výpisů z banky program od nyní pracuje s dlouhými jmény souborů novým způsobem, který by měl obcházet problém, který se může vyskytnout na některých instalacích WIN_8.1, které nepodporují interní převod dlouhých jmen na formát 8.3.
18.03.2015 Závazky: Kontrola duplicity variabilního symbolu při pořízení nového závazku byla rozšířena i na uhrazené závazky z běžného a minulého roku.
27.02.2015 Výpisy: doplněna sestava
Tisky Opis obratů podle uživatelského třídění
kde si můžete obraty v bance libovolně setřídit podle vlastních potřeb.
03.02.2015 Výpisy: do průvodního dopisu k zápočtům doplněn aktuální §1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).
28.12.2014 Doplněna podpora pro třetí "nízkou" sazbu DPH 10% platnou od 01.2015. Program po spuštění provede nutné konverze souborů do nových formátů, které obsahují položky s "nízkou" sazbou.
Závazky: Musíte si nastavit účty, nakteré se účtuje DPH na vstupu i výstupu (kvůli odložené DPH):
Uživatelské nastavení programu Zaúčtování závazků - Nastavení Účtování DPH
Pohledávky: jestliže máte v Uživatelském nastavení programu nastaveno
Pořizovat - zaúčtování pohledávek "ano"
musíte si opět nastavit účty, nakteré se účtuje DPH na vstupu i výstupu (kvůli odložené DPH):
Uživatelské nastavení programu Zaúčtování pohledávek - Nastavení
Od 01.2015 přibyla nová sazba DPH. To znamená, že se na obrazovce "Zaúčtování závazků" musí pořizovat víc položek a program proto potřebuje víc řádek. Kdo má obrazovku s málo řádky, takže se mu na ni všechny řádky nepodaří zobrazit, musí si nastavit
Uživatelské nastavení programu Malá obrazovka "ano"
Potom se v každé daňové skupině zobrazí jen tři položky, pro které můžete zadat odlišné účtování. Komu to nestačí, ten musí zaúčtovat na čtvrté obrazovce ručně přímo účetní deník.
----------------------------------- rok 2014 ----------------------------------
16.04.2014 Výpisy: Po aktualizaci
Zaúčtované obraty Opravy tuzemské obraty
se neprovedlo automatické předání účetního deníku. Doplněno.
08.04.2014 Pohledávky: Drobné úpravy kvůli faktoringu.
25.03.2014 Výpisy: FIO banka změnila formát výpisu dat ve formátu CSV. Program upraven, aby data načetl.
11.03.2014 Pohledávky: při ručním pořízení zahraničních pohledávek se v Adresáři partnerů vynulovalo číslo státu u odběratele. Opraveno.
09.03.2014 Výpisy: mBank se zavedením nového bankovnictví změnila formát výpisu dat ve formátu CSV. Program upraven, aby data načetl.
28.01.2014 Pohledávky: po některé z úprav v minulosti přestala fungovat sestava
Tisky Vyřízené podle odběratelů Platební morálka
Opraveno.
----------------------------------- rok 2013 ---------------------------------- 22.10.2013 Pohledávky: změněno ukládání parametrů tisku u některých sestav.
13.09.2013 Závazky: Do sestavy "Opis závazků s částkami" doplněny sloupce s cizí měnou. V případě, že se v sestavě nevyskytne v daném sloupci žádná nenulová částka, tak se sloupec netiskne.
Jestliže je devizový závazek celý uhrazen v cizí měně, pak se nastaví automaticky i celá úhrada v Kč, závazek pak při čištění pytle vypadne do uhrazených.
Úhrady devizových faktur v cizí měně se musí RUČNĚ SPÁROVAT v nabídce
Párování úhrad a příkazů Úhrady - Opravy
Zde program k úhradě přiřadí vybraný závazek. V něm je částka jak v Kč, tak v cizí měně. Z těchto dvou údajů si program dopočte kurz, ve kterém byl závazek započítán do Kč. Tímto kurzem přepočte i úhradu v cizí měně na Kč.
Při zpracování úhrad pak zcela uhrazené devizové závazky vypadnou do pytle zaplacených stejně, jako je tomu u závazků v Kč.
26.05.2013 Závazky: Doplněna nabídka (pouze v případě, že jste plátci DPH, viz novela zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, která podstatným způsobem rozšiřuje dosavadní okruh případů ručení za neodvedenou daň).
Aktualizace souboru závazků Lustrace plátců DPH
ve které se provede lustrace Vašich dodavatelů, kterým máte zaplatit fakturu s DPH:
Lustrace plátců - vrací stav OK/Nespolehlivý/Neexistuje Lustrace účtů - vrací stav OK/Neexistuje
Podle takto získaných údajů rozhodnete, zda a jak budete platit.
Aby úpravy programu fungovaly, MUSÍTE naistalovat JÁDRO SYSTÉMU ze dne 02.05.2013 !!!!!
26.03.2013 Závazky: stabilizováno pořízení závazků pro nové dodavatele.
20.03.2013 Výpisy: Upravena nabídka
Aktualizace obratů Obraty - aktualizace - načíst výpisy z bank
Program umí zpracovat i účty v cizích měnách. (Měna, ve které je veden účet, se zadává v Centrální databázi v Adresáři partnerů / vlastní firma, obrazovka Účtu firmy.)
Pro každou cizí měnu musíte mít zadaný kurz k poslednímu dni minulého i běžného měsíce. Kurz musí být pro celý měsíc jen jeden.
Program přepočítává pohyby v cizí měně na Kč kurzem k poslednímu dni běžného měsíce. Vytváří doklady označené SBV-uuMMdd, kde uu=pořadové číslo účtu, MM=měsíc a dd=den pohybu.
Z počátečního stavu na účtu program spočte kurzovní rozdíl daný kurzem k poslednímu dni minulého a kurzem běžného měsíce. K poslednímu dni spočte zaokrouhlovací rozdíly, které vzniknou přepočtem cizí měny na Kč. Vytvoří doklady označené SBW-uuMMdd, kde uu=pořadové číslo účtu, MM=měsíc a dd=první resp. poslední den v měsíci.
Analytiky účtů pro kurzovní rozdíly a zaokrouhlení se nastavují v nabídce
Uživatelské nastavení programu Údaje na účetním dokladu
12.03.2013 Výpisy: Doplněno načítání CSV ze ZUNO banky. ZUNO poskytuje výpisy ve formátu XLS, výpisy jsou dost hloupé, musíte si "dodělat". Výpis neobsahuje číslo účtu, kterého se týká!!!! Musíte tedy výpis otevřít v Excelu a dát
Vložit --> Řádek
a do vloženého prvního řádku napsat
zuno číslo_účtu
a potom soubor uložit jako CSV:
Soubor --> Uložit --> Typ souboru "CSV oddělený středníkem"
I tak soubor za moc nestojí, ZUNO nepředává na výstup žádné symboly KS, VS ani SS !!!!! Výpis je nejhorší ze všech bank.
11.03.2013 Povoleno zadat záporné částky na dokladech DPH. Je možné tak pořídit faktury, které mají např. odečtené obaly typu
DPH % základ celkem -------------------------------------------------------- demižon -34.72 21% -165.28 -200.00 voda 147.00 15% 766.99 882.00 -------------------------------------------------------- celkem 682.00
27.02.2013 Upraveno pořízení dokladů DPH: položka typu
3 - zboží - pořízení zboží ze státu EU
se chová obdobně jako "11 - zlato_§92a - přenes.daňová povinnost, zlato" tj. k celkové zadané částce se dopočte hypotetická DPH, která se pak v Přiznání k DPH objeví jak na vstupu, tak v ř. 62 - Daň na výstupu. Do účetního dokladu se dostane stejně jako u odložené daně na vstup i na výstup.
Pro detailnější vysvětlení se podívejte do příručky do kapitoly
Závazky FAQ - Časté dotazy Odložená DPH, Dovoz z EU
07.02.2013 Závazky: neplátcům DPH se v tiskách nezobrazují nabídky na sestavy, které mají vztah k DPH.
13.01.2013 Verze pro rok 2013.
Tabulky: Pro velkou verzi programu doplněn export/import tabulek přes ftp-server a mail.
----------------------------------- rok 2012 ---------------------------------- 26.09.2012 Pohledávky: opraven test na licence 2012.
22.08.2012 Výpisy: Doplněn formát vstupního souboru CSV od Fio banky.
17.04.2012 Výpisy: Doplněn nový formát vstupního souboru CSV od mBanky.
12.04.2012 Závazky: Některým uživatelům program padá při zaúčtování závazků, protože nemají nastavené analytiky pro DPH na výstupu - je nutné kvůli přenesené daňové povinnosti. Program nyní v takové situaci vypíše chybovou hlášku a skončí. V takovém případě je nutné zkontrolovat a nastavit
Uživatelské nastavení Zaúčtování - Nastavení Účtování DPH
11.04.2012 Závazky: do Speciálních prací doplněna nabídka "Odeslat data mailem".
21.03.2012 Závazky: v poslední verzi byla chyba, která způsobila upadnutí programu po jeho opouštění. Opraveno.
20.03.2012 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v § 92a Režim přenesení daňové povinnosti a pak zejména § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací určuje, že stavební práce budou dodávány podle §92a.
Upraveno pořízení položek s přenesenou daní. Pořizují se základy, daň se dopočte. Správně se vytvoří účetní doklad s daní na vstupu i výstupu.
POZOR !!!!
- V Uživatelském nastavení musíte doplnit analytiky DPH na výstupu - Doklad DPH i rozúčtování musíte pořídit znova novou verzí programu - Doklady DPH můžou být pouze ze stejného daňového měsíce
11.03.2012 Výpisy: mBanka zase změnila formát dat. Načítání upraveno.
02.03.2012 Výpisy: některé banky (např. ČSOB) předávají výpisy zazipované. Program rozšířen v tom smyslu, že si zazipované soubory, které umístíte do adresáře pro výpisy, odzipuje. Soubory .ZIP přesune do podadresáře APSOFT. Odzipované soubory pak můžete standardně načíst.
01.02.2012 Pohledávky: program stabilizován pro případ, že v Uživatelském nastavení nemáte uvedeno explicitně
Pořizovat zaúčtování pohledávek "ne"
(máte tam prázdno). Pak program po vstoupení do aktualizace pohledávek a návratu z programu upadnul.
31.01.2012 Do textu kontroly zůstatků v účetnictví se předává ve všech oblastech název zdroje dat.
----------------------------------- rok 2011 ---------------------------------- 28.12.2011 Výpisy: Doplněno načítání dat z ING konta.
13.12.2011 Výpisy: program nekontroluje, zda se úhrada týká exportní faktury.
07.10.2011 Když si zapnete v Uživatelském nastavení programu
Automatické předání dat "ano"
pak se začne předávat do Účetnictví i kontrolní věta pro automatickou kontrolu pohybů a konečného stavu pokladny na hlavní knihu.
V oblasti Pohledávky musíte ještě nastavit tamtéž
Číslo schránky pro export pohledávek
shodně jako v ostatních oblastech schránku pro předávání účetních dokladů.
05.10.2011 mBank změnila od 07.2011 formát dat CSV. Doplněn nový formát, který se automaticky detekuje.
22.07.2011 Výpisy: doplněna nabídka
Aktualizace obratů Zpracované obraty - opravy
kde lze provádět opravy ve Zpracovaných obratech.
Pohledávky, Závazky: do nabídek Párování doplněn opis párovaných obratů. Není tak třeba vstoupit do další nabídky, abyste si vytiskli výsledky párování.
21.07.2011 Závazky: Za určitých okolností program předal chybně účetní doklady odloženého DPH do příštího měsíce - předal všechny doklady z běžného měsíce. Opraveno. Za chybu se omlouváme, zkontrolujte si prosím zpětně uzávěrky za minulé dva měsíce, jestli k chybě nedošlo i u Vás. Nešly pak účty 321-závazky a 343-DPH na vstupu.
02.06.2011 Výpisy: stabilizováno pořízení stavu na účtech. Po stisku [F1] na čísle účtu se znova fyzicky přenese číslo účtu do věty.
18.05.2011 Závazky: v případě, že se neaktualizovaly závazky, program při ukončení upadnul s hláškou "Proměnná není definována". Opraveno.
11.05.2011 Závazky: program umí ošetřit doklady DPH, které účetně patří do běžného měsíce, ale protože přišly až v následujícím měsíci, daňově patří do následujícího měsíce (např. faktura od O2 k 30.4. došla 4.5.).
Na druhé obrazovce, kde se pořizují doklady DPH, dáte do položek
Den zd.plnění: 4.5.2011 Daňový měsíc: 5.2011 Účetní měsíc: 4.2011
přičemž důležitý je údaj "Daňový měsíc: 5.2011". Program pak určí u konkrétníého dokladu podle porovnání
"Daňový měsíc: 5.2011" je vyšší než "Účetní měsíc: 4.2011",
že DPH nepatří do běžného měsíce. Místo aby ji účtoval na 343/xxx, zaúčtuje do běžného měsíce sníženou DPH na Jiné pohledávky 378/3431 a základní DPH na Jiné pohledávky 378/3432. Do následujícího měsíce zpětně odúčtuje z 378/3431 resp. 378/3432 a naúčtuje na 343/xxx. Tyto doklady mají jako Zdroj dat "SBD00: Závazky - odložená DPH"
Doklady DPH za běžný a následující měsíc se předají standardně do Účetnictví, které si je samo rozebere podle položky "Daňový měsíc" a zahrne do správného přiznání k DPH.
23.03.2011 Výpisy: stabilizovány opravy předkontací pro případ, že uživatel načetl data neznámého účtu.
07.03.2011 Výpisy: zpřesněno načítání CSV od GE Money Bank. Datum účtování se bere z položky "Splatnost" a ne z "Odesláno". Ve sloupci je skutečné Datum zúčtování, ve sloupci "Odesláno" je datum, kdy byla věta zadána do systému. Tak se dostanou do správného měsíce položky, které banka vložila po 31. v měsíci (poplatky, úroky, ...).
26.01.2011 Výpisy: Doplněno načítání dat z České spořitelny ve formátu CSV, oddělovač = středník. V nabídce si musíte doplnit nastavení formátu dat
Standardní přípona "CSV"
a čísla vlastního účtu, protože chytráci z České spořitelny ho do souboru CSV neuvádějí ...
Doplněn další zdroj externích dat - Všeobecné CSV. Zatím umí samo rozpoznat a načíst CSV soubory od mBanky. Jestli máte takové soubory CSV i od jiných bank, spojte se s námi, zahrneme je do programu.
19.01.2011 Pohledávky: Inventarizaci pohledávek je možné tisknout i na adresy poboček odběratele podle dotřídění za IČem.
18.01.2011 Pohledávky: Do Speciálních prací doplněna nabídka Odeslat data mailem.
05.01.11 Verze 2011
----------------------------------- rok 2010 ---------------------------------- 30.11.2010 Revize programu, upraveny grafy pro novou verzi jádra.
28.11.2010 Doplněna příručka ve formátu HTML.
29.09.2010 Výpisy: Do Speciálních prací doplněna nabídka Odeslat data mailem. Opraven automatický první výpočet počátečních stavů k 1. dni v měsíci.
10.06.2010 Pohledávky, Závazky: v Uživatelském nastavení se při zadávání analytik, na které se účtuje DPH, zobrazují správná % základní a snížené daně.
02.06.2010 Výpisy: Ruční předkontace obratů zobrazuje částku i se znaménkem. Zlepší se tak orientace v jednotlivých položkách výpisů.
Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
07.05.2010 Výpisy: drobné úpravy kolem zaúčtování devizových účtů.
07.04.2010 Pohledávky: při mailování upomínek odeslalo jen těm odběratelům, kteří měli zadaný mail pro e-faktury. Rozšířeno na všechny, kteří mají zadaný e-mail nebo e-fakt.
02.04.2010 Výpisy: Doplněno načítání dat GE Money Bank z programu InternetBanka
Pro načítání dat z programu InternetBanka nastavte v nabídce
Načtení externích dat Data z GE Money Bank Standardní přípona "CSV"
23.02.2010 Závazky: při poslední úpravě se do programu vloudila chybička, která způsobila, že padaly tisky. Opraveno.
19.02.2010 Závazky: při vytváření účetního dokladu se brala u DPH analytika z hodnoty uložené v OKAMŽIKU POŘÍZENÍ účtování přijaté fa. Jestliže jste dodatečně změnili analytiky v Uživatelském nastavení, nové nastavení se projevilo až u nově pořizovaných vět. Od této verze programu se při vytváření účetního dokladu se berou analytiky z AKTUÁLNÍHO UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ, takže změna se projeví i u dříve pořízených závazků.
18.02.2010 Výpisy, Závazky: Opravena chyba, která způsobila, že nešel spustit žádný řádkový pořizovací program.
02.02.2010 Výpisy: opraveno načítání dat Všeobecné ABO, špatně načítalo čísla vlastního a cizího účtu.
Doplněna možnost nastavit
Uživatelské nastavení programu Načtené obraty - opravit text
Využije se tehdy, když banka v datech předává pitomé texty, např. u všech přijatých plateb píše "Příchozí platba z jiné banky". Pak si po načtení dat můžete v nabídce
Data z banky Opravit texty
texty přepsat na něco, co dává smysl.
20.01.2010 Výpisy: tisky doplněny o sestavu "Výpis účtů za běžný měsíc".
29.12.2009 Verze 2010
Závazky: Rozšířeny možnosti exportu dat. Vstupní data můžou být v libovolném adresáři - např. "C:\Komerční banka\Příkazy". Program si poradí s mezerama i s diakritikou. Doplněna DPH pro rok 2010.
Výpisy: Rozšířeny možnosti pro načítání dat. Vstupní data můžou být v libovolném adresáři - např. "C:\Komerční banka\Výpisy". Program si poradí s mezerama i s diakritikou. Doplněn nový zdroj dat a to "Všeobecné ABO", kde lze načítat data ve formátu ABO od libovolné banky. Protože formát ABO neobsahuje kód banky, musí se tento zadat. Předpokládá se kódování češtiny Windows (CP 1250). Takto lze např. načítat data z mBanky. Přeuspořádána nabídka "Načtení externích dat", nabídky pro práci s disketou posunuty na konec, nepředpokládám, že dnes ještě někdo tahá data mezi počítači po disketách.
Pohledávky: Doplněna DPH pro rok 2010.
----------------------------------- rok 2009 ---------------------------------- 22.12.2009 Do programu doplněny sazby DPH platné od 01.2010.
!!! POZOR !!! Program vyžaduje, abyste měli nainstalovanou novou Centrální databázi
11.11.2009 Závazky: stabilizováno kopírování dokladů DPH a účetních dokladů u periodických závazků.
04.11.2005 Výpisy: při ručním pořízení výpisů program varuje, když pořídíte datum obratu z jiného než nastaveného měsíce.
Doplněna sestava
Aktualizace obratů Obraty za běžný měsíc
kde je počáteční stav na začátku měsíce, všechny obraty a konečný stav. Poslouží zejména pro rychlou kontrolu, zda jste ručně pořídili správně výpisy z banky a zda vám vyšel správně konečný stav.
02.11.2009 Pohledávky: Při předávání účetního deníku účtovalo MD/Dal na opačné strany (přitom tisk účetního deníku byl dobře). Opraveno.
07.10.2009 Výpisy: stabilizováno ruční pořízení výpisů. V případě, že účet nebyl uveden v tabulce "Aktuální stav na účtech", pořizovací formulář nepustil dál.
30.09.2009 Pohledávky: Stisknutím klávesy [BackSpace] na položce "Uhrazeno Kč" nastaví do položky neuhrazený zbytek faktury do položky "Uhrazená" nastaví "ano". Slouží pro ruční označení uhrazených faktur - jestliže řádně párujete, pak tuto možnost nevyužijete.
24.09.2009 Závazky: opravena zavlečená chyba z minulého rozšíření programu.
Výpisy: Doplněny "Počáteční stavy na účtech" za běžný měsíc. Dají se se Aktualizovat/Znovu spočíst v nabídce
Stav na účtech Počáteční stavy na účtech za běžný měsíc
Slouží zejména pro výpočty kurzových rozdílů na devizových účtech a jejich zaúčtování do korunové reprezentace do Účetnictví.
23.09.2009 Závazky: dotažena práce s periodickými závazky. U každého závazku lze nastavit periodu. Periodické platby jsou např. Zálohy na elektřinu, plyn, silniční daň, fixní platba za internetové připojení atd. Když je takový závazek uhrazen, zkopíruje se podle zadané periody do příslušného budoucího měsíce. Jestliže k takovému závazku máte pořízený doklad DPH (2.obrazovka) a zaúčtování (3.obrazovka), pak se po první aktualizaci závazků v tomto budoucím měsíci automaticky vyhledají v datech z minulých měsíců doklady DPH a zaúčtování a doplní se do běžného měsíce.
22.06.2009 Pohledávky: doplněn aparát, který využijou ty firmy, které pořizují do pohledávek faktury, které vznikly v cizím fakturačním programu. Takovéto pohledávky se pak pořizují obdobně jako závazky, tj. na první obrazovce se pořídí pohledávka, na druhé obrazovce doklad DPH a na třetí eventuelně čtvrté obrazovce rozúčtování. Pořízení dokladů DPH se automaticky aktivuje pro firmy, které mají v Adresáři partnerů vyplněné DIČ.
Aby takto modul fungoval, musíte v nabídce "Uživatelské nastavení programu" nastavit "Pořizovat zaúčtování pohledávek" = "ano". Další podrobnosti si přečtěte v příručce.
20.05.2009 Závazky: do nabídky účtů, ze kterých se dá platit závazek, se ne- dostanou účty, které mají nastaveno "Zrušen = Ano".
18.05.2009 Pohledávky: Doplněna sestava pro GE Money Bank, která lze přenést do Excelové tabulky, kterou musí vyplňovat firmy, které mají u GE úvěr.
Postup:
- dejte u příslušné sestavy Tisk do sChránky - otevřete dodaný soubor APS-GE.XLS - CTRL+A označte celý jeho obsah (celé zmodrá) - DEL vymažte celý jeho obsah (tabulka je prázdná) - umístěte kurzor do levého horního rohu (buňka A1) - CTRL+V vložte sestavu z ApSoftu - myší vyberte položky faktur (držíte levé tlačítko) - CTRL+C uložte vybranou oblast do schránky - otevřete soubor XLS od GE - jestli v něm máte data z minula, označte myší a vymažte DEL - umístěte kurzor do buňky A15 - stiskněte PRAVÉ tlačítko myši - vyberte "Vložit jinak" - zaškrtněte "Hodnoty" a stiskněte OK
07.05.2009 Pohledávky: Do sestavy
Tisky xxxxxx Opis pohledávek - volitelné položky
doplněna možnost tisknout sloupec "Město" (vyžaduje např. GE capital) a stát se tiskne zkratkou ISO A-3 Country Code.
07.04.2009 Pohledávky: Doplněna možnost v nabídce
Uživatelské nastavení programu Firma Pracovník
doplnit jméno pracovníka, který Pohledávky zpracovává. V Centrální databázi si můžete ke své firmě doplnit seznam pracovníků, naskeno- vat si jejich podpisy a razítka a uložit. Jméno pracovníka se pak automaticky tiskne na upomínky, tisknou- li se upomínky do souboru .PDF, doplní se do něj i razítko a podpis pracovníka. To se využije např. při odesílání upomínek e-mailem.
13.02.2009 Závazky: Doplněna nabídka
Párování závazků a úhrad Výběr úhrad z nespárovaných úhrad
Řeší situaci, kdy jste spárovali a přehlédli jste úhradu, která se z nějakých důvodů nespárovala (inkaso, platba kartou, ...). Takto můžete úhradu "recyklovat" a použít znova pro párování.
04.01.2009 Program upraven tak, aby poskytoval správné podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009.
----------------------------------- rok 2008 ---------------------------------- 02.12.2008 Stabilizován tisk pohledávek pro případ, že se volá ze Skladu.
08.10.2008 Závazky: do sestavy "Opis podle agendy" doplněn sčítací klíč Měsíc.
30.08.2008 Výpisy: Při opravách předkontací se neaktivovalo automatické předávání dat. Opraveno.
24.07.2008 Výpisy: Při tisku zápočtu do souboru .PDF se do zápočtu doplní razítko a podpis. Je to proto, aby zápočet šel zaslat mailem. V Uživatelském nastavení doplněna možnost načíst obrázek razítka a obrázek podpisu, které se pak tisknou na zápočet/PDF.
30.04.2008 Pohledávky: Doplněno odesílání upomínek mailem. Je možná škoda za upomínky platit poštovné, když je lze odeslat mailem. Napřed vyberete, komu chcete upomínky odeslat. Program si pro vybraná IČA najde v Centrální databázi příslušné mailové adresy. Má-li firma víc adres, doporučujeme zadat adresu typu "e-fakt", která má nejvyšší prioritu.
V souvislosti s elektronickou upomínkou doplněna možnost v Uživa- telském nastavení načíst obrázek razítka a obrázek podpisu, které se pak tisknou na elektronickou upomínku.
----------------------------------- rok 2007 ---------------------------------- 08.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.
Při tisku účetních dokladů program podporuje tisk loga.
17.04.2007 Výpisy: Doplněna podpora účtů v cizí měně. Aktivuje se v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" --> "Podpora účtů v cizí měně"
Funguje takto: řekněmě, že máte v Centrální databázi nastaveno, že vaše firma má účet č. 50, který je v měně EUR. V Účetní osnově k němu máte účet 221/50, na který účtujete v Kč. Výpisy stahujete elektronic- ky z vaší banky, ve výpisech jsou položky v EUR. Zrovna tak je v EUR můžete pořídit rukama. Dáte-li potom vystavit účetní doklady, částky v EUR se přepočtou podle platného kurzu v Centrální databázi na Kč a zaúčtují se takto:
<----- Kč -----> <------ EUR ------> 221/50 xxx/xx 1221/50 1395/221 ------- ------- ------- -------- | | | |
a předají do Účetnictví. Tam Vám účty 1221/xx nevadí, protože se tváří jako třída větší než 9 a snadno je při tisku odfiltrujete, jestli je tam nechcete.
12.02.2007 Některé nabídky v programu se vybarví modře v případě, že někde máte něco nedodělaného. Jděte po modrých nabídkách, dovedou Vás tam, kde máte příslušné resty.
Doplněna možnost nastavit v Závazcích a Výpisech
"Uživatelské nastavení programu" --> "Automatické předání dat"
Nastavíte-li "ano", program sleduje, zda došlo ke změnám dat. Došlo-li, pak při opouštění programu nebo změně měsíce automaticky předá data předávaná navazujícím agendám přes schránku podle následu- jících pravidel:
Závazky ------- Vstoupíte-li do Aktualizace obratů, pak předpokládá změnu u Účetních dokladů a Dokladů DPH.
Výpisy ------ Provedete-li v nabídce "Proúčtování obratů" --> "Nezaúčtované obraty" volbu "Zaúčtování obratů" nebo v nabídce "Proúčtování obratů" --> "Zaúčtované obraty" volbu "Opravy předkontace obratů" nebo "Opravy tuzemské obraty", pak předpokládá změnu u Účetních dokladů.
Přednastaveno je "Automatické předání dat" = "ne". Přepnout na "ano" doporučujeme, až když máte Předání dat zaběhnuté v rutinním provozu.
05.01.2007 Pohledávky: Doplněna nabídka "Tisky" --> "Nevyřízené" --> "Inventarizace pohledávek", která vytvoří dopisy jednotlivým dlužníkům, ve kterých je Inventarizace pohledávek podle zákona 563/1991 Sb.
--------------------------------- rok 2006 ------------------------------------ 16.12.2006 Závazky, Pohledávky: Lehce změněna filosofie výběru úhrad pro případ, kdy máte nastaveno
Uživatelské nastavení programu Párovat pouze obraty z nastaveného měsíce = "ne"
V takovém případě se do párování zahrnou VŠECHNY obraty, které mají datum obratu nevyplněné nebo vznikly do posledního dne v nastaveném měsíci včetně. Tato změna filosofie přinese tu výhodu, že vám z pytle nevyřízených obratů vypadnou i eventuelní prastaré obraty, které tam z minula z nějakých důvodů zůstaly jako nezpracované.
16.11.2006 Závazky: při ručním párování v nabídce "Párování závazků a úhrad" --> "Úhrady - Opravy" rozšířeno menu na [F1] o Agendu, Číslo závazku a měsíc, do kterého patří. Slouží pro jepší orientaci v závazcích, které mají stejné VS.
18.08.2006 Pohledávky: doplněna sestava
"Tisky" --> "xxx" --> "Opis pohledávek - volitelné položky"
která se hodí např. jako vstupní soubor pro programy některých bank, které chtějí pracovat s Vašimi pohledávkami. V sestavě si můžete nastavit, které položky chcete tisknout a nastavit si výstupní soubor, do kterého chcete sestavu uložit a odkud ji bude bankovní program načítat. Jako výstupní kód češtiny doporučujeme si nastavit Windows, pakliže banka nevyžaduje jiný.
07.08.2006 Při předávání dokladů DPH ze zahraničí se správně doplní stát dodavatele a informace, zda se jedná o dovoz z EU. Za určitých okolností se ztratila informace, že dodavatel je z EU, a v přiznání k DPH se pak doklad zahrnul do kolonek ne-EU.
28.07.2006 Provedena aktualizace knihovních funkcí.
23.02.2006 Aktualizovány příručky. Doplněna kapitola Závazky --> Účtování záloh, která popisuje jeden z možných způsobů, jak účtovat zálohové faktury.
15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.
--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 25.10.2005 Rozšířena datová struktura věty obratů na účtech. Po instalaci prosím IHNED VSTUPTE do VÝPISŮ a do ZÁVAZKŮ, aby proběhly příslušné konverze.
28.07.2005 OPRAVA CHYBY ------------ Výpisy: Po nasazení WR45 (je součástí jádra) se při načítání obratů ve formátu ABO (KB, ČS, ČSOB homebanking) pokazily datumy účtování (byl tam např. ron 1951). Chyba vznikla díky nekompatibilní úpravě WR45, který nakupujeme od externí firmy. Firma již chybu opravila, musíte si nainstalovat nový WR45, který pošleme. Tato verze programu:
- načítá datumy dobře i s chybným WR45 - umožní v nabídce "Aktualizace obratů" --> "Likvidace obratů mimo 1.1.2005/dd.mm.2005" zlikvidovat obraty se špatným datumem - po likvidaci špatných obratů si přesuňte z podadresáře csob\APSOFT chybně načtené soubory zpátky do adresáře csob (adresář, kam ukládáte načtené výpisy) a načtěte znova.
Za chybu a způsobené problémy se omlouváme.
06.05.2005 Pohledávky: do volby
"Párování úhrad a pohledávek" --> "Výběr úhrad - zpracované z nespárovaných obratů"
jsme přidali kontrolní dotaz, zda opravdu vybrat tyto úhrady. Zamezí se tím nechtěnému překlepu obsluhy.
03.05.2005 Závazky: v případě, že základ daně byl rozúčtován na 4 částky, se 4. částka nezaúčtovala a vznikl tak chybný doklad. Opraveno.
12.04.2005 Závazky: v případě, že se příkazy předávají do banky ve formátu ABO a uživatel nevyplnil v nabídce "Parametry předávaných dat" --> "Číslo pobočky", bylo špatně 3. pole ve 2. řádce záhlaví - stabilizo- váno, doplní se "000". Při pořizování závazků se na [F1] v čísle našeho účtu objeví jen skutečné účty u bank a neobjeví se pomocné účty.
10.03.2005 Pohledávky: nešlo aktualizovat tabulku - opraveno:
"Uživatelské nastavení programu" --> "Mezní lhůty po datu splatnosti"
16.02.2005 Výpisy: Zjednodušena sestava "Tisky" --> "Opis podle účet-datum".
02.02.2005 Do dokladu DPH doplněna položka "Dodatečné přiznání". Když do ní nastavíte "ano", pak takto označené doklady nebudou zahrnuty do Řádného přiznání, ale do Dodatečného přiznání. Objeví se jen u plátců DPH.
--------------------------------- rok 2004 ------------------------------------ 20.10.2004 Jestliže firma, pro kterou se Závazky zpracovávají, má v Centrální Databázi nastaveno, že není plátce DPH, pak modul nepodporuje v dokladech DPH.
30.09.2004 Pohledávky: v sestavě "Vývoj v čase" byl lépe omezen výběr položek z pytle úhrad, které jsou skutečnou úhradou faktury.
16.07.2004 Závazky: v sestavě "Vývoj v čase" opraven stav druhé a další agendy, kam se nedopatřením přenášel stav z minulé agendy.
13.07.2004 Do tisku účetních dokladů byl doplněn nový výběrový výraz, který umožní tisknout doklady podle agendy.
21.06.2004 Pohledávky, závazky: do sestavy Vývoj v čase po jednotlivých pohybech doplněn název dodavatele/odběratele.
03.05.04 Pohledávky: Program upraven podle nového zákona o DPH. Podle nasta- veného měsíce se dynamicky mění sazba základní DPH při pořízení dokladu DPH i účetního dokladu. Při předávání dokladů DPH se ještě eventuelně doladí daňový charakter položek podle charakteristik dodavatele (EU nebo neEU, plátce, osoba povinná atd.) Do položky "Charakter" zadávejte jen 0-tuzemsko, při dovozech 3-zboží, 4-služby, 5-dopravní prostředek. Podle údajů o firmě v centrální databázi se tyto hodnoty při předávání automaticky nastaví eventuelně jinak.
05.04.04 Pohledávky: stabilizován výběr úhrad do sestavy "Tisky" --> "Vývoj v čase". Doplněna podmínka, že položka "Datum splatnosti" musí být vypl- něna. Tím se odfiltrují nespárované úhrady, které se nevztahují k žádné pohledávce.
02.03.04 Pohledávky, Závazky: doplněna sestava "Tisky" --> "Vývoj v čase". Sestava rekonstruuje stav Pohledávek resp. Závazků po dnech od dneška dozadu. Počítá od aktuálního měsíce rok dozadu, výběrovým výrazem lze omezit počtem dnů na kratší časový úsek. Je možné tisknout po dnech nebo po položkách. Po položkách se tiskne ve sloupci "Číslo_Fakt" v závazcích aaiiiii, kde "aa" je agenda a "iiiii" je interní číslo faktury, v pohledávkách se tiskne Variabilní symbol.
02.03.04 Pohledávky: doplněna nabídka "Uživatelské nastavení programu" --> "Číslo schránky pro export pohledávek". Export sumáře pohledávek se provede po každé operaci Aktualizace souboru pohledávek Načtení pohledávek Vyčištění souboru pohledávek Párování úhrad a pohledávek
30.01.04 Výpisy: doplněn vstup dat z nového externího zdroje:
"Aktualizace obratů" --> "Načtení externích dat" --> --> "Obraty - jiný ApSoft - cizí účty"
Tento vstup Vám umožní řetězit oblast Výpisy v případě, že zpracováváte data pro víc firem a máte jeden kanál pro stahování dat z některé banky. (Např. GE, KB Vám předá s daty k Vašemu firemnímu účtu i data z Vašich soukromých účtů). Potom v základní oblasti Výpisy načítáte data z banky. Výpisy z účtů, které nepatří Vaší firmě, se odloží do souboru Cizí účty. Z tohoto souboru si je pak bere další oblast Výpisy, ovšem jen ty, které patří nastavené firmě. Dál už je zpracovává stan- dardně.
08.12.03 Výpisy: do nabídky "Načtení externích dat" jsme doplnili ukládání a tisk výpisů z cizích účtů. Dnes některé banky dávají možnost stahovat data i z jiných účtů, než jsou účty vlastní firmy. Tato možnost lze využít třeba tehdy, máte-li malou firmu, jste fyzická osoba a ve firmě máte zavedený Homebanking. Necháte si pak zasílat i výpisy ze svých soukromých účtů. Tyto výpisy náš program odfiltruje a vy si je pak můžete tisknout eventuelně dál zpracovávat.
04.11.03 Pohledávky: doplněno ošetření Storno-faktur, které vznikají například v Externích datech Škoda-DMS. Do sestavy "Načtené pohledávky" doplněn sloupec s formou úhrady.
25.11.03 Výpisy: chyby v načtených datech tisknu setříděné podle účtu, datumu a pořadí položky. Výběrový výraz pro tisk stavů na účtech doplněn o pořadové číslo našeho účtu.
10.11.2003 Opravena zavlečená chyba v zaúčtování obratů, program padal s hláškou "SBOBWT nelze otevřít na čtení".
06.11.2003 Do výběrových výrazů do položek typu měsíc je možné mimo konkrétního měsíce uvést i parametr %MM, která doplní dvě cifry aktuálního měsíce.
Do oblasti Výpisy doplněna nabídka "Tisky" --> "Zaúčtované obraty".
V nabídce "Proúčtování obratů" --> "Nezaúčtované obraty" --> --> "Ruční předkontace obratů" jsou obraty setříděny tak, jako na výpisu. To zjednodušuje jejich aktualizaci.
15.09.2003 Do výběrových výrazů do položek typu datum DD.MM.RRRR a měsíc (nebo období) MM.RRRR je možné mimo konkrétního datumu uvést i parametr, který bude nahrazen údajem o nastaveném měsíci a roku takto:
%MR bude nahrazeno MM.RRRR
takže potom můžeme psát např. v září 2003 do datumu splatnosti:
zápis po náhradě význam ----------------------------------------------------------------------- 1.%MR/31.%MR 1.09.2003/31.09.2003 celé září 2003 :5 1.%MR :5 1.09.2003 celé září 2003 :5 < 1.%MR :5 < 1.09.2003 do září 2003 včetně
takže potom můžeme psát např. v září 2003 do účetního měsíce:
zápis po náhradě význam ----------------------------------------------------------------------- %MR 09.2003 září 2003 < 1.%MR < 09.2003 do září 2003 včetně
atd. Výhoda spočívá v tom, že si takto vytvoříte obecně platné výběrové výrazy, které se budou samy měnit podle nastaveného měsíce. Tyto výrazy využijete např. s výhodou pro tisk sestav na konci měsíce, když potřebujete konečné stavy do účetní závěrky.
12.08.2003 V oblasti Pohledávky byla opravena chyba v pořízení pohledávek, nebyl správně nadepsán datum Splatnosti.
11.08.2003 V oblasti Pohledávky byla opravena chyba v tisku upomínek.
05.08.2003 V oblasti Závazky opravena chyba, padal tisk tabulky typových předkontací. Upraveno pořízení závazků a navazujících tabulek. Při povolení všech možností jsou k dispozici obrazovky:
F5 - Závazky F6 - DPH F7 - Zaúčtování F8 - Účetní deník - Adresář partnerů - Účty partnerů
Klávesou F2 se přepínáme na další obrazovku v pořadí. Ve Windowsové verzi bude možné po instalaci nového databázového prostředí (po datumu 05.08.2003) používat navíc klávesu Shift+F2, kterou se přepneme na předchozí obrazovku (bude možné listovat obrazovkama i dozadu).
21.07.2003 V oblasti Výpisy odstraněny přebytečné znaky z nadpisu obrazovky pro pořízení obratů.
19.07.2003 Z oblasti Pohledávky byly vypuštěny nabídky načtení dat z textového souboru a z FoxBase, protože to už nikdo nepoužíval.
10.07.2003 Do oblasti Závazky je doplněna možnost na konci měsíce uložit stav závazků a tyto uložené stavy následně tisknout.
Ve všech oblastech byly podbarveny pořizovací formuláře.
19.03.2003 Do oblasti Výpisy doplněna sestava "Proúčtování obratů" --> --> "Zaúčtované obraty" --> "Zaúčtování jednotlivých částek", kde je vidět detailní zaúčtování jednotlivých částek z obratů na účty. V účetním dokladu jsou už jednotlivé částky vysčítané. Sestava se objeví v nabídce tehdy, když vstoupíme do libovolné nabídky "Opravy".
19.02.2003 Opravena zavlečená chyba, kdy program padal při párování. Chyba vznikla odstraněním části modulu, který ošetřoval historicky překonané výběrky ČSD a ČSAD.
14.02.2003 Doplněna možnost automatického přednastavení interního čísla závazku do specifického symbolu. Chcete-li tuto možnost využít, nastavte si v nabídce
"Uživatelské nastavení programu" --> --> "Specifický symbol naplnit číslem závazku"
na hodnotu "ano".
12.02.2003 Doplněno předávání ohlašovací povinnosti do modulu Účetnictví, kde se vysčítá za firmu celkem a může se vytisknout.
10.01.2003 Doplněna podpora plateb Vašich faktur platební kartou. Vstupte v Centrální databázi do nabídky
"Uživatelské nastavení programu" --> "IČO vlastní firmy"
Po potvrzení vlastní firmy v nabídce se do tabulky bankovních účtů automaticky doplní i pomocný účet
95 hromadné úhrady
Tento účet využijete v situaci, kdy Vám Vaši zákazníci platí faktury kreditní kartou. Banka Vám pošle ve výpise z daného dne o úhradách jeden jediný pohyb. V tomto pohybu jsou sečteny všechny platby a od nich jsou odečteny poplatky bance. K tomuto pohybu pak banka dodá detailní rozpis plateb. Na pomocném účtu "95 hromadné úhrady" pak pořídíte detailní rozpis plateb.
Doporučujeme následující účtování:
účet v bance pomocný účet ------------ ------------
221 395/xxx 395/xxx 311 ----+---- ----+---- ----+---- ----+---- X X X X
V případě, že tento způsob účtování potřebujete, doplňte si příslušným způsobem tabulky předkontací. V každém dni musíte mít samozřejmě účet 395/xxx vynulovaný, máte tak kontrolu, že jste rozpis plateb pořídili celý správně.
23.01.2003 Doplněna nabídka "Uživatelské nastavení programu" --> --> "Kontrola duplicity X let dozadu". Jestliže používáte naše programy dlouho, produkují některé moduly po 10-ti letech stejné variabilní symboly. Aby program nehlásil duplicitní variabilní symboly u 10 let starých faktur, odfiltrují se staré zaplacené faktury při kontrole duplicity a to takto: vezme se nastavený rok a odrčte se od něj zadaný počet let. Např. je rok 2003 a nastaveno je 5 let dozadu. Pak program spočte 2003-5=1997 a duplicity kontroluje jen pro faktury vystavené 1.1.1997 a později. Nastavit lze v rozmezí 1-9 let, přednastaveno je 5 let.
12.01.2003 Zaúčtování závazků doplněno o možnost do účtování položky "Záloha" doplnit i středisko. Položka totiž nemusí být jen zálohou ze třídy 3, ale může být také například bonusem, který poskytuje dodavatel a který se účtuje do výnosů. Zároveň bylo účtování této položky zahrnuto do paměti posledního účtování pro dané IČO.
---------------------------- Rok 2002 -----------------------------------------
01.11.2002 Výpisy: u dat z Komerční banky a Raiffeisenbank-8030 předpokládáme, že vstupní data jsou kódována v kódu Latin a provádíme příslušnou konverzi tak, aby se čeština tiskla správně.
16.10.2002 Výpisy: upravena sestava "Opis ne/předkontovaných obratů" tak, že u každé položky výpisu je vidět, jak byla zaúčtována.
03.10.2002 Závazky a Výpisy: doplněn elektronický styk s Raiffeisenbank im Stiftland (kód 8030) ve formátu ABO.
10.09.2002 Podpořeno zaúčtování JCD. Do závazků pořiďte závazek vůči celnici, tj. DPH + eventuelní clo. Do daňového dokladu pořiďte do položky "Celkem" celý doklad DPH, tj. základ + DPH + eventuelní clo, které opíšete z JCD (s výhodou využijte funkce [F10] kalkulačka, napište částky např. "1000+220+100" [ENTER] a pomocí CTRL+[F10] spočtenou hodnotu přeneste do CELKEM. Do položky "Charakter" dejte "1", což je dovoz. Standardně vyplňte základy, daně a clo dejte do položky "Bez daně". Do zaúčtování se Vám pak přenese jen závazek vůči celnici, DPH a clo.
U výchozí zahraniční faktury pořiďte do závazku jen částku k úhradě v cizí měně i Kč, do dokladu DPH dejte částku do položky "Bez daně". Do zaúčtování se Vám pak přenese pouze závazek vůči zahraničnímu dodavateli.
22.08.2002 Doplněn nový způsob zaúčtování závazků, který je určen méně zdatným účtařům a do vysoké míry zjednodušuje zaúčtování rutinních závazků. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou změnu, doporučujeme přečíst si příslušné kapitoly příručky, a to v kapitole Závazky:
Zaúčtování závazků Tabulky: Agendy saldokonta Předkontace - typy došlých faktur Uživatelské nastavení programu
V této souvislosti byla doplněna tabulka "Agendy saldokonta" o další sloupce. Prosím doplňte si je podle potřeb Vaší firmy.
01.08.2002 Opravena chyba v platebním kalendáři. Ze závazků se přetahovaly závazky v celé výši do sloupce "Závazky" a eventuelní dílčí úhrady do sloupce "Pohledávky". Saldo platebního kalendáře bylo v pořádku, nesouhlasily však součty uvedených sloupců.
06.03.2002 Číslo předávaného souboru, začátek a konec intervalu souborů pro Komerční banku se automaticky doplní zleva nulama na 3 cifry.
25.12.2001 Verze pro rok 2002
Pohledávky: do věty pohledávky byly doplněny dvě nové položky a to "Zdroj dat", který jako v účetnictví určuje, ze kterého modulu byla pohledávka předána, a "účetní období" ve tvaru mm.rrrr, která udává, ve kterém účetním období pohledávka vznikla. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně výběrových výrazů (jsme omezeni max. 18-ti položkami ve VV). Stávající podle nás minimálně používané položky byly nahrazeny novými takto:
Datum předání k vymáhání --> účetní období IČO vymahatele --> zdroj dat
Moduly předávající pohledávky musí předávat data v novém formátu.
Závazky: doplněna volba "Aktualizace souboru závazků" --> --> "Přepočet devizových závazků na EURo"
Pohledávky: doplněna volba "Aktualizace souboru pohledávek" --> --> "Přepočet devizových pohledávek na EURo"
Mechanismus převodu je následující: všechny devizové položky v závazcích resp. pohledávkách v měnách, které byly k 1.1.2002 zrušeny, přepočtou prostřednictvím přepočítacích koeficientů na euro dle zásad uvedených ve Finančním zpravodaji 12/2001 ve sdělení č.73 na str.439. Do kódu měny se vloží "EUR". V závazcích se navíc zapíše kurz eura ČNB k 31.12.2001, který byl 31.980 Kč/EUR.
Vlastní převod můžete spustit opakovaně, přepočtou se jen zrušené měny příslušných států EU.
20.12.2001 Závazky, obraty: doplněna komunikace s CitiBank. V Obratech je třeba nastavit příponu načítaného souboru podle použitého internetového prohlížeče takto:
Při použití MS Internet Explorer CSV Při použití Netscape Communicator RTF
Pakliže provozujete ApSoft v DOSovém režimu, musíte načtený soubor přejmenovat tak, aby jméno před tečkou mělo maximálně 8 znaků, např. ve shodě se dnem načtení RRMMDD.CSV.
Pakliže provozujete ApSoft ve Windowsovém režimu a máte povolené dlouhé názvy souborů, můžete soubor načítat přímo.
18.10.2001 Závazky, obraty: doplněna komunikace s ČSOB přes její nový produkt Homebanking 24.
24.08.2001 Závazky: při pořízení závazku, který bude placen kreditní kartou, se do specifického symbolu automaticky vloží interní číslo faktury. To Vám později pomůže při párování rozlišit od sebe jednotlivé úhrady, protože všechny úhrady placené kartou přichází z banky se stejnými symboly a stejně se musí ručně dopárovat. U některých bank dokonce ani nejsou korektně odlišeny konstantní symboly, takže nelze automaticky rozeznat, zda se jedná o úhradu závazku nebo o poplatky bance spojené s provozem karty (např. GECB má vždy KS=1178).
06.08.2001 Závazky: při pořízení nových závazků se vždy nastaví perioda opakování platby na 0 měsíců (platba se neopakuje). Pořízení dat je tak stabilnější v případě, že poslední závazek v souboru obsahoval periodu. Perioda se pak zkopírovala i do nově pořizovaného závazku a obsluha si toho nemusela všimnout.
Výpisy: při pořízení dobropisované částky k závazku (KSY=6) se konstantní symbol přepsal konstantním symbolem závazku (zpravidla 8) a proběhlo nové mapování VSY na soubor pohledávek. Závada odstraněna.
23.07.2001 Závazky: ruční výběr závazků k úhradě - způsob předání dat se nastaví podle toho, jaký způsob předávání má dotyčný peněžní ústav nastavený v tabulce "Standardní způsob předávání příkazů".
19.02.2001 Závazky: sestava Seznam dokladů DPH doplněna o skupinu odpočtu na vstupu. Toto doplnění se projeví až po instalaci nového ToolBoxu.
23.01.2001 Závazky: Stabilizováno pořízení DPH. Po pořízení dobropisu musela obsluha na další faktuře ručně nastavit, že se jedná o fakturu a často toto opomněla. Nyní to program nastaví sám.
19.01.2001 Opravena chyba, kdy koukač nemohl spustit oblast Závazky pro neexistenci souboru SBPPw.