Změny v programu

04.12.2012 Fakturace: někteří odběratelé požadují, aby dodavatel (tedy Vy) uváděl na dodacích listech své Číslo dodavatele (Lieferantennummer). To lze zařídit tak, že v Centrální databázi uvedete u příslušného odběratele své Číslo dodavatele do položky "Poznámka". Tento údaj se pak bude tisknout nadodací list.

23.05.2012 Výroba: stabilizováno ukládání šarží po neúspěšném pokusu.

15.05.2012 Výroba: Ošetřena situace, kdy v denní výrobě není žádná výroba ani zmetek, jen převod na sklad. V takové situaci program nepracoval dobře.

11.03.2012 Výroba: přepracováno ukládání hotové výroby. Program si vede protokol o jednotlivých krocích. Po eventuelní havárii pokračuje v ukládání dalším dosud neprovedeným krokem.

01.03.2012 Výroba: Doplněna možnost zrušit uloženou proforma fakturu.

21.02.2012 Na základě požadavku jednoho zákazníka byl program doplněn o novou funkci. Je možné nastavit (nastavení musí provést programátor !!!), že se při výrobě automaticky spotřebovávají žarže materiálu od nejstarší (režim FIFO). Má to řadu dopadů do šarží výrobků, využití nástrojů a další.

03.02.2012 Do skladu materiálu na dílně doplněna Inventura. Program stáhne stav skladu.

13.01.2012 Stabilizováno doplňování cen vydaného materiálu pro pomocníka.

05.01.2012 Tisk seznamu dokladů DPH probíhá přes modernější rutinu v Centrální databázi.

rok 2011 29.08.2011 Fakturace: Doplněna možnost opravit u nevyfakturovaných DL množství.

13.07.2011 Fakturace: je-li soubor seznam dokladů ke zrušení prázdný, pak se smaže.

Výroba: Do Skladu výrobků doplněna volba "Rekonstrukce stavu z pohybů". Použije se v případě, že se na skladě pokazil konečný stav. V této volbě si můžete vybrat zakázky, které chcete přepočítat. Program pak spočte z pohybů letošního a loňského roku znova konečný stav a zapíše ho do skladu.

25.03.2011 Fakturace: stabilizováno doplnění hmotnosti do dodacích listů. V některých případech, kdy kód výrobku obsahoval velká písmena, se nenašla hmotnost výrobku v tabulce výrobků a na DL byla pak nulová.

rok 2010 05.12.2010 Výroba: Při odpisování materiálu ze skladu se ukládá i šarže výrobku, na který byl materiál vydán. Kontrola/doplnění seznamu šarží se provede až po potvrzení uživatelem. Probíhá nedestruktivně, dosavadní seznam se pouze doplní o chybějící šarže běžného roku.

19.10.2010 Fakturace: přidána úprava daňového charakteru položky na výstupu. Správně se přenastaví charakter položky, když se jedná o export do EU. Doplněna HTML příručka.

23.03.2010 Výroba:

Sklad materiálů na dílně Vrátit cizí materiál Uložené faktury - seznam

tisklo dvojnásobel fakturované částky. Opraveno.

Fakturace: sestava Odpis vyexpedovaného materiálu podle celních skupin tiskne správnou řečí i název materiálu.

29.12.2009 Verze 2010 se sazbami DPH platnými od 1.1.2010. Sazby DPH se samy mění podle nastaveného roku.

!!!!!!!! Vyžaduje aktuální verzi Centrální databáze !!!!!!!!

rok 2009 12.08.2009 Stabilizováno ukončení zhavarované transakce při startu programu.

07.08.2009 Fakturace: opravena chyba, kdy pomocník nebyl schopen tisknout u neuloženého dodacího listu "Odpis vyexpedovaného materiálu".

05.08.2009 Tabulky: Stabilizován Generátor pro případ, kdy obsluha na 2.obra- zovce stiskne na 1.položce šipku nahoru.

09.06.2009 Tabulky: do odesílaných dat zahrnuty nově indexové soubory.

03.06.2009 Zakázky: Při vrcení založené zakázky do nevyřízených se nastaví do zakázky stav Založená=ne.

Výroba: V nabídce

Vrátit cizí materiál Vystavit dodací list vytvořit dodací list

mohlo dojít k chybové situaci, když už jste měli sákázku, na kterou vracíte materiál, založenou. Pak se nedoplnil odběratel, ceny atd. Od teď je v takovém případě zablokována volba "Uložit".

V nabídce

Vystavit proforma fakturu doplnit texty

program Pomocníkovi padal. Opraveno.

27.05.2009 Tabulky: Pakliže máte aktivované nahrazování mezer v kódu výrobku, pak se mezery nahradí jen u NOVĚ POŘIZOVANÝCH VÝROBKŮ, aby nedošlo k nechtené změně starých kódů.

25.05.2009 Výroba: Do pořízení kalendáře směn doplněno automatické přednastavení datumu a směny. Automaticky se zvyšuje pořadí směny 1-2-3, po 3. směně se posune datum na další den a směna se nastaví na 1.

Opraveno chybné zobrazení při zadávání přípravné doby.

16.04.2009 Výroba: U ProForma faktur na vrácený materiál se nastaví forma úhrady = NEPLATIT. Na faktuře se tento text tiskne místo údaje "Datum splatnosti".

23.03.2009 Fakturace: Dodací list - zvětšena délka poznámky na 60 znaků. Dále dpplněna možnost zadat u každé položky charakter dodávky, zda se jedná o "celá"/"část"/"zbyt". Toto doplnění vyžaduje, abyste vstoupili jak do oblasti Fakturace, tak do oblasti Výroba.

19.03.2009 Výroba: vracet materiál může i pomocník.

08.01.2009 Stabilizován tisk sestavy

Odpis vyexpedovaného materiálu - podle šarží

nevypisovaly se ceny materiálů, které byly přijaty loni.

04.01.2009 Verze 2009: Program upraven tak, aby poskytoval správné podklady pro Přiznání k DPH platné od 01.2009.

Stabilizována tvorba nové šarže v prostředí, kdy má uživatel nevhod- ně kódované výrobky v tom smyslu, že kód jednoho výrobku je podmnožinou jiného výrobku.

rok 2008 20.11.2008 Výroba: Upraven pořizovák "Vyřazení spotřebovaných materiálů" pro případ, že se materiály evidují až na jednotlivou zakázku. pořizuje se i číslo zakázky.

18.11.2008 Tabulky: jednomu zákazníkovi se občas ztrácejí výrobky. Doplněn hlídací mechanismus, aby se dalo zjistit, kdo krade ...

Výroba ------ Doplněna možnost opravit cenu materiálu přijatého na sklad. Zadá-li v příjmu materiálu na sklad záporné množství, program zajistí, že celková cena je pak také záporná.

23.09.2008 Výroba: doplněna sestava

Sklad materiálů na dílně Pracovní ceny materiálů

22.09.2008 Výroba: po zadání nové šarže se hned znova spočítá seznam šarží, tak lze hned jít na zadání výroby a zadat výrobek s novou šarží. Není už nutné oblast Výroba opustit a znovu spustit.

20.09.2008 Fakturace: opraveno rušení faktur. Doplněno: texty na faktury.

09.09.2008 Výroba: Na přání je možné zapnout tisk zákaznických kódů materiálů a výrobků. Rozšířen seznam nulovaných položek u ročních pohybů na skladě materiálu. Je tak možné vytisknout stav na skladě materiálu s nulovým zůstatkem (v případě, že k 1.1. uděláte inventuru a počáteční stav pořídíte jako příjem).

01.09.2008 Výroba: Protože diference jsou problematické z hlediska pohybu mate- riálu přes hranice, je potřeba je nějak zakamuflovat. Program proto diference na dodací list převádí na zmetky podle následující tabulky:

Pohyb sklad Dod.list Faktura

+diference +Zmetek Neopracované -diference -Zmetek Neopracované VýrZmet VýrZmet Opracované-zmetky Zmetky Zmetek Opracované-zmetky Zadáno Vráceno Neopracované

01.09.2008 Výroba: Opraveno zadávání datumu, kurzu atd. Hmotnost materiálu na fa se bere z tabulky materiálu. Filtr na DL: kouká na seznam DL z oblasti 3-Výroba. U proforma faktur doplněn text Opracované - zmetky.

08.08.2008 Fakturace: Doplněna nabídka Dodací listy uložené - doplnit hmotnost. Doplní aktuální hmotnosti výrobků do dodacích listů.

04.08.2008 Výroba, Fakturace: Do dodacích listů vraceného materiálu doplněna celní slupina. O celní skupinu bylo nutné rozšířit datovou větu dodací- ho listu, program provede v oblastech Výroba a Fakturace příslušné konverze.

28.07.2008 Fakturace: do nabídky "Uživatelské nastavení" doplněny volby

Přepočítat hmotnost uložené - dodací listy - faktury

které přepočtou hmotnosti podle aktuálních hmotností výrobků.

28.07.2008 Fakturace: při pořizování dodacího listu nabídne jen šarže, které mají nenulový stav na skladě výrobků.

Tabulky: do tabulky "Celní sazebník" doplněny jazykové mutace názvů celních skupin.

23.07.2008 Výroba: ve výběru pro tisk dodacích listů opravena nabídka na číslo dodacího listu. Nabízelo DL z Fakturace.

03.07.2008 Fakturace: doplněna nabídka "Pohyb materiálu". V této nabídce se řeší příjem a výdej materiálu z pohledu vstupu a výstupu materiálu do/z firmy. Vstup se bere z Příjmů materiálu na sklad materiálu, výstup z Dodacích listů vráceného materiálu a Dodacích listů hotových výrobků.

29.06.2008 Výroba: Byla doplněna možnost v nabídce

Šarže výrobků Seznam šarží Aktualizace

nastavit do sloupce "Exp" hodnotu "ano". Tím se označí, že výroba této šarže navždy skončila a již se v pořízení denní výroby nebude nabízet.

22.06.2008 Výroba, Fakturace: doplněna Šarže na Skladě výrobků. Bude využita pro podklady pro Intrastat. Novou možnost musíme aktivovat při nasta- vení programu, uživatel k němu nemá přístup.

04.06.2008 !!! POZOR !!! Fakturace: do dodacích listů doplněna hmotnost dodávaných výrobků. Program provede po spuštění příslušné konverze, ale musíte do Fakturace ihned po instalaci vstoupit !!!

26.05.2008 Tabulky: Tabulka odběratelů rozšířena o položku

Tisk Kč na devizové faktury

Když zadáte "ano", tak se u tohoto odběratele bude tisknout na fakturu, která je vystavená v jiné měně než "Kč" jednak částka k úhradě ve fakturační měně, tak i kurz dané měny v Kč a částka k úhradě v Kč. Je to pro případ, kdy máte s odběratelem dohodnuty ceny v EUR, ale úhrady probíhají v Kč.

Fakturace: doplněna tabulka

Tabulky Smluvní devizový kurz

která Vám dovolí přepočítávat cizí měnu na Kč jiným než oficiálním kurzem. Je to pro případ, kdy máte s odběratelem dohodnuty ceny v EUR, ale zároveň s ním máte dohodnutý pevný kurz pro přepočet těchto cen na Kč. Tato tabulka není součástí standardní verze programu, musíme Vám ji na požádání aktivovat.

23.05.2008 Tabulky: doplněna možnost nechat spočítat celkovou hmotnost poloto- varu a výrobku. Program vezme kusovník, hmotnosti jednotlivých prvků, vynásobí a sečte a uloží jako hmotnost polotovaru nebo výrobku do příslušné tabulky.

23.04.2008 Fakturace: doplněna nabídka "Dodací listy uložené - doplnit texty", ve které lze do uložených dodacích listů doplnit libovolný text. Text lze doplnit až do uložených dodacích listů, protože teprve po uložení získají dodací listy pevné číslo.

10.04.2008 V tabulce odběratelů zpřístupněno pořízení Bonusu, které bylo někdy v minulosti zrušeno. Někteří uživatelé tam mohou mít cosi nastavené.

02.04.2008 U vybraných sestav doplněny cizojazyčné mutace. Využije se v případě, že Váš zahraniční partner chce některé přehledy, např. spotře- bu materiálu, který si sám dodal atd. Doplněn nový titul spotřeby materiálu a to spotřeba na zmetky. Dosud se spotřebovaný materiál vykazoval jen na Výrobu bez ohledu, zda se z něj vyrobil dobrý výrobek nebo zmetek. Doplněn nový titul spotřeby materiálu a to odpis zmetků. Použije se tehdy, když jsou v dodávce materiálu zmetky, které nelze použít pro výrobu. Pro firmy, které od odběratele dostanou od zákazníka materiál na konkrétní zakázku a ten se musí také na tuto zakázku zúčtovat, doplněna sestava

Sklad materiálů na dílně Bilance spotřeby materiálu

kde je detailně rozpitvaná spotřeba materiálu podle jednotlivých titulů výdeje. Do příručky doplněny kapitoly "Postup práce". Tyto kapitoly si s výhodou můžete nechat vytisknout do souboru s příponou .RTF, ve Wordu je upravit podle specifik Vaší firmy a použít jako předpis pro pracovní postup, kterým se budou řídit Vaši pracovníci.

26.02.2008 Za určitých okolností upadl tisk Grafický rozpad kusovníku. Opraveno.

09.01.2008 Nešla spustit oblast Výroba u firem, u kterých není povolené pořídit cenu materiálu přijímaného na dílnu v cizí měně.

08.01.2008 Nešel pořídit ani tisknout celní sazebník. Opraveno.

!!! POZOR !!!

Po instalaci této verze MUSÍTE vstoupit do oblasti Výroba, aby se provedly konverze tabulek, které byly rozšířeny o nové položky.

07.01.2008 Výroba: Sklad materiálů na dílně: Doplněn tisk "Intrastat". V této sestavě je vysčítán příjem materiálu podle skupin Celního sazebníku.

Při pořizování Šarže výrobku nabízí program letošní, loňské a před- loňské šarže.

Fakturace: Doplněna sestava "Tisky" --> "Dodací listy - Intrastat". V této sestavě jsou vysčítány dodací listy podle skupin Celního sazebníku.

02.01.2008 Opravena nestabilita v tiskách. Za určitých okolností tisk zhavaroval.

!!! POZOR !!!

Po instalaci této verze MUSÍTE vstoupit do oblastí Tabulky a Fakturace, aby se provedly konverze tabulek, které byly rozšířeny o nové položky.

17.12.2007 Ošetřena změna DPH platná od 01.2008. Program si nastaví správnou daňovou tabulku podle nastaveného roku.

Při tisku výstupních dokladů program podporuje tisk loga.

rok 2007 23.10.2007 Tabulky: Do tabulky "Odběratelé" doplněna položka "Skonto" a počet dnů od dne fakturace, po který je skonto poskytováno.

Fakturace: Přepracován formulář Dodací list. Doplněna podpora tisku loga firmy. Doplněna možnost tisknout k jednotlivým výrobkům doplňující texty. V Tabulce výrobků je vazba výrobku na tabulku Výkonů v Centrální databázi. U Výkonu je položka "Číslo textu na fakturu". Přes toto číslo se vyhledá příslušný text v tabulce "Texty k výrobkům - dodací listy", která se udržuje v nabídce "Tabulky". Využije se např. v situaci, kdy například potřebujete u skupiny výrobků potřebujete tisknout, že neob- sahují olovo. Stejně tak funguje tabulka "Texty k výrobkům - faktury". Doplněna tabulka "Texty zpráv pro odběratele", do které si můžete připravit opakující se zprávy pro odběratele, které se tisknou na fak- turu. Při doplňování textů do hlaviček faktur je možné z těchto textů vybrat ten, který potřebujete.

19.10.2007 Tabulky: stabilizován tisk "Kusovník - rozpad graficky". Po aktua- lizaci kusovníku se do grafického rozpadu nepromítly poslední změny.

Výroba: stabilizován tisk "Plnění zakázek". Za určitých situací se do sestavy nezahrnula posledně uložená výroba.

27.08.2007 Tabulky: Opravena nestabilita, ke které za určitých situací došlo při ukládání vygenerovaných výrobků.

19.03.2007 Fakturace: Doplněna možnost nastavit

"Uživatelské nastavení programu" --> "Automatické předání dat"

Nastavíte-li "ano", program sleduje, zda došlo ke změnám dat. Došlo-li, pak při opouštění programu nebo změně měsíce automaticky předá data předávaná navazujícím agendám přes schránku podle následu- jících pravidel:

Uložíte-li faktury, pak předpokládá změnu u Dokladů DPH, Účetních dokladů a Pohledávek. Vstoupíte-li do oprav hlaviček faktur,pak předpokládá změnu pouze u Účetních dokladů a Dokladů DPH. Vstoupíte-li do oprav středisek, pak předpokládá změnu pouze u Účetních dokladů.

Přednastaveno je "Automatické předání dat" = "ne". Přepnout na "ano" doporučujeme, až když máte Fakturaci zaběhnutou v rutinním provozu.

27.02.2007 Zakázky: doplněna nabídka

"Stav zakázek" --> "Vrátit založenou zakázku do nevyřízených"

kde je možné vrátit omylem založenou zakázku včetně podzakázek do nevyřízených zakázek.

Fakturace: U jednopoložkových zakázek se třídí položky na dodacím listu podle Číslo_výrobku-Zakázka, u vícepoložkových zakázek se třídí položky na dodacím listu podle Zakázka-Položka.

15.02.2007 Výroba: doplněna konverze Kmenového souboru pracovníků na verzi roku 2007. !!! POZOR !!! Tuto konverzi provede pouze uživatel, který má statut VLASTNÍK DAT !!!

Záhlaví aktivního okna má barvu podle statutu uživatele. Pomocník má zelené, koukač bílé.

18.12.2006 Zakázky: opravena chyba při zakládání zakázek v případě, že program nepodporuje generované podzakázky.

11.12.2006 Doplněna možnost odeslat ze Speciálních prací data k analýze. Je třeba vstoupit do všech oblastí a data odeslat.

05.09.2006 Zakázky: Upravena nabídka "Rušení zakázek" takto: Pořídí-li se do seznamu rušených zakázek hlavní zakázka, zruší se i její podzakázky. Pořídí-li se do seznamu rušených zakázek podzakázka, zruší se jen tato podzakázka. U interních zakázek se nastaví stejně jako u hlavních zakázek stav "Příkaz" a datum příkazu na aktuální datum.

31.08.2006 Výroba: Při aktualizaci nové šarže výrobků se neaktualizoval název výrobku v dolní liště. Opraveno.

30.08.2006 Výroba: Doplněna tisková sestava "Sklad materiálů na dílně" --> "Stav na dílně+hlavním skladu", ze které je patrné celkové množství vybraných materiálů jak na dílně, tak na hlavním skladu. Seatavu je možné tisknout tehdy, když je v uživatelském nastavení nastaven adresář hlavního skladu.

23.08.2006 Zakázky: Doplněna nabídka "Změna odběratelských čísel zakázek". Zde je možné změnit odběratelská čísla zakázek. Za normálních okolností se toto číslo pořídí při zadávání nové zakázky. Pak se kopíruje do řady dalších souborů (položky zakázek, dodací listy, položky faktur ...). Když se v základní zakázce toto číslo změní, je třeba tuto změnu promítnout do všech odvozených souborů.

Práce pak vypadá takto: V nabídce "Ruční aktualizace seznamu zakázek" změníte čísla. V nabídce "Promítnout změny do všech datových souborů" se tyto změny promítnout do všech odvozených souborů. Vznikne protokol, který lze vytisknout. Dokud se protokol v nabídce "Zrušit protokol" protokol nezruší, nelze provést nabídku "Promítnout změny do všech datových souborů", aby se operace neprováděla opakovaně.

13.08.2006 Dopněna diagnostika zacyklení kusovníku. Položky, u kterých došlo k překročení maximální úrovně se zobrazí na obrazovce.

31.07.2006 Výroba: pro pořízení šarží do denní výroby se použije pro kontrolu šarže seznam aktuálních šarží výrobků, který vznikne spojením šarží za běžný a minulý rok. Pouze do těchto dvou let se program dívá na šarži, ze které počítá spotřebu jednotlivých šarží vstupních materiálů.

05.06.2006 Zakázky: doplněna tisková sestava

"Tisky" --> "Plnění rozpracovaných zakázek" --> "Plnění - nedokončené hlavní"

kde se tisknou k dané hlavní zakázce (je dána posledními šesti ciframi v čísle zakázky) i všechny podzakázky a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou vyřízené.

Do příručky doplněny mapy nabídek jednotlivých oblastí.

04.01.2006 Tabulky: Generátor-doplněn výpis barev, materiálů a operací při pořizování.

30.12.2005 Zakázky: doplněna nabídka

"Stav zakázek" --> "Ručně označit vyřízené zakázky"

která výrazně usnadní Ruční označení vyřízených zakázek. Vhodným výběrem zobrazovaných zakázek (např. "stav- 31" tj. zakázka není vy- řízená) si zobrazíme nevyřízené zakázky. Najedeme na zakázku, kterou program neoznačil za vyřízenou, protože např. nebyla zcela splněna, a stiskneme klávesu BackSpace. Zakázka se označí jako vyřízená (a při uvedeném výběru "zmizí" z obrazovky). Jako vyřízené stačí označit jen základní externí zakázky, při jejich ukládání se označí za vyřízené a uloží se i odvozené interní zakázky.

21.12.2005 Tabulky: zrychlen náběh modulu při sestavování kusovníku s charakterem materiálu.

Zakázky: stabilizováno ukládání vyřízených zakázek. Zadávání zakázek může probíhat přes vlastní kód materiálu nebo zákaznický kód materiálu. Požadovaný způsob se musí nastavit v rámci konfigurace modulu.

Výroba: stabilizován start modulu pro případ, že uživatel nemá správně nastaveno, zda Seznam pracovníků je lokální. Doplněna nabídka "Denní výroba" --> "Zrušit zámek Aktualizace po havárii". Tuto nabídku využijete v případě, že Vám z nějakých důvodů zhavarovalo uložení Denní výroby a nelze vstoupit do Aktualizace.

19.12.2005 Zakázky - doplněno:

Rušení zakázek - zruší-li se hlavní zakázka, zruší se i příslušné podzakázky.

Nabídka "Stav zakázek" --> "Zjistit stav zakázek" znova nastaví pří- znaky zakázky podle tohoto algoritmu: u zakázek, které mají nastaveno, že jsou Hotové nebo Vyřízené, se shodí příznak, že je splněná. Pak se program podívá, jestli je zakázka založená ve vyřízených. Pakliže ano, nastaví se, že je Vyřízená, Založená a Splněná. Nenajde-li se, shodí se příznak, že je Založená, a v případě, že zakázka byla označena jako Vyřízená, nastaví se u ní stav Výroba.

Doplněny filtry pro tisk stavu zakázek o další možnosti.

Výroba

Do pořízení pohybů polotovarů jsme doplnili pole Poznámka. Je to numerická položka, kam lze zadat kód poznámky. Jednotlivé kódy je možné zadat do "Tabulky" --> "Poznámky k pohybu na skladě".

Do Skladu materiálů na dílně jsme doplnili nabídku "Vyřazení spotře- bovaných materálů". Zde je možné dorovnat do nuly stav těch materiálů, které v počítači vykazují nenulový stav (kladný či záporný), ale ve skutečnosti je na skladě nula. Vytvoří se speciální pohyb typu "Diference", který dorovná stav do nuly.

Při vstupu do Skladu materiálů na dílně se automaticky načtou a zpracují výdeje ze skladu na dílny. Doplnili jsme funkci, že se výdeje rozdělí na materiály (cizí a vlastní) a polotovary, a podle toho o co se konkrétně jedná, se uloží na sklad materiálů a sklad polotovarů.

!!! POZOR: i u polotovarů musí být zadaná dílna !!!

Položky, které nejsou materiálem (cizím nebo vlastním) nebo polotovarem, nebudou uloženy nikam.

15.12.2005 Verze 2006 s grafickým povrchem.

--------------------------------- rok 2005 ------------------------------------ 12.08.2005 Tabulky: při ukládání dat vytvořených generátorem se v případě, že znovu vygenerují položky, které už v číselníku jsou, původní položky zachovají, z nově vygenerovaných vět se do původních přepíšou tyto údaje:

Tabulka výrobků --------------------------------------- NVYROB Název výrobku česky: MVYROB Název výrobku jinak: DIVIZE Divize: CIPRAC Dílna: CHARVY Charakter výrobku: F2VYRV příznak "vytvořeno generátorem":

Tabulka materiálů --------------------------------------- NMATER Název materiálu česky: MMATER Název materiálu cizí: DIVIZE Divize: CIPRAC Dílna: CHARMA Charakter materiálu: F2MARV příznak "vytvořeno generátorem":

11.08.2005 Tabulky: při ukládání dat vytvořených generátorem se vytváří záložní kopie tabulek

RVMA.RDi - materiály RVVY.RDi - výrobky RVKU.RDi - kusovník

kde i nabývá hodnot 1/9, tj. je uloženo 9 až generací daného souboru dozadu.

17.07.2005 Zakázky: V nabídce "Opravy nevyřízených zakázek" je možné pořídit i nové věty k dané zakázce. !!! POZOR !!! Jedná se o poměrně nestandardní a ne zcela korektní operaci. Aby se do pořízených vět zkopírovaly všechny údaje o zakázce, které nelze v pořizováku zadat, postupujte takto: zadejte podmínku "Z nnnn", kde "nnnn" je číslo doplňované zakázky. Pak stiskem klávesy [END] přejděte do vstupu a pořiďte nové věty.

Tento způsob doplnění dalších položek zakázky nepovažujeme za dobrý, protože se k doplňovaným položkám nevytvoří podzakázky atd. Správné řešení by bylo založit si na tyto případy novou řadu zakázek, např. 99nnnn. Tam pořídit doplňované položky a uvést správné "Číslo zakázky" odběratele. Když pak dáte např. tisk plnění podle odběratelského čísla zakázky, bude zakázka vytištěna vcelku, i když se interně jedná o více Vašich zakázek.

13.07.2005 Zakázky: Stabilizováno vyhledání splněných zakázek v nabídce

"Splněné nevyřízené zakázky - najít"

V případě, že zakázka měla nastaveno "Splněna" = "ano" a ve skutečnosti splněná nebyla, zůstalo "ano". Opraveno, stav splnění se vždy nastaví správně.

Filtr u sestavy "Tisky" --> "Požadavek na materiál" byl doplněn o položku "Materiál".

28.06.2005 Výroba: Při automatickém výdeji polotovarů ze skladu polotovarů na sklad na dílně se neplní položka "Den výroby". Při tisku pohybů se při zadání filtru na den výroby tyto pohyby netisknou !!! Den výroby má smysl jen u příjmu nově vyrobených polotovarů.

Doplněna sestava "Denní výroba" --> "Tisk - pohyby polotovarů", která ukazuje, jaké pohyby polotovarů se doplní do skladu polotovarů po uložení výroby.

Do sestavy "Tisky" --> "Výroba po výrobcích" se tisknou všechna pořízená data tak, jak byla pořízena. Dosud se věty se stejnými klíči sečetly do jednoho řádku. Zlepší se tak dohledatelnost jednotlivých pořízených dat.

Do sestavy "Sklad polotovarů" --> "Pohyby" doplněn sloupec s časem pohybu. Zlepší se tak dohledatelnost jednotlivých pořízených dat.

!!! POZOR !!! Program požaduje ToolBox ze 27.06.2005 nebo novější !!!

Doplněno ovládání myší do všech pořizovacích modulů. Chcete-li se pohybovat po položkách myší, stačí na položku najet kurzorem a kliknout levým klikem. Tato funkce je interní funkcí použitého databázového systému REDAP a nemáme ji zcela v ruce. Kdyby se Vám stalo, že některá z položek je myší nedostupná, vždy budou nadále fungovat klávesy tak, jak fungovaly dosud.

U položek, na které je nápověda, se rozsvítí malá šipka dolů (když na položce stojíte). Dále funguje nápověda na [F1], nápovědu lze také aktivovat kliknutím na tuto šipku. Rozsvítí se nápovědné menu. V případě, že se nevejde celé na obrazovku, objeví se ještě standardní WINDOWSová lišta se šoupákem a šipkami pro pohyb v menu. Kdyby někde přestal fungovat postupný výběr na textové položky, (protože program v tomto režimu rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku), zavolejte a my to napravíme.

Veškeré zprávy a dotazy, které program vypisuje na obrazovku, se vypisují do standardního Windowsového okénka (tzv. MessageBox). Odpovídá se standardně z klávesnice jako dosud, odpověď lze ovšem odklikat i myší, což je sice zdlouhavější, ale někteří uživatelé to vyžadují.

31.05.2005 Fakturace: V uživatelském nastavení může firmu nastavit i pomocník a koukač.

30.05.2005 Fakturace: Stabilizováno pořízení dodacích listů pro případ, že program má zakázané pořízení fakturovaného množství. Fakturované množství se v takovém případě plní vždy expedovaným množstvím. Dosud se plnilo jen při požízení nové věty a v režimu oprav se již neaktu- alizovalo.

Nastavení položky "Uživatelské nastavení" --> "Číslo fakturace" bylo přesunuto z globálních parametrů do lokálních. To znamená, že když dodací listy vystavuje víc lidí, může a musí mít každý z nich nastavené jiné číslo. Jinak dojde ke kolizi v pracovních souborech !!!

Do sestav "Tisky" --> "Přehled dodávek" doplněn výběr podle dne expedice.

27.05.2005 Zakázky: zpřesněn mechanismus automatického označování stavu zakázky. Funguje teď takto:

Zakázka je označená jako nastaví se stav ----------------------------------------------- není splněná Příkaz je splněná Vyřízená je založená Vyřízená

Tím je zaručeno, že automatické nastavení nedovolí, aby zakázka označená jako "není splněná" nemohla mít stav "Vyřízená". Jestliže ovšem chcete uložit zakázku, která není splněná, musíte nastavit stav "Vyřízená" ručně a hned provést "Založit vyřízené zakázky". U zakázek označených jako "Vyřízená" se nastaví, že jsou založené, a již se jejich stav při automatickém režimu nemění.

Doplněny příručky o nové vlastnosti programu.

26.05.2005 Výroba: - zpřísněna kontrola na nastavený měsíc/rok. Hlásí i chybný rok. - stabilizován seznam zakázek na dílnu pro pořízení výroby - stabilizováno automatické přebírání materiálu z hlavního skladu. - urychlen náběh nabídky Sklad materiálů na dílně - doplněny sestavy v nabídce materiálů na dílně: - Zpracované výdejky ze skladu - doplněny sestavy v nabídce Sklad výrobků: - pohyby podle výrobků za minulý a běžný rok - pohyby podle zakázek za minulý a běžný rok - doplněny některé výběrové výrazy o typ a druh pohybu na skladě

Fakturace: - zpřísněna kontrola na nastavený měsíc/rok. Hlásí i chybný rok. - doplněny sestavy v nabídce Sklad výrobků: - pohyby podle dne pohybu - pohyby podle dne výroby - pohyby podle výrobků za minulý a běžný rok - pohyby podle zakázek za minulý a běžný rok - doplněny některé výběrové výrazy o typ a druh pohybu na skladě - doplněny sestavy v nabídce Tisky: - přehled dodávek podle výrobků za minulý a běžný rok - přehled dodávek podle zakázek za minulý a běžný rok

12.05.2005 Výroba: doplněno automatické přebírání materiálu, který byl vydán na dílny z hlavního skladu. K tomu, aby mechanismus začal fungovat, je třeba udělat následující kroky:

- Výroba: nastavit číslo vydávajícího skladu v nabídce "Uživatelské nastavení programu" --> "Sklad materiálu má číslo"

- Výroba: na síti musí mít jeden uživatel nastavený Režim 0 - vlastník dat. Jenom tento uživatel bude data ze Skladu automaticky stahovat !! Doporučujeme, aby takto nastavená byla ta dílna, která má nejvíc pohybů materiálu. K vlastnímu automatickému stažení dat a doplnění do skladů materiálu VŠECH dílen dojde v okamžiku, kdy obsluha vstoupí do nabídky "Sklad materiálů na dílně".

- Sklad: nastavit si v nabídce "Agendová nastavení" --> "Sledovat pohyby na" --> "Uživatelské číslo 1" sledování podle "Dílna" a k tomu přiřadit číselník dílen. Detaily viz modul "Sklad" --> "Změny" .

- Sklad: předávat pravidelně výdejky z nabídky "Přenos dat" --> "Předání dat" --> "Pohyby pro navazující agendu"

10.05.2005 Fakturace: doplněna sestava

"Tisky" --> "Sumář dodávek podle výrobků"

22.04.2005 Do všech tiskových sestav se tiskne původně zadaný výběrový výraz, který se někdy během výpočtů přepsal jiným nebo se úplně vymazal.

04.04.2005 Zakázky: doplněn tisk "Tisky" --> "Zakázky - Ne/Vyřízené" --> "Tisk - plnění". U nevyřízených tiskne všechny nevyřízené, u vyřízených tiskne všechny vyřízené, které jsou starší než 1.1. minulého roku. To je proto, že program prohlíží hotovou výrobu a dodací listy jen v běžném a minulém roce.

31.03.2005 Výroba-Tabulky: do tabulky "Výrobní postup" jsme přidali sloupec "Počet opakování". U konkrétní operace lze nyní zadat více opakování. U starých dat doplněna výchozí hodnota "1".

rozšířeny možnosti v nabídce "Výrobní postup". Nově je možné tisknout:

- popis operací: k vybranému výrobku se vytáhnou z výrobního postupu všechny operace vytiskne se jejich popis (stejná sestava, jako v nabídce "Popis operací"

- časové normy: k vybranému výrobku se vytáhnou z výrobního postupu všechny operace vytisknou se k nim všechny časové normy a součet jak ve sloupci Mzdy, tak ve sloupci Doba. To Vám dá dobré podklady pro cenové kalkulace na jeden kus

- kalkulace výrobní dávky: vybere se výrobek a zadá se počet kusů, které se mají vyrobit. K vybranému výrobku se vytáhnou z výrobního postupu všechny operace. Časové normy se vynásobí počtem kusů a přičtou se k nim doby Přípravy. Pak propočtou Mzdy a spočte se celková Výrobní doba v sekundách a přepočte se následně na hodiny, minuty a sekundy. To Vám dá dobré podklady pro cenové kalkulace na výrobní dávku.

26.01.2005 Tabulky: do tabulky Materiály, polotovary doplněna položka Fakturovat vždy. Dáte-li do ní "ano", uloží se vyrobený polotovar vždy na sklad hotových výrobků. Zákaznický kód 2 prodloužen na 20 znaků.

Výroba: doplněn mechanismus, který uloží hotové polotovary, které mají nasteveno Fakturovat vždy "ano", na sklad hotových výrobků, aby bylo možné je expedovat a fakturovat. Upraveny sestavy Pohyby na skladě polotovarů a Pohyby na skladě výrobků, výdeje se tisknou se záporným znaménkem.

03.01.2005 Generátor - dosud se kusovník aktualizoval tak, že se program podíval, jaké nové věty přichází, a to jen podle prvních osmi znaků výrobku, tedy bez fáze a délky. Odpovídající věty byly ze stávajícího kusovníku vyhozeny. Chtěl-li tedy uživatel dodatečně vygenerovat jen některé délky, vyhodily se z kusovníku k danému výrobku VŠECHNY fáze a délky příslušného výrobku a doplnily se jen nově vygenerované věty. Proto v takových situacích docházelo ke ztrátě dat (v původním návrhu generátoru se s možností "dogenerovat" jen několik nových délek nepo- čítalo !!!). Od této úpravy se vyhazují výrobky pouze na základě úplné shody v čísle výrobku, ke ztrátám dat při "dogenerování" nedochází.

-------------------------------- 2004 ----------------------------------------- 23.11.2004 Generátor - stabilizováno ukládání dat z generátoru. V případě, že by byl poškozený indexový soubor k tabulce materiálů nebo výrobků, mohlo dojít ke ztrátě dat. Stejně tak bylo stabilizováno ukládání kusovníku, po aktualizaci má kusovník správné třídění.

10.11.2004 Kusovník --------- Do kusovníku byla doplněna nová položka Fak-samostatně fakturovat, která může nabývat hodnot "ano"/"ne". Hodnotu "ano" lze nastavit jen u polotovarů. Má-li hodnotu "ano", pak se při generování podzakázek na tyto polotovary budou generovat externí podzakázky. Hotová výroba na tyto podzakázky se pak bude ukládat na sklad hotových výrobků, odkud lze expedovat. Viz poznámka k tabulce Materiálů z 30.08.2004

Zakázky ------- V záhlaví zakázek se u sestav tiskne za číslo zakázky písmeno "i"/"e" podle toho, zda se jedná o interní nebo externí zakázku. U vygenerovaných interních podzakázek se do položky FIRMA vloží text "G-intern", u vygenerovaných externích podzakázek se vloží "G.xxxxxx", kde "xxxxxx" je prvních 6 znaků zkráceného názvu odběratele, pro kterého se vyrábí původní zakázka. V případě, že je zakázka vyřízená (musíte ručně označit v nabídce "Stav zakázek" --> "Aktualizace - stav zakázek") a zakládá se, pak se automaticky označí za vyřízení a založí i všechny její podzakázky.

Výroba ------ Na Brusírně se pořizuje výroba včetně zakázky. Do zakázky lze dát u běžného broušení "0", nenulovou hodnotu pouze pro externí zakázky.

08.11.2004 Tabulky - v souvislosti s tím, že lze samostatně prodávat vybrané polotovary, byl do tabulky Materiálů doplněn odkaz na fakturační výro- bek z Centrální databáze obdobně, jako je tomu v tabulce Výrobků. Po instalaci je nutné IHNED SPUSTIT Tabulky, aby se provedly nutné konverze dat.

01.11.2004 Výroba - při pořízení denní výroby nabízí do vyrobeného množství položku "Ještě vyrobit" ze sestavy "Plnění rozpracovaných zakázek".

29.10.2004 Fakturace --------- Do položek dodacího listu bylo doplněno pole "Poznámka" dlouhé 30 znaků, kam lze psát údaje o balení. K tomu bylo upraveno i pořízení a tisk dodacího listu.

Do Ceníku byly doplněny následující užitečné funkce:

Doplnit výrobky na skladě bez ceny - ze skladu výrobků se vytáhnou všechny výrobky, které nemají ještě v ceníku cenu, a doplní se do ceníku.

Doplnit ceny do všech délek - vzhledem k tomu, že cena je u jednoho výrobku u všech délek stejná, stačí zadat u nových výrobků cenu jen u jedné délky a ta se pak doplní i do ostatních délek, které mají zatím cenu nevyplněnou.

22.10.2004 Fakturace --------- Je možné expedientovi zablokovat přístup k fakturám (aby např. neviděl prodejní ceny).

Zakázky ------- Jestliže v nabídce "Rušení zakázek" rušíte externí zakázku, zruší s i z ní vygenerované podzakázky.

Výroba ------ Doplněna možnost zadat ručně pohyby na skladě polotovarů.

30.09.2004

!!! IHNED PO INSTALACI VSTUPTE JAKO VLASTNÍK DAT DO OBLASTI ZAKÁZKY !!! !!! IHNED PO INSTALACI VSTUPTE JAKO VLASTNÍK DAT DO OBLASTI VÝROBA !!!

Tabulky ------- Kusovník: zcela přepracována sestava "opis v úrovních rozpadu", sestava graficky zobrazuje rozpad na jednotlivé polotovary, VYZKOUŠEJTE!

Zakázky ------- Po spuštění vlastníkem dat se provede konverze tabulek se struktu- rou RVZN.

Výroba ------ Po spuštění vlastníkem dat se provedou konverze tabulek se struktu- rami RVKP,RVSP,RVSS.

Doplněny sestavy "Sklad materiálu na dílně" --> "Objednávka polotovarů" --> Příjemka na sklad materiálu --> Výdejka ze skladu polotovarů

Doplněny sestavy "Sklad polotovarů" --> "Plnění ze zakázky 0" --> Příjem/výdej polotovarů --> Plnění zakázek

Opraveno ukládání Plnění zakázek ze zakázky 0, ze zakázky 0 se výroba neodečítala, takže se nesprávně vykazovala 2x.

03.09.2004 Tabulky-Generátor: přednastavení, že výchozí fáze airfoilu je "lakovaná" a výchozí fáze výrobku pak je "airfoil". Vyhozena procenta na zmetkovitost, do množství se přednastaví 1.00.

31.08.2004 Tabulky ------- Do tabulky Materiálů jsme doplnili nový údaj: "Samostatně prodejný", který může nabývat hodnot "ano"/"ne", přičemž "ano" lze zadat jen u polotovarů. Hodnota "ano" znamená, že polotovar může být objednán na samostatné externí zakázce. Je-li pro tuto zakázku vyroben, spadne na sklad Hotových výrobků, odkud může být následně expedován a fakturován. "ano" nastavte u všech polotovarů, které mohou být dodávány samostatně (náhradní díly, ...). V souvislosti s touto změnou byl upraven Generátor trubek, doplnili jsme charakter fáze o "prod.polot", tedy "prodejný polotovar". Do tabulky Materiálů se pak generuje jako polotovar a v položce "Samostatně prodejný" má nastaveno "ano".

Zakázky ------- Do výběrových výrazů jsme doplnili (v případě, že program generuje automaticky interní zakázky, tj. podzakázky) položku "Pod/zakázka", která vybírá posledních 6 cifer ze zakázky. Zadáme-li tedy např. 5777, vyberou se zakázky 5777, 1005777, 2005777, 3005777 atd. Doplněna nabídka "Stav zakázek" --> "Splněné zakázky - najít" a "Splněné zakázky - označit jako vyřízené", pomocí kterých snadno najdete a označíte za vyřízené splněné zakázky.

Výroba ------ Do výběrových výrazů jsme doplnili (v případě, že program generuje automaticky interní zakázky, tj. podzakázky) položku "Pod/zakázka", která vybírá posledních 6 cifer ze zakázky. Zadáme-li tedy např. 5777, vyberou se zakázky 5777, 1005777, 2005777, 3005777 atd.

Je-li Samostatně prodejný polotovar vyráběn na základě externí zakázky, je uložen na sklad Hotových výrobků. Je-li vyráběn na základě interní zakázky, je uložen na sklad Polotovarů.

19.08.2004 Tabulky-Generátor: upraven pořizovák na Artikly, rozšířen o fáze a-airfoil a z-TTB. Fáze "t","o",".","a","z" se mohou na první obrazovce objevit v libovolném pořadí na jedné z prvních osmi pozic, pořizovák je najde a přednaplní na obrazovku Artikly. Jako výchozí se pro fáze "a","z" přednastaví artikl ve fázi "o", do množství se přednastaví 1. V pořizování jsme prohodili sloupce, napřed se v každé skupině pořídí všechny materiály a množství, potom všechny operace. První materiál v každé skupině se nekontroluje na tabulku materiálů, předpo- kládá se, že bude teprve vygenerován! Navíc se tento materiál pořizuje jen na 9 znaků, místo zobrazených hvězdiček se doplní jenotlivé délky trubek. V návaznosti na uvedené změny byl upraven tisk kusovníku. V návaznosti na uvedené změny byl upraven i generátor materiálů a generátor kusovníku.

03.06.2004 Rozšířena nabídka "Výroba" --> "Tabulky" --> "Výrobní postup" o mechanismus, kdy lze Výrobní postup zadat dvěma různými způsoby. Jestli se skupina výrobků vyrábí shodným způsobem, např. lyžařské hůlky různé délky, stačí Výrobní postup popsat jen jednou (např. pro nejkratší hůlku) v nabídce "Jednotlivé výrobky". V nabídce "Vzorový postup" pak odkážeme hůlky ostatních délek na dříve popsanou vzorovou hůlku. Výrazně se tak sníží množství zadávaných dat a případná změna v postupu stačí zadat jednou. Přes odkaz na vzor se vždy postup u ostatních aktualizuje.

Nabídka "Čištění podle vzorů" pak vyčistí tabulku "Jednotlivé výrobky" tak, že se z ní vyhodí popisy těch výrobků, které jsou popsány odkazem na vzor v tabulce "Vzorový postup". Tak tuto tabulku zbavíte duplicitních popisů. Je-li někde popis výrobního postupu v obou tabulkách, má vyšší prioritu popis z tabuky "Vzorový postup".

02.06.2004 Modifikován výpočet spotřeby materiálu podle kusovníku. U položek kusovníku, které jsou v kusech a mají zadané množství z intervalu 1.000001/1.090000, se pro výpočet materiálu skutečně spotřebovaném na výrobu (oblast 3-Výroba, nabídka "Denní výroba") množství upraví na hodnotu 1.000000, tj. na jeden kus cílového výrobku se spotřebuje jeden kus materiálu.

Když v Uživatelském nastavení zadáte Tisknout jen vlastní dílnu "ano", pak se budou sestavy v oblasti 3-Výroba

"Tisky" --> Výroba - po směnách _ - po výrobcích _ - po zakázkách

tisknout jen pro nastavenou dílnu stejně jako sklady.

30.04.2004 Do programu zapracovány změny, které vyplývají ze změn zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Byl upraven formát DIČ na výstupu. Na faktury do zahraničí se tisknou bankovní údaje BIC a IBAN.

Upraveny všechny návaznosti na další moduly.

25.03.2004 Tabulky: úprava generátoru - doplněna fáze "e" - elox.

24.03.2004 Tabulky: úpravy generátoru - data pro broušené trubky: Jednorázově se po spuštění nastaví spotřeba jedna surová trubka na jednu broušenou. - ošetřeny trubky, kterým chybí některá z výrobních fází. Dosud generátor nedokázal takové trubky zpracovat. Doplněna příručka ke generátoru.

Výroba: Doplněna nabídka

"Sklad polotovarů" --> "Zakázky - přebytky - přesun na zakázku 0"

Slouží k vykrytí interních zakázek hotovými polotovary, které leží ve Skladu polotovarů a mají nastavenou nulovou zakázku.

16.03.2004 Tabulky: úprava kusovníku pro broušené trubky. Jednorázově se po spuštění nastaví spotřeba jedna surová trubka na jednu broušenou.

Zakázky: do výpočtů spotřeby materiálu na jednotlivé zakázky byl doplněn mechanismus zaoukrouhlení položek evidovaných v kusech na celé kusy nahoru.

Výroba: V nabídce Tabulky byly modifikovány některé tabulky. Přečtěte si prosím příslušnou část příručky.

Byl modifikován vstupní formulář pro Brusírnu. Jeho parametry se nastavují v uživatelské konfiguraci tak, aby obsluha nemohla při běžném provozu nastavení pokazit.

Bylo ošetřeno zpracování recyklovaného materiálu. Zadává se u poslední operace na výrobku do sloupce Recyklát. (Do sloupce Výrova se zadá celková výroba, do sloupce Recyklát se zadá, kolik kusů z toho byl recyklát). Program sám nastaví u recyklátu opačné znaménko, než má Výroba, aby se recyklovaný vstupní materiál nezahrnoval do spotřeby. Chcete-li zadat pouze opravu recyklátu s Vámi určeným znaménkem, dejte do pole Výroba nulu.

Doplněna nabídka

"Sklad polotovarů" --> "Zakázky - plnění ze skladu polotovarů"

Slouží k vykrytí interních zakázek hotovými polotovary, které leží ve Skladu polotovarů a mají nastavenou nulovou zakázku.

09.03.2004 Výroba: do tabulky "Výrobní postup" bylo doplněno pořadí operace. Pořadí operací se automaticky čísluje po 10, aby šly eventuálně vkládat další operace. Doporučujeme, abu první operace měla pořadí 10.

17.02.2004 Tabulky: do kusovníku doplněny sestavy

"úplný rozpad" a "Výrobky a polotovary bez rozpadu"

05.01.2004 Faktury: opravena chyba při vytváření souboru "Standardní číslování faktur pro rok 2004.

-------------------------------- 2003 ----------------------------------------- 17.12.2003 Zakázky: do tisku "Srovnání tržba x mzdy" doplněn výběr operace, za kterou se srovnání provádí.

15.12.2003 Výroba: do tisků doplněna sestava "Využití pracovišť". Na každé pracoviště, den a směnu se započte "1" a tyto jedničky se po pracoviš- tích vysčítají.

12.11.2003 Zakázky: byla rozšířena struktura zakázky o dílnu, na které se výrobek nebo polotovar vyrábí. To proto, aby bylo možné přesně adre- sovat výrobní příkazy na jednotlivé dílny. Dopněn generátor interních zakázek na polotovary odvozené z hlavní zakázky. Interní zakázky se automaticky číslujou takto:

iizzzzzz

kde "ii" je předřazené dvojčíslí interní zakázky. Vzniká tak, že se vytvoří separátní zakázky podle shodných položek

číslo zakázky termín dokončení číslo dílny úroveň rozpadu na polotovary

a vzestupně se očíslujou od jedničky. "zzzzzz" je číslo původní zakázky. Z toho plyne následující

OMEZENÍ: číslo zakázky nesmí být větší než 999 999 !!!

Výroba: Doplněna možnost na sklad polotovarů zadávat polotovary jen podle čísla polotovaru. To proto, aby při náběhu programu bylo možné udělat inventuru a navázat se spotřebou polotovarů. Objednávka poloto- varů byla doplněna o možnost zadávat položky vícepoložkových zakázek.

17.10.2003 Tabulky: Do tabulky Materiálů a Výrobků byla doplněna položka "Dílna", aby bylo možné generovat zakázky a výrobní příkazy přímo na konkrétní dílnu. Je nutné spustit oblast Tabulky, aby se provedly příslušné konverze.

14.07.2003 Tabulky: Doplněna sestava "Materiály: Tisk podle charakteru".

08.07.2003 Fakturace: faktura celkem a zaokrouhlení se tahalo do účetního dokladu i ze zrušených faktur. Opraveno.

------------------------------------2002--------------------------------------- 29.08.2002 Tabulky: při pořizování materiálů se program dívá do tabulky materiálů do centrální databáze. Pořídíte-li nový materiál, zapíše se i do centrální databáze a je pak k dispozici např. ve skladu.

Zakázky: do nabídky "Výrobní příkazy" doplněn tisk výrobního příkazu ve formátech sumáře materiálů, sumáře polotovarů a sumáře prvků.

Výroba: Do sestavy "Sklad výrobků" --> "stav podle - výrobků" byla doplněna možnost netisknout stav výrobků podle zakázek. Natavte si ve způsobu sčítání podle zakázky "ne".

21.05.2002 Výroba: doplněna sestava

"Sklad - výrobků" --> "Tisk - pohyby podle dne pohybu"

15.05.2002 Fakturace: doplněna možnost vytvářet si dočasné ceníky pro fakturaci, které se odvodí pomocí přednastavených koeficientů ze základního ceníku.

K tomu slouží nabídka

"Tabulky" --> "Ceník - dočasné koeficienty"

kde si připravíte jednotlivé sady koeficientů, s jejichž pomocí se v dále popsaném kroku vytvoří dočasný ceník. Koeficientem se vynásobí příslušná cena základního ceníku a získá se tak nová, dočasná cena. Je-li např. cena za vypalování 1.000000 a koeficient 0.50, pak dočasná cena je 0.500000. Je-li koeficient 0.00, pak dočasná cena je 0.000000. Předpisů pro jednotlivé dočasné ceny si můžete vytvořit libovolný počet, musí se však lišit číslem a pokud možno i názvem.

V nabídce

"Tabulky" --> "Ceník - dočasný ceník"

si vyberete, který předpis pro dočasné ceny chcete momentálně pro fakturaci použít. V nabídce "Tisk" si můžete dočasný ceník vytisknout a v nabídce "Zrušit" ho zase můžete zrušit. Dočasný ceník platí až do zrušení nebo se ruší automaticky při opuštění programu. V nabídce "Fakturace" je v horní liště vysvícen název dočasného ceníku, který Vás upozorňuje, že fakturujete za dočasné ceny.

06.05.2002 Výroba: stabilizováno ukládání polotovarů. Když byly v pořízené denní výrobě zároveň výrobky a polotovary, výrobky se uložily a polo- tovary ne. Opraveno.

29.04.2002 Výroba: stabilizováno zadávání šarží výrobků. Při vstoupení do nabídky "Šarže výrobků" dojde k automatické aktualizaci poslední šarže. Zamezí se tak eventuelnímu zadání nové šarže pod již existujícím číslem i v případě, že soubor s číslem poslední šarže byl nějak poškozen.

11.04.2002 Výroba: do hotové výroby je možné pořizovat výrobky na nulové osobní číslo. Díky tomu lze pořídit výrobu, která probíhá na nějakém automatu a za kterou se nebude nikomu vyplácet mzda.

Fakturace: tisky - Dodávky podle zakázek: sestava se tiskne z dat za běžný i minulý rok, takže jsou v celku vidět zakázky, které se plnily přes zlom roku.

25.03.2002 Tabulky: do tabulky Odběratelů je možné zadat do položky FA: +Přir/-Sleva" slevu na práci v %. Tato sleva se projeví jen na fakturách za práci (končí číslicí "0"). Přirážka/sleva se zahrne do celkové ceny jednotlivého výrobku. Na fakturu se tiskne neupravená cena, celková přirážka/sleva se vytiskne na faktuře jako jedna souhrnná položka. Vnitřně se počítá k jednotlivým položkám faktury, výpočet je tedy konzistentní ze všech hledisek (zejména korektního výpočtu DPH). Vzhledem k tomu, že se přirážka/sleva počítá u jednotlivého výrobku, může docházet k drobným zaokrouhlovacím rozdílům, takže celková přirážka/sleva není přesně rovna částce, která vznikne vynásobením částky bez přirážky/slevy a zadaného %.

22.03.2002 Výroba: Doplněna nabídka "Předávání dat navazujícím agendám", která se objeví jen vlastníkovi dat. V této nabídce lze standardním způsobem předat do Mezd data za běžný měsíc.

11.03.2002 Tabulky: do tabulky Odběratelů je možné zadat do položky "Výr:+Přir/-Sleva" přirážku/slevu na práci v %. Tato sleva se projeví jen na fakturách za práci (končí číslicí "0"). Dále se objeví na příloze k faktuře jako samostatný sloupec. Přirážka/sleva se zahrne do jednotkové ceny výrobku a upravená cena se tiskne na fakturu.

Je nutné, abyste do tabulek vstoupili, provedou se nutné konverze !!!

18.02.2002 Zakázky, Výroba - doplněna možnost zadat v uživatelském nastavení jinou firmu.

15.02.2002 Fakturace - doplněno rušení dokladů. Doklady může rušit jen vlastník dat. Lze rušit jak dodací listy, tak faktury. Doklady se ruší tak, že se vnitřně označí jako zrušené. Když se znova vytisknou, je označení i na vytištěném dokladu. Čísla zrušených dokladů už nelze znova použít, aby se předešlo jakýmkoli machinacím s doklady.

Při rušení dodacího listu se DL označí jako zrušený a dodané výrobky se vrátí zpátky na sklad výrobků.

Při rušení faktury se faktura označí jako zrušená, vyhledají se dodací listy, které byly touto fakturou vyfakturovány, a zruší se označení, že byly vyfakturovány. Je tedy možné / nutné je vyfakturovat znova. Zrušené faktury se nepředávají dále (pohledávky, doklady DPH ani účetní doklady). Byla-li zrušená faktura předána do pohledávek, je nutné ji tam ručně v aktualizaci vymazat.

30.01.2002 Zakázky ------- Mzda za kus na výrobním příkazu se zaokrouhluje na 5 haléřů.