Gonosen-no-kata

     O-soto-gari x O-soto-gari
     Hiza-guruma x Hiza-guruma
     O-uchi-gari x De-ashi-harai
     De-ashi-harai x De-ashi-harai
     Ko-soto-gake x Tai-otoshi
     Ko-uchi-gari x Sasae-tsurikomi-ashi

     Kubi-nage x Ushiro-goshi
     Goshi-guruma x Uki-goshi
     Hane-goshi x Sasae-tsurikomi-ashi
     Harai-goshi x Ucuri-goshi
     Uchi-mata x Sukui-nage
     Ippon-seoi-nage x Sumi-gaeshi

     Gonosen-no-kata Seishinkan Judo Australia
     Gonosen-no-kata Patrick Légeron