Nage-no-kata

     Te waza
     Uki-otoshi
     Seoi-nage
     Kata-guruma

     Goshi waza
     Uki-goshi
     Harai-goshi
     Tsurikomi-goshi

     Ashi waza
     Okuri-ashi-harai
     Sasae-tsurikomi-ashi
     Uchi-mata

     Ma sutemi waza
     Tomoe-nage
     Ura-nage
     Sumi-gaeshi

     Yoko sutemi waza
     Yoko-gake
     Yoko-guruma
     Uk- waza

     Nage-no-kata s ceremoniálem