5.kyu

UKEMI
     ushiro-ukemi
     yoko-ukemi
     mae-mawari-ukemi


NAGE-WAZA
     Hiza guruma
     Ko soto gari
     De ashi harai
     O goshi


KATAME-WAZA
     Kami shiho gatame
     Kata gatame
     Kesa-gatame
     Mune gatame
     Tate shiho gatame
     Yoko shiho gatame

     Kolečko držení:
     kesa-gatame --> kata-gatame --> tate-shiho-gatame --> mune-gatame --> yoko-shiho-gatame --> kami-shiho-gatame