Změny v programu
1.4.2022 Do vzorové osnovy auditu byla doplněna nová verze kapitoly F204 Účetní odhady pod označením F204_1. Vám se to projeví tak, že nabídka
Tabulky Osnova auditu 202x
bude svítit modře. Nová kapitola F204_1 platí pro spisy roku 2021 a novější. V roce 2020 a starších varování ignorujte. V roce 2021 vstupte do výše uvedené nabídky a proveďte volbu
Natáhnout vzorovou osnovu - doplnit [verze 2012]
Tím se do osnovy auditu doplní nová kapitola F204_1 Účetní odhady.
POZOR! V tabulce
Tabulky Osnova auditu 202x Kapitoly Aktualizace - relevance
má kapitola ve sloupci "Rel(evance)" nastaveno "Ne". To znamená, že se sice do spisu natáhne, ale má nastavený Stav kapitoly = "X Vynechat" a aktivní je stále stará verze kapitoly "F204 Účetní odhady". Aby se do nově zakládaných spisů dostala nová verze, musíte u nové verze nastavit do sloupce "Rel(evance)" nastavit "Ano" a u staré verze "Ne". Do již založených spisů se nová kapitola doplní automaticky s relevancí, jakou momentálně má. V tabulce
Audit Spis auditora Stav kapitol Aktualizace - ručně
si nastavte ve sloupci "Stav kapitoly" hodnotu "X Vynechat" u té verze, kterou už nechcete použít.
Načítání dat deníku: v případě, kdy má datum některý z pevných formátů, tj. nemá formát "d.m.r", a datum přitom není vyplněné, program si pevné datum převedl na ".." a v protokolu chyb vypsal větu jako chybnou a ignoroval ji. Program byl upraven tak, že takovéto datum považuje správně jako prázdné a nastaveným způsobem ho zpracuje.
Export spisu do HTML se provede do podadresáře
\APSOFT\AMAS\EXPORT\Firma\
který lze vypálit na CD s tím, že vlastní spis je v podadresáři
\APSOFT\AMAS\EXPORT\Firma\DATA\
kde je i soubor 0-START.HTM, kterým prohlížení spisu spustíte. Cílem této úpravy je fakt, že jednak budete mít na disku současně všechny spisy, jednak je snadno nakopírujete na flash disk např. pro eventuelní kontrolu atd..
------------------------------------ 2020 --------------------------------------- 19.11.2020 V nabídce
Účetnictví - data klienta Klientská data - porovnání obratů z Deníku a Předvahy
se pro Neziskové organizace zahrne do kontroly i třída 9, analogicky se třídou 4 u Podnikatelů.
11.11.2020 V nabídkách, kde se kontrolují obraty v Deníku na obraty v Předvaze, se pro Neziskové organizace zahrne do kontroly i třída 9, analogicky se třídou 4 u Podnikatelů.
13.05.2020 Import obecných dat: Do datové věty obecných dat byly doplněny další položky
Datum 2 Kč evidenční 1 Kč evidenční 2
Bylo upraveno ukládání dat. Dosud se načtená data ukládala tak, že se respektovaly klíče . Když jste načetli opakovaně jednu populaci ke dvěma různým dnům, tak se data zdánlivě zdvojila.
V procesu ukládání byl doplněn dotaz
Mají nově načtená data nahradit stará data
Když odpovíte "ano", nahradí se celá dříve načtená populace bez ohledu na den, ke kterému data byla.
23.04.2020 Import deníku: v případě, že se v nově načtených datech opakovala čísla dokladů, program obsluhu upozornil, že nově načtené doklady přepíšou staré doklady. I když obsluha potvrdila, že je chce přepsat, program data neuložil. Opraveno.
26.12.2019 Doplněna nabídka
Audit Adresář se soubory
Do spisů jednak vkládáte soubory konkrétního klienta, jednak načítáte jeho účetní data. Tato data máte zpravidla pro daného klienta a daný rok v konkrétním adresáři. Abyste při načítání dat nemuseli neustále listovat v celém počítači, program si pro každého klienta (IČO) může uložit adresář, ze kterého se mají data načítat. Jako výchozí je přednastavený adresář
\APSOFT\AMAS\EXTDATA\
------------------------------------ 2019 --------------------------------------- 18.09.2019 U deníku nebylo možné u sestavy "Seznam dokladů podle zdroje dat" zadat filtr. Opraveno.
09.08.2019 U deníku byla doplněna možnost vyloučit vybrané doklady ze zpracování. Tuto novou funkci použijete například v situaci, kdy účetní deník obsahuje doklad s počátečními stavy, který ovšem neúčtuje na účet 701.
Novou funkci najdete zde
Účetnictví - data klienta Klientská data - Deník - tisky, analýzy Klient - deník rok 20xx Vyloučené doklady - Uživatelský výběr
05.08.2019 Přepracováno antedatování auditů. Program si eventuelní antedatování trvale zapamatuje pro každý spis zvlášť.
15.07.2019 Doplněna nabídka
Audit Účetnictví - data klienta Deník - tisky, analýzy Aktualizace deníku
kde je možné k vybraným dokladům přidat řádek s nějakým účtem a nulovými Kč. Na první pohled se tato operace může zdát nesmyslná. Ale narazili jsme na účetní program, který má v deníku doklad s počátečními stavy ale nemá k nim protistranu na účtu 701. Nelze pak jednoduše vyloučit. V takovém případě je možné k dokladu (v tomto případě označenému "PZ") přidat řádek obsahující syntetiku 701. Doklad pak spadne mezi
Doklady s účty 701,702,710
a následně je možné ho vyloučit.
10.07.2019 Program chybně detekoval u deníku účty třídy 7 a 9 a obarvoval nabídky i v případě, že v deníku byly účty tř.8. Opraveno.
05.05.2019 Načítání deníku bylo doplněno o detekci dokladů, které byly již jednou načteny v nějaké minulé dávce a teď byly načteny podruhé. Program ty "staré" doklady standardně přemazává "novými". Tento mechanismus je ve většině případů logický. Když se ale vyskytne situace, kdy je např. jeden doklad pořízen nadvakrát se stejným datumem v následujících kvartálech a je třeba, aby se jednotlivé "půlky" dokladu spojily, je třeba postupovat individuálně (vyskytlo se u jedné firmy, kdy účtovali reverse charge v březnu a vlastní proúčtování faktury v dubnu). V takovém případě stačí CSV soubory za 1. a 2. kvartál spojit do jednoho a dát znova načíst.
------------------------------------ 2018 --------------------------------------- 30.11.2018 Opravena Rozvaha pro podnikatele. Špatně se počítal
ř. 102 a.v. Výsledek hospodaření běžného roku
13.11.2018 Doplněna Rozvaha pro podnikatele pro rok 2018 podle Sagit ÚZ č.1245.
09.10.2018 Pomocník nebyl schopen naplnit kapitolu/spis ze spisu příštího roku. Opraveno.
28.08.2018 Čtení externích dat bylo rozšířeno o čtení Kč ve formátu ",13", kde před haléři není uvedena před desetinnou čárkou nula. Program si nyní nulu doplní: ",13" --> "0,13" a Kč načte správně.
26.06.2018 Do formátů dat deníku a předvahy byla doplněna položka "-Dal". Když do ní nastavíte "Ano", bude se u částek Dal měnit znaménko. Doplnění bylo provedeno kvůli tomu, že na trhu jsou nekonzistentní účetní programy, které v deníku mají u částek Dal správné znaménko, v obratové předvaze jej mají z nepochopitelných důvodů opačné. Dosud bylo možné nastavit obracení znaménka u Dal paušálně u deníku a předvahy současně v tabulce
Tabulky Auditované firmy - seznam firem
Je-li znaménko špatně jen u deníku nebo předvahy, potom v této tabulce u příslušného klienta nastavte -Dal="Ne" a obracení znaménka nastavte až u příslušného formátu. POZOR: je-li číslo formátu > 10000, jedná se o formát, který centrálně vytvořil autor programu. Kdybyste si ho pozměnili, při příštím importu by se zase přepsal na původní hodnoty. Proto si formát zkopírujte, upravte a uložte pod novým, malým číslem. Pak bude formát výlučně "Váš".
31.05.2018 Byly rozšířeny možnosti hromadných úprav deníku v nabídce
Účetnictví - data klienta Deník Vyloučené doklady
kam byly doplněny volby
Doklady s účty 701,702,710 Doklady se třídou 7 a 9
přičemž "Doklady s účty 701,702,710" jsou typické doklady související s otevřením resp. uzavřením účetního roku a je třeba je vždy ze zpracování vyloučit celé.
"Doklady se třídou 7 a 9" představují doklady, na kterých si klient účtuje cosi na podrozvahové účty, které zpravidla nemají s podstatou auditu resp. Obratovou předvahou nic společného. Uživatel má nyní možnost tyto doklady ze zpracování vyloučit celé, typičtější je však požadavek z dokladů odstranit pouze zápisy týkající se zmíněných irelevantních podrozvahových účtů. To nyní lze v nabídce
Irelevantní účty - vyloučit z dokladů
------------------------------------ 2017 --------------------------------------- 23.11.2017 V tabulce Auditované firmy byl zúžen počet možností Charakteru klienta:
Podnikatel Nezisková Obec Zemědělec
Předchozí charaktery
SložkaStátu --> Obec UzSamCelek --> Obec VýzkumÚstav --> Nezisková Fond --> Nezisková
stejně nebyly programem nijak podporovány. Byly převedeny podle tabulky na nově podporované charaktery.
Nově podporované charaktery umožňují uživateli v tabulce
Osnova auditu Kapitoly Relevance
nastavit u jednotlivých kapitol Relevanci kapitoly, tj. zda se má či nemá při založení spisu označit jako ne/vyplňovaná. Pro nastavení "ne" se kapitola do spisu zahrne, ale ve "Stavu kapitoly" má předvyplněné "X", tedy stav, že se nevyplňuje. Dále byly doplněny příznaky, zda se kapitola má u určitých klientů vynechat v závislosti na tom, jaký má klient v tabulce "Auditované firmy - seznam firem" zadaný charakter. Charaktery a jim odpovídající příznaky jsou
Podnikatel Nezisková Obec Zemědělec
Když zadáte "X" do příslušného příznaku, kapitola se pak do spisu klienta vůbec NEZAHRNE.
Ruční výběr vzorků byl doplněn o možnost přímo ručně označit ve vybrané populaci konkrétní doklady, které z nějakých důvodů chcete kontrolovat.
Byla doplněna nabídka
Vzorky Zpracování Seznam vzorků - Export do XLSX
28.10.2017 Byl rozšířen mechanismus načítání čísel účtů s proměnným počtem cifer (do počtu cifer analytiky se zadává počet*100) pro nejrůznější případy z reálného života IT systémů (zde je zadán počet cifer analytiky = 300):
" 73" 073/000 " 73 " 073/000 "73 " 073/000 "073 " 073/000 "515" 515/000 "82000" 082/000 "568100" 568/100
12.09.2017 Byla přepracována logika volby "Elektronický spis vytvářím dodatečně". Nyní si program změní datum na úrovni nabídky "Audit" a změna platí i pro všechny podřízené nabídky. Projeví se ve všech tiskových sestavách i při zápisech do spisu. Stejně tak se změna uplatní při aktualizaci dat. Změnu datumu program vždy nahlásí.
26.07.2017 Zpřesněn výpočet statistiky spisu takto:
- do statistiky se započítávají body, které mají v osnově auditu nastaveno Poř(izovat) = "ano" - bod ve spisu není označen "X Vynechat"
17.07.2017 Při opravě z 24.04.2017 byla zavlečena chyba - při exportu na CD se nevyexportovaly žádné soubory PDF. Chyba opravena.
12.05.2017 Nabídka
Audit Spis auditora Zrušit body, které nejsou v osnově auditu
která se zpravidla používá v situaci, kdy si auditor v roce 2012 nenatáhnul osnovu auditu platnou od r.2012, ale pouze osnovu platnou do r.2011 doplnil osnovou 2012 (v takovém případě měl "paskvilní" osnovu spisu, která byla sjednocením osnov 2011 a 2012), nyní ze spisu jednak vyhází neplatné body, ale nově vyhází i neplatné kapitoly ze seznamu kapitol. Podmínkou je, aby si předtím v nabídce
Tabulky Osnova auditu Natáhnout - vzorovou osnovu - přepsat [verze 2012]
natáhl do aktuálního roku osnovu platnou od r.2012.
11.05.2017 V nabídce "Import účetního deníku" mohla při určitém typu fatální chyby při načítání nastat situace, kdy se deník nenačetl do konce a program se dostal do stavu, ze kterého nebylo východisko. Opraveno.
26.04.2017 Ve výkazu Rozvaha se do řádku 102 = b.1 Rezervy nenačítal řádek 106 = b.1.4 Ostatní rezervy. Opraveno.
24.04.2017 Opravena letitá chyba při opakovaném zápisu účetních dat do spisu. K chybě docházelo v této situaci:
- v minulosti jste zapsali účetní data do spisu - teď chcete zapsat znova - prohlídnete si Návrh zápisu - tento krok VYTÁHL PŘÍLOHY Z MINULÉHO ZÁPISU - zvolíte "Zapsat do spisu"
V případě, že jste si prohlídli Návrh zápisu, zapsaly se opět staré přílohy.
Chyba byla odstraněna.
21.03.2017 Do statistiky spisu se započítávají jen body, které mají v osnově spisu nastaveno "Poř = ano", jedná se tedy o skutečné body k vyplnění a ne o záhlaví skupiny podřízených bodů.
08.02.2017 Ve výkazech Rozvaha a Výsledovka pro neziskové organizace byla chyba. Opraveno.
05.01.2017 Opravena drobná chyba při pořizování příloh do spisu, kdy program vypisoval zbytečně hlášku "Proměnná není definována".
------------------------------------ 2016 --------------------------------------- 27.12.2016 Při načítání textových dat se nově vytváří
"Protokol o vypuštěných řádcích"
do kterého se umístí všechny řádky vstupního souboru, ve kterých program při načítání detekoval chybu a tudíž je vypustil. Zároveň je vypsána i zmíněná chyba.
Script "2: CR-LF (odřádkování) v textu" byl zobecněn v tom smyslu, že text může být na více než dvou řádcích. Některé deníky klientů jsou opravdu dobrodružné ....
31.10.2016 Tabulka "Typy dokumentů a šablony" se automaticky doplní o nové typy GIF, JPG, MP3, MP4, PPS a WMV.
30.10.2016 Rozšířen počet typů příloh spisu o soubory typů GIF, JPG, MP3, MP4, PPS a WMV. Aby bylo možné exportovat spis do HTML dokumentů je nutné, abyste si stáhli a nainstalovali také aktuální Centrální databázi !!!
U hromadných zápisů do spisu byla doplněna možnost naplnit kapitolu či spis ze spisu příštího roku. Je tedy možné postupovat při prvotní tvorbě spisů proti časové ose.
U ručního výběru vzorků doplněna možnost vybrat doklady do populace i podle čísla dokladu (použije se zejména tehdy, obsahuje-li označení řady dokladů). Dále je možné všechny vybrané doklady hromadně označit jako vzorek, pro výběr se tedy neuplatní generátor náhodných čísel.
17.10.2016 Rozšířen mechanismus odstraňování "redundantních" součtů při načítání obratové předvahy. Jedná se o data klienta, která vypadají např. takto:
021 Stavby 022 Samostat.movité věci a soubory movitých 022001 Dlouhodobý hmotný majetek - výrobní stro 022002 Dlouhodobý hmotný majetek - dopravní pro 022003 Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní
kde některé účty nemají analytiku jako "021 Stavby", nicméně obsahují validní údaje, na druhé straně "022 Samostat.movité věci" je součet za několik analytických účtů 022xxx a validní není, tj. nesmí se načíst. Nastavíme-li v popisu formátu
Redundantní součty = "ano"
program tyto součty nenačte.
20.09.2016 Doplněny výkazy Rozvaha a Výsledovka pro ziskové i neziskové subjekty platné pro rok 2016. Výkazy se významně změnily. U většiny účtů by měly zůstat správně nastavené řádky výkazů z minulé verze. Ovšem v případech, kdy účet aaa šel do řádku AAA a účet bbb šel do řádku BBB ale v nové verzi jde účet bbb do řádku AAA, musíte nastavení v účtové osnově ručně opravit. Obecně platí, že pro všechny účty, jejichž analytiky se zahrnují do různých řádků výkazů (např. 255, 461, 473 a mnoho dalších - viz např. publikace "Sagit ÚZ 1110"), byste měli mít "svoje" analytiky v tabulce "Standardní účtový rozvrh pro příslušný rok" a u Účtových rozvrhů jednotlivých klientů přesměrovat jejich specifické analytiky do svých standardních.
19.07.2016 V souvislosti s auditem "Aktivního zemědělce" byl program doplněn o možnost zadat při tisku klientské předvahy filtr na standardní číslo účtu.
Tak je možné např. vytisknout výnosové účty, které jsou/nejsou součástí zemědělské činnosti klienta. Podrobný popis, jak postupovat, najdete v příručce v kapitole
Účetnictví klienta Klientský účtový rozvrh
Sestavy
Tabulky Formáty importovaných dat xxxx Tisk textové podle položek
byly doplněny o další informace o formátech (např. počet cifer analytiky a další).
14.06.2016 Ve spolupráci s jednou auditorskou firmou se podařilo vytvořit jeden stručný vzorový spis. Má označení "999 - Vzorový spis ApSoft". Tento spis je možné stáhnout a doplnit v nabídce
Tabulky Vzorový spis Import vzorového spisu 999-ApSoft z www.ApSoft
Vzorové spisy s číslem >= 900 jsou nadále uživatelsky nepřístupné.
10.06.2016 Osnova spisu: Do údajů o kapitole byla doplněna nová položka "Relevantní". Když nastavíte "ne", bude tato kapitola v nově založeném spisu označena "X Vynechat". To s výhodou použijete např. u kapitol
f11b VYHODNOCENÍ RIZIK PRVOROČNÍ ZAKÁZKY - většinou auditujete opakovaně z01 ZEMĚDĚLCI - většinou klient není zemědělec
Relevanci jednotlivých kapitol v osnově si můžete nastavit rychle a přehledně v nabídce
Tabulky Osnova auditu Kapitoly Aktualizace - relevance
Jestli pak ve spisu konkrétní firmy potřebujete kapitolu vyplnit, nastavíte si u dané kapitoly status "Nedokončeno" a tím ji zpřístupníte.
Do osnovy spisu byla doplněna kapitola "z01 - ZEMĚDĚLCI". Slouží pro vytvoření Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce. Aby se Vám nová kapitola doplnila do osnovy aktuálního roku, musíte vstoupit do nabídky
Tabulky Osnova auditu Natáhnout vzorovou osnovu - doplnit
Do Vzorového spisu se do kapitoly "z01 - ZEMĚDĚLCI" automaticky doplní dynamické šablony
1.a) 001 SAB12Z01---01A--001.RTF Smlouva o vyhotovení zprávy 1.b) 001 SAB12Z01---01B--001.RTF Prohlášení aktivního zemědělce 1.d) 001 SAB12Z01---01D--001.RTF Zpráva o věcných zjištěních
12.05.2016 Do výsledků testů vzorků doplněna čtvrtá možnost "Poznámka". Tu můžete použít v případě, že nějaký doklad je sice v pořádku, vy k němu nicméně chcete přidat nějakou poznámku. Doklady označené "Závada"/"Opraveno"/ "Poznámka" se ve finále vytisknou do spisu včetně textové poznámky.
12.05.2016 Do sestavy
Účetnictví - data klienta Deník - tisky, analýzy Kontrola - obraty v Deníku na obraty v Předvaze
byl doplněn počet dokladů, ve kterých došlo k obratu na účtu. Při hledání nesrovnalostí si vyberte účet, který má počet dokladů nejnižší, hledání pak bude snazší.
18.02.2016 Jeden uživatel dostal od klienta Obratovou předvahu, kterou programoval někdo, kdo byl zřejmě placen od počtu naprogramovaných sloupců. Jeho OP měla 54 sloupců !!!! Vzhledem k tomu, že OP lze naprogramovat do osmi sloupců, program s takto extenzívními daty nepočítal. Teď už je umí načíst.
------------------------------------ 2015 --------------------------------------- 02.12.2015 Načítání deníku: Opravena drobná chyba ve scriptu "2 - Rutr: CR-LF v textu". Script chybně likvidoval řádky, ve kterých se nacházel nepřípustný znak [apostrof].
01.12.2015 Načítání deníku: Jeden uživatel dostává data, ve kterých jsou jakési "naturální účty 999xxx", které se načtou, nicméně do deníku nepatří. Proto jsem do načítání deníku doplnil novou nabídku
Importovaná data - použít Globální filtr
ve které si můžete nastavit filtr typu
Syntetický účet: "- 999" ... znamená "není 999"
který z načtených dat odstraní věty, které obsahují "naturální účty 999xxx".
01.10.2015 Výběr vzorků: Někdy může nastat situace, kdy jste v minulosti uložili nějaký výběr vzorků a nyní ukládáte další. Před druhým výběrem se změnily parametry výběru a nově vypočtené počty vzorků jsou nižší, než počty dříve uložených vzorků. Program nyní tento stav detekuje a varuje obsluhu červenou barvou v nabídce
Výběr vzorků Počty vzorků - Tisk - Opis
a chybovou hláškou před tiskem sestavy.
02.09.2015 Doplněna sestava
Účetnictví - data klienta Standardizovaná data - Předvaha - účty neobsažené v osnově
Tato sestava je velice užitečná např. v případě, že Vám nevychází Aktiva a Pasiva v Rozvaze. To může být tím, že klient používá nějaký účet, který Vy nemáte ve vašem Standardním účtovém rozvrhu a proto se do výkazu vůbec nezahrne a výkaz pak nevychází.
01.09.2015 Do Rozvahy pro podnikatele platné od roku 2014 doplněn řádek
A.V.2 - Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílů na zisku
22.06.2015 Zcela přepracován síťový aparát programu s cílem odstranit zbytečná omezení vyplývající z protichůdných požadavků při současných dávkových operacích a ruční aktualizaci dat.
Doplněna možnost ukládat a zpracovávat vzorky ve třídění podle klíčů Populace/Doklad nebo pouze Doklad. Nastavit může globálně pouze Vlastník dat v nabídce
Vzorky deník - výběr a zpracování vzorků Zpracování vzorků Třídit doklady podle populací "ano"/"ne"
Doplněna sestava "Protokol o výběru vzorků" v téže nabídce.
13.05.2015 Program nenačítal účetní soubory typu DBF. Opraveno.
15.04.2015 Program nenačítal ve verzi "multiklient" uložený datový adresář. Opraveno.
14.04.2015 Opravena chyba při výpočtu Rozvahy pro neziskové organizace, kdy byla čísla za minulý rok s opačným znaménkem
11.03.2015 Do Standardního účtového rozvrhu pro neziskovky doplněn účet 691-Dotace.
24.02.2015 Řada auditorů se po pořízení programu rozhodne, že si k auditům, které provedli v minulých letech, doplní elektronické spisy, které jsou výrazně přehlednější. Pro tento případ byla doplněna volba
Audit Elektronický spis vytvářím dodatečně
Když nastavíte "ano", program Vás vyzve, abyste zadali, ke kterému dni jste v minulosti audit prováděli. Toto datum se pak použije při automatických zápisech do spisu jako zobrazované systémové datum (v záhlaví sestav, datum splnění bodů atd.) s tím, že když takto zafixujete datum, např. 24.02.2015 nastavíte, že jste audit prováděli od 1.4.2014, tak se toto datum bude v dalších dnech automaticky zvyšovat, tj. 25.02.2015 bude 2.4.2014 a tak dále.
19.02.2015 Formát Předvahy rozšířen o další globální příznak "Ignorovat účty <10". Ježek software DUEL exportuje data Předvahy ve formátu
111;Pořízení materiálu; účet bez analytiky - významný, načíst 112200;Sklad drobných zásob; účet s analytikou - významný, načíst 112300;Sklad dočasných zásob; účet s analytikou - významný, načíst 112;Materiál na skladě; součet za účet 112 - bezvýznamný, ignorovat 1;Zásoby; součet za třídu 1 - bezvýznamný, ignorovat
který program dosud neuměl načítat. Nastavení "ano" způsobí, že program bude součtový řádek "1;Zásoby;" ignorovat.
------------------------------------ 2014 --------------------------------------- 22.10.2014 Na základě požadavku jednoho uživatele se v nabídce
Zápis do spisu auditora Zapsat do spisu
nezapíše do kapitol, které jsou označené jako "H-Hotovo" nebo "X-Vynechat". V nabídce "Návrh zápisu" se tato skutečnost projeví tak, že kapitola je příslušným způsobem označena a když se ji pokusíte v návrhu otevřít, tak Vám prohlížeč zobrazí chybovou hlášku, že stránku/soubor nelze najít.
Při načítání dat ve formátu DBF program umí zpracovat i datové struktury, které obsahují "dlouhé" identifikátory položek. Délka identifikátorů může být nyní až 60 znaků.
Program umí načítat obratové předvahy, které obsahují členění účtů podle dalších hledisek, např. podle výkonů. V předvaze je pak několik řádek s účtem např. 501/001. Program po načtení tyto řádky sečte do jedné řádky.
24.08.2014 Ve vzorové osnově auditu pro roky 2012 a 2013 jsem v tabulce
Tabulky Osnova auditu Body
propojil kap.130 bod 8 s kapitolou 170-Stanovení materiality. Toto propojení si můžete ve Vaší osnově provést také: doplňte si u bodu 130/8 odkaz na kapitolu 170.
20.08.2014 Stabilizováno testování existence souborů.
20.06.2014 Do rozvahy 2013 doplněn nový řádek A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Do Standardního účtového rozvrhu pro podnikatele si doplňte pasivní účet
426 - JINÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET
i se správným
14.06.2014 Po uložení naimportovaného deníku se za určitých okolností nevytáhnul do pracovního souboru nový deník firmy. Opraveno.
09.06.2014 Stabilizováno Automatické označení hotových kapitol pro případ, kdy si uživatel vyplnil datum ale nevyplnil auditora.
06.06.2014 Stabilizován zápis účetních dat do spisu. U jednoho klienta se vyskytnul problém, že při určitém obsahu textu v poznámce byl program nestabilní. Opraveno natahování celého spisu ze vzorového spisu od roku 2012 včetně. Program nenatahoval poznámky.
05.06.2014 Stabilizováno vytvoření seznamu populací vzorků do roku 2011 pro situaci, kdy uživatel nemá osnovu auditu pro rok 2011.
24.05.2014 Stabilizovány tisky vzorků v letech do roku 2011, kdy ještě platil starý algoritmus výběru vzorků.
11.04.2014 V síťové verzi pomocník nedoplnil provozní materialitu u nové firmy. Opraveno.
05.03.2014 Rozšířena diagnostika "Kontrola - obraty v Deníku na obraty v Předvaze", program tiskne rozdíly MD a Dal zvlášť.
12.02.2014 Vzorky: v zadání jednoho filtru se nezobrazovaly v nápovědě jména populací. Opraveno.
10.02.2014 Odstraněna chyba zavlečená při posledním rozšíření programu.
28.01.2014 Účetnictví: upravena sestava "Porovnání obratů Předvahy a Deníku" tak, že z Předvahy se stahují jen třídy 0/6. Z Deníku by měly být vyloučeny doklady se třídami 7 a 9.
Obsahuje-li Deník doklady se třídami 7 a 9, program na tuto skutečnost upozorňuje tím, že nabídky, které vedou k vyloučení těchto dokladů ze zpracování, svítí modře.
13.01.2014 Rozšířeny možnosti formátů načítaných účetních dat. Některé účetní programy exportují čísla účtů nekorektním způsobem např. takto:
Č.účtu;Název - popis 10200;práva k ochranné známce 13;Software 22100;HIM automobily 22200;HIM stroje ostatní 22300;DHIM soubory majetku 42;Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 73;Oprávky k softwaru 82100;Oprávky k automobilům 82200;Oprávky kostatním strojům 82300;Oprávky k souboru majetku 112;Materiál na skladě 132;Zboží na skladě a v prodejnách 211;Pokladna
kde: - u třídy 0 není uvedena před číslem účtu levá "0" - "nulové" analytiky nejsou uvedeny
Program dosud uměl číst číslo účtu ve dvou režimech:
- nezadaný počet cifer analytiky - četl zleva, první 3 cifry považoval za syntetický účet - "22100" by načetl jako 211/00 - špatně "13" by načetl jako 013/00 - dobře - zadaný počet cifer analytiky - četl zprava, posledních "n" cifer považoval za syntetický účet - "22100" by načetl jako 021/100 - dobře "13" by načetl jako 000/13 - špatně
Proto byla zavedena nová konvence. Zadá-li se počet cifer analytiky 100x větší, tedy pro uvedený příklad "300", program do čísel účtů, které mají 3 a méně cifer, doplní na konec "000" a pak čte čísla zprava:
"22100" načte jako 021/100 - dobře "13" doplní na "013000" načte jako 013/000 - dobře
------------------------------------ 2013 --------------------------------------- 28.11.2013 Doplněna nabídka
Spis auditora Hromadné zápisy do spisu auditora Doplnit chybějící PDF
Program ve spisu vyhledá přílohy, ke kterým jste dosud nevytvořili PDF. Postupně vám bude jednotlivé přílohy otvírat a vy je uložíte jako PDF, což je podmínka, abyste je mohli prohlížet v HTML spisu.
Doplněna nabídka
Spis auditora Hromadné zápisy do spisu auditora Import příloh
kde můžete do spisu do příloh hromadně naimportovat dokumenty, které získáte od klienta.
Doporučení: Jako výhodný bod, kam lze dokumenty uložit, se jeví např.
kapitola "p00 PROGRAM AUDITU 00 - ÚČETNÍ DATA KLIENTA" bod "8. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE"
takže všechny dokumenty budete importovat v jednom kroku na jedno místo a nemusíte tak přepínat cílové body a importovat na vícekrát.
Program vám řekne, kam máte všechny importované soubory nakopírovat. Importovat můžete pouze soubory, jejichž typ je uveden v tabulce "Typy dokumentů". Nelze tak importovat např. soubory JPG.
Program nakopírované soubory načte. Jméno souboru použije jako název přílohy. Vzhledem k tomu, že soubory můžou mít ne zcela vyhovující jména, můžete ještě před uložením názvy příloh upravit.
Doplněna možnost nastavit jak u "Hromadných zápisů do spisu auditora", tak u zpracování vzorků "Hromadné přednastavení" jiného pracovníka z týmu. Je to pro případ, že necháte nějakou část práce vykonat některého z vašich spolupracovníků.
30.10.2013 Tabulky - Vzorový spis: stabilizovány nabídky - když není vybraná Aktuální kapitola, nezobrazí se navazující nabídky.
18.10.2013 Načítání deníku - program nenačte věty, ve kterých není vyplněný klientský účet, tj. účet je 000/0000.
14.10.2013 Tabulky - Formáty importovaných dat klientů - stabilizován analyzátor CSV pro obecná data.
08.10.2013 Tabulky - Formáty importovaných dat klientů - deník, obecná data: U datumu doplněna položka "Mezera = 0.0.0". Některé softwary někdy vůbec nevyplní datum dokladu, přičemž příslušný datový řádek je v pořádku. Dosud se nevyplněné datum ošetřovalo podle příznaku "Mezera=0" a to způsobilo, že vypadl jinak platný řádek.
02.10.2013 Tabulky - Formáty importovaných dat klientů - analyzátor CSV: doplněno prohlížení CSV souboru na obrazovce. Zběžně můžete zkontrolovat obsah souboru ve fyzickém tvaru, např. zkontrolovat, jestli má záhlaví a zápatí, čímž eventuelně zkontrolujete, zda je kompletní. Také uvidíte fyzický počet řádek, to Vám pomůže odhadnout, zda soubor není uříznutý - starší verze Excelu mají omezený počet řádek.
Při načítání dat v testovacím režimu program varuje, že se načte jen omezený počet řádek.
01.10.2013 Tabulky - Formáty importovaných dat klientů: doplněn tisk textových formátů podle pořadí položek. Usnadní Vám to porovnání formátu dat nového klienta s již existujícími formáty.
29.09.2013 Doplněna větev pro výběr a zpracování vzorků z Obecných dat. Obecná data jsou data z neúčetních evidencí firmy, např závazky, pohledávky, majetek, sklad atd. Větev najdete pod nabídkou
Vzorky - obecná data
28.09.2013 Stabilizováno ukládání vzorků. U velkých souborů, které obsahovaly víc než milion vět docházelo k chybě. Kvůli stabilizaci bylo nutné provést transformaci souborů uložených vzorků.
19.06.2013 Stabilizováno načítání hlavní knihy. Za určitých okolností se špatně spočítal PS/KS v případě, že se skládaly ze dvou čísel MD/Dal a číslo na straně Dal bylo záporné.
06.06.2013 Stabilizován zápis protokolu o výběru vzorků do spisu. Přílohy se správně jmenujou 12???P??---01V--80*.PDF, chybně bylo uvedeno jméno 12???P??----1V--80*.PDF
02.06.2013 Volba "Úprava CSV pomocí scriptu" byla z praktických důvodů doplněna i do nabídek "Import dat klienta". Už nemusíte chodit do nabídky ve větvi "Tabulky".
21.05.2013 Stabilizován výběr vzorků, za určitých okolností mohlo dojít k přetečení při výpočtu náhodného prvního kroku systematického výběru. Do kapitoly F100 bod 7. se také do přílohy ještě pro větší přehlednost zapíše Celková materialita (i když z tohoto bodu je odkaz na kapitolu F170).
13.05.2013 Upraven stručný tisk osnovy auditu, tisknou se jen používané položky.
12.05.2013 Do příručky byla doplněna kapitola "Spis - jak na to", ve které je popsaný globální pohled na vytváření spisu.
Nabídka "Přenosy dat - Export auditu na notebook" se objeví pouze tehdy, když je nastavený aktuální spis.
Ruční zápisy do spisu - Poznámky: vedle textové poznámky se jen pro informaci zobrazí eventuelní křížové odkazy z bodu do jiných částí spisu tak, jak jsou přednastavené v Osnově spisu.
Ruční zápisy do spisu - Přílohy: když umístíte kurzor do políček pod ikonami "Otevři" a "PDF", zobrazí se v nich v případě, že dokument resp. jeho PDF již existují, znak "1". Tak má uživatel hned přehled, zda má hotovo či ne.
V programu nahrazeno označení "Obratová předvaha" přesnějším označením "Hlavní kniha" ve shodě s § 13 odst. 2 Zákona o účetnictví:
(2) Hlavní kniha zahrnuje účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace:
a) zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha b) souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka
05.05.2013 Opravena nestabilita programu pro situaci, kdy se načítala data klienta ve formátu DBF a cesta k pracovnímu adresáři obsahovala kolidující znak "-".
03.05.2013 Upravena logika dědění atributů při ručních zápisech do spisu. Když u nadřazeného bodu vyplníte datum, stav a šifru auditora, pak se přenesou i do podřízených bodů. Nepřenáší se však další pole jako např. v tomto případě
f111a VYHODNOCENÍ RIZIK OPAKUJÍCÍ SE ZAKÁZKY A/N
1. CHARAKTER A BEZÚHONNOST POTENCIÁLNÍHO KLIENTA ano a) Odsouzení a regulační sankce b) Podezření z nezákonných činů nebo podvodu c) Pokračující vyšetřování d) Účast vedení v profesních organizacích, které nemají dobrou e) Negativní publicita f) Úzké vztahy s osobami/společnostmi s pochybnými mravy
kde odpověď "ano" v bodu 1. znamená u jednotlivých podbodů logicky "ne". Takto adresnou kontextovou logikou program není vybaven a proto je správné u podbodů sloupec "A/N" nevyplňovat.
Před hromadnými zápisy do spisu program detailně vypíše, jaké konkrétní operace bude provádět, abyste se mohli rozhodnout, zda operaci chcete opravdu provést.
01.05.2013 V nabídce
Tabulky Formáty importovaných dat klientů Úprava CSV pomocí scriptu
doplněn script "2 Rutr: CR-LF v textu", který opraví řádky, které obsahují v textu znaky [CR/LF] = nový řádek. (i takové zhovadilosti některé softwary pustí na výstup).
24.04.2013 Když si uživatel nastavil v Uživatelském nastavení programu
Systematický výběr vzorků již v roce 2012 = ano
tak nebyla v Tabulkách dostupná aktualizace souboru "Zjišťovací riziko". Když pak uživatel chtěl vybrat vzorky v datech před rokem 2012, tak byl program nestabilní v případě, že klient neměl Zjišťovací riziko nastavené.
Optimalizováno vytváření pracovního účetního deníku firmy. Ten se nyní vytváří jen po změně roku, spisu, klientské účtové osnovy nebo načtených dat deníků.
19.04.2013 Zásadně rozšířen aparát pro načítání souborů DBF. Od jednoho uživatele jsem dostal data deníku, která obsahovala memopoložky a navíc identifikátory položek obsahovaly českou diakritiku.
Memopoložky (volné textové poznámky) nejsou obsaženy přímo v souboru DBF, ale v dalším souboru DBT, který je s DBF spřažen.
Program umí obě nové vlastnosti souborů DBF ošetřit.
08.04.2013 Opravena nestabilita ve výběru vzorků u pomocníka.
15.03.2013 Do seznamu souborů odesílaných mailem k analýze doplněny další nové soubory, které souvisí se systematickým výběrem vzorků.
04.03.2013 Standardizováno obarvení nabídek importů dat - nastavovaný formát je na modrém pozadí.
01.03.2013 Doplněna příručka.
26.02.2013 Při analýze CSV u obratové předvahy stabilizován tisk načtené předvahy. Nově se tisknou i součty za třídy, což usnadní kontrolu načtených dat.
21.02.2013 Při načítání Obratové předvahy program dopočítává Počáteční resp. Konečné stavy podle toho, jaké položky se podle vybraného formátu skutečně načítají. Příklad: načítá se PS a obraty, program dopočte KS.
14.02.2013 Stabilizováno vkládání příloh odkazem na přílohu z jiného bodu auditu.
12.02.2013 Stabilizován start programu pro pomocníka.
09.02.2013 Zásadně přepracován výběr vzorků. Od této verze lze program nastavit v Uživatelském nastavení tak, aby už v auditech za rok 2012 použil nový mechanismus.
POZOR !!!! Jestli už jste začali vybírat vzorky starým algoritmem, musíte už rok 2012 s tímto algoritmem dokončit !!!!!
Jestli jste ještě v roce 2012 žádné vzorky NEULOŽILI, pak můžete v nabídce
Uživatelské nastavení programu Systematický výběr vzorků již v roce 2012
nastavit "ano". Pro audity 2013 se už program nastaví sám na nový algoritmus.
Nový algoritmus je popsán v příručce v kapitole "Vzorky - jak na to".
------------------------------------ 2012 --------------------------------------- 19.12.2012 Opravena chyba, kdy program upadnul př Statistickém výběru vzorků.
17.12.2012 Do osnovy auditu doplněny kapitoly
I402 Účetní jednotky využívající služeb servisních organizací I610 Využití práce interních auditorů I620 Využití práce auditorova experta
Když v roce 2012 vstoupíte do Tabulek, budou vám svítit MODŘE volby
Osnova auditu 2012 Natáhnout - vzorovou osnovu - doplnit [verze 2012]
Doplňte si prosím osnovu auditu.
Do Tabulek doplněny sestavy
Vzorky - základní soubory pro výběr vzorků základní soubory po účtech zařazení účtů do základních souborů
ze kterých uvidíte, zda jste Vaším popisem základních souborů pokryli celou účtovou osnovu.
12.12.2012 Doplněn nový typ formátu deníku
6-účet MD Kč | účet D Kč
který používá např. JKR Byznys. Zápisy v deníku vypadají takto
účet MD účet D Kč ----------------------------------- 501000 100,- 354000 20,- 211000 120,-
Přepracován výběr vzorků podle materiálů ke školení pořádaného KAČR Ing. Michal Štěpán: Výběry vzorků a jejich vyhodnocování v praxi. Auditor vyhodnotí a zadá pro každou oblast auditu (tj. základní soubor):
PŘÍKLAD -------------------------- přirozené riziko 80% kontrolní riziko 50%
Program potom spočte:
PŘÍKLAD ------------------------------------------------------- přirozené ujištění 20% faktor spolehlivosti 0.2 kontrolní ujištění 50% faktor spolehlivosti 0.7 ------------------------------------------------------- SOUČET 0.9
potom se určí výpočtem:
FAKT.SPOLEHLIVOSTI_ZJIŠŤOVACÍ = 3.0 - 0.9 = 2.1
a potom se spočte počet dokladů, které je třeba zkontrolovat:
HODNOTA_ZÁKL.SOUBORU * 2.1 POČET_VZORKŮ = ------------------------------ SPECIF.PROVÁDĚCÍ_MATERIALITA
Tento nový výpočet se použije u výběru vzorků od roku 2012 počínaje u firem, u kterých jste zatím nevybrali vzorky starým algoritmem.
11.11.2012 Do nabídky
Uživatelské nastavení programu
byla doplněna volba
Vzorky - oprava transformace
Touto volbou opravíte transformaci vzorků z roku 2012, které jste vybrali a zpracovali ještě před tím, než jste si nahráli program s osnovou spisu platnou od roku 2012 v případě, že jste vzorky přetransformovali můstkem, který nebyl úplný. TATO OPRAVA ZE ZATÍM TÝKÁ JEN JEDNOHO UŽIVATELE, KTERÝ ZAČAL ROK 2012 OPRAVDU VELMI BRZO. Program byl zodolněn v tom smyslu, že dokud nebudete mít dokonalý převodní můstek do nové osnovy, program Vám nedovolí transformaci provést.
07.11.2012 Do osnovy spisu doplněny kapitoly Q9xx, které se týkají ISQC. Odpovídají kapitolám F9xx ze spisu roku 2011. Prosím doplňte si v Tabulkách Osnovu spisu a Můstek 2011-->2012.
31.10.2012 Dostal jsem data předvahy, která vypadala takto
účet název Poč.stav Obr.MD Obr.Dal Kon.stav ----------------------------------------------------------------------- 041.000 Pořízení nehmot.investic 100,00 50,00 150,00 041.01 TZ do 40 tisíc 200,00 100,00 100,00 041 Pořízení DHIM 300,00 50,00 100,00 250,00
Měla - nevyplněné nulové položky: převod mezery na nulu doplnil AÚ=000 do součtu za účet 041 a redundantní řádek nevypadnul - nulové analytiky: redundantní součty způsobily, že vypadnul i řádek "041.000 Pořízení nehmot.investic" - redundantní součty
Proto byla do popisu formátu předvahy doplněna nová položka
Analyt="" = chyba
která programu říká, že když není vyplněná analytika, jedná se o chybu. Pak správně vypadne redundantní součtový řádek "041 Pořízení DHIM".
17.10.2012 Stabilizován algoritmus pro výběr vzorků před rokem 2012.
16.10.2012 Stabilizováno plnění kapitoly auditu ze vzorového spisu 2012.
12.10.2012 Do přenosu tabulek roku 2012 doplněn i vzorový spis roku 2012.
05.10.2012 KAČR vydala novou Příručku pro provádění auditu verze 2012. Program byl v této souvislosti výrazně doplněn a rozšířen - viz dále.
Do programu byla natažena osnova auditu vzor 2012. V roce 2012 si ji musíte natáhnout v nabídce
Tabulky Osnova auditu Natáhnout vzorovou osnovu - přepsat
Tím se nahradí původní kapitoly Fxx a Pxx kapitolami platnými od 2012. Ve vícepočítačové verzi ji musíte natáhnout i na serveru !!!
Do pořízení bodů osnovy byla doplněna nová položka: "Oblast/Vzorky". Když do této položky dáte "ano", pak se tento bod chápe jako jedna z oblastí auditu, pro které lze v kapitole 170-Stanovení materiality zadat specifickou materialitu a v nabídce
Tabulky Nástroje pro analýzu dat Deník Předpis pro plnění základních souborů
zadat předpis pro plnění základních souborů.
Dále byla do bodů osnovy doplněna nová položka: "Uživ=ano/ne". Program pozná, které body jste si do osnovy pořídili sami a označí je "Uživ=ano". DOPORUČENÍ: svým bodům dejte ve všech kapitolách číslo bodu=21 - bod u). Při příští změně osnovy ze strany KAČR Vám program tyto Vaše body přetáhne do nové osnovy. (Dá se předpokládat, že body budete přidávat do kapitol Pxx-Program auditu xx a tam KAČR body s tak vysokým číslem nemá.)
POZOR !!!! Vzhledem k tomu, že se změnila osnova spisu, musíte si také upravit tabulku "Předpis pro plnění základních souborů" !!!!!
Jestliže jste už zpracovali pod osnovou z roku 2011 nějaké vzorky z roku 2012, program Vás v nabídce "Vzorky" nepustí dál, dokud nebudete mít v převodním můstku starý a nový bod osnovy. Jako první si tedy doplňte do osnovy 2012 Vaše uživatelské body pro výběr vzorků (nastavte "Oblast/Vzorky=ano"), pak je doplňte do můstku a nakonec proveďte transformaci 2011-->2012.
Ve spisu 2012 se změnila zásadně práce s materialitou - viz formulář/ kapitolu F170 - Stanovení významnosti (materiality). Základní materialitu si zvolíte jako v předchozí verzi na základě kritérií, které Vám program spočítá. Nově je zavedena Prováděcí materialita, kterou program spočte na základě procenta, které si pro danou firmu zadáte. Pro každou oblast auditu si nyní můžete dále procentem z Prováděcí materiality stanovit Specifickou materialitu a Prováděcí specifickou materialitu (toto dvojí nastavení se mi zdá zbytečné, program použije pro další výpočty - zejména pro hromadný výběr vzorků - Prováděcí specifickou materialitu).
Řada bodů osnovy spisu 2011 se vyskytuje i ve spisu 2012, body ale jsou jinak zařazené a proto mají jiné označení. Pro tyto body byl vytvořen můstek, který převádí shodné body 2011 --> 2012. Můstek si můžete aktualizovat a vytisknout v nabídce
Tabulky Osnova auditu Převodní můstek pro body spisu 2011 --> 2012
Určitě se mi nepodařilo pro vás připravit seznam všech bodů, které má smysl přetahovat. Proto si prosím chybějící body do tabulky doplňte. Jestli chcete doplněnou tabulku zveřejnit i pro ostatní uživatele programu, prosím pošlete mi ji volbou "Odeslat mailem" a já ji zahrnu do distribuční sady programu. Děkuji.
Doplněna nabídka
Audit Audit - Vzorky Vyhodnocení nesprávností
kde zadáte nesprávnosti v duchu nových kapitol
f230 VYHODNOCENÍ NESPRÁVNOSTÍ f231 ÚPRAVY A PŘEÚČTOVÁNÍ
Nabídka "Testování" byla přesunuta a přejmenována, aby lépe vystihovala prováděnou činnost. Najdete ji pod
Audit Účetnictví - poznámky auditora k jednotlivým účtům
Volba "Seznam auditů" byla přesunuta do
Tabulky Auditované firmy - seznam auditů
Do nabídky "Uživatelské nastavení programu" byly doplněny dvě nové volby:
-->Spisy - přesunout spis 2012 --> 2011 (máte-li nastavený rok 2011)
V případě, že jste v roce 2012 začali pracovat na auditu, který logicky patří do roku 2011 (má být proveden podle osnovy roku 2011), můžete ho zde přesunout do roku 2011.
MUSÍTE PROVÉST DŘÍVE, NEŽ BUDETE TRANSFORMOVAT OSNOVU 2011 --> 2012 !!!
!!! VE VÍCEPOČÍTAČOVÉ VERZI MUSÍTE PROVÉST NA VŠECH POČÍTAČÍCH !!!
-->Spisy - transformovat osnovu 2011 --> 2012 (máte-li nastavený rok 2012)
V případě, že jste v roce 2012 začali pracovat na auditech, které patří do roku 2012 (mají být provedeny podle osnovy roku 2012 ale založili jste je ještě se starou osnovou 2011), touto volbou je převedete do osnovy 2012.
!!! VE VÍCEPOČÍTAČOVÉ VERZI MUSÍTE PROVÉST NA VŠECH POČÍTAČÍCH !!!
Nový spis auditora je nyní možné založit ve vícepočítačové verzi i na notebooku. Jediné, na co si musíte dát pozor, je, že nesmíte založit na dvou různých počítačích pod stejným číslem spisy dvou různých firem !!!
15.09.2012 Upraven tisk spisu. Irelevantní kapitoly se netisknou celé, tiskne se pouze jejich záhlaví a text "Tato kapitola je irelevantní". V zápatí se tiskne označení kapitoly a pořadové číslo listu v rámci kapitoly. Úpravy zkrátí tisk spisu a usnadní fyzické uspořádání listů.
03.08.2012 V nabídce "Označit nevyplněné body jako zpracované" se v kapitole F120 nastaví riziko = "ne".
Podporován nový typ přílohy "LIST", který značí přílohu v listinné podobě. Lze zadat její pořadové číslo a název, nelze ji ani editovat, ani otevřít. Slouží pro přílohy, které se zakládají do spisu v papírové formě.
29.07.2012 Při načítání deníku se v komplexním čísle dokladu nahrazuje znak "/" znakem "-". Znak "/" se ve filtru používá pro označení intervalu "od"/"do" a nelze ho proto zadat jako hledaný znak.
Při hromadném naplňování kapitol z jiného spisu se do jednotlivých bodů doplní i nastavené "Datum zpracování kapitoly" a šifra auditora.
27.06.2012 Ruční zápisy do spisu: V případě, že vyplníte (označíte stav bodu jako "H Hotovo" nebo "X Vynechat") bod, který má podřízené další podbody, přenese se po ukončení aktualizace tento stav i do podřízených podbodů. Takto lze urychlit vyplňování spisu v těch případech, kdy je to z hlediska uživatele smysluplné. Nepřenáší se datum zpracování ani šifra auditora, protože tyto údaje jsou v nadřízeném bodě.
Tabulky: od této verze smí tabulky aktualizovat i pracovník, který má status "asistent".
03.06.2012 Vzorky: Přepracována větev ručních výběrů vzorků. Momentálně je možné zadat filtr, podle kterého program vybere všechny relevantní doklady. V horní části filtru vyberete účty, v dolní části eventuální další podmínky pro výbě jako částku, datum dokladu atd. Vybrané doklady resp. pohyby na účtech lze tisknout. Dále z nich lze pomocí generátoru náhodných čísel vybrat zvolený počet dokladů jako vzorky pro další testování.
Testování: nyní je možné psát přímo z programu dopis klientovi. připravíte si šablonu dopisu. Dále pořídíte výsledky testování. Když zadáte do sloupce "Dop" (dopis) "ano", program Vám do schránky připraví tělo dopisu, které pam vložíte do připravené šablony, případně upravíte a odešlete.
10.05.2012 Vzorky - Zpracování: Do sestavy "Tisk - doklady s poznámkama" byly pro snadnější kontrolu doplněny mezisoučty za jednotlivé účty. Lze nastavit, zda se mají tisknout jednopoložkové součty.
09.04.2012 TISKY: Zcela přepracován tisk výkazů Rozvaha a Výsledovka. Podle příslušné Vyhlášky se "nulové položky neuvádějí". V praxi to znamená, že se nulové řádky netisknou. Před tiskem se Vás program zeptá, zda je přesto chcete (ze setrvačnosti či nostalgie - formulář má pak pevný tvar) tisknout.
Přepracována Výsledovka pro neziskové organizace, kde se sleduje jen běžné období, ale zato rozdělené na hlavní (nedaněnou) a hospodářskou (daněnou) činnost. Jestli je toto Váš případ, pak si zaveďte v organizaci střediska a označte je (v Centrální databázi - tabulka "Nákladová střediska") takto:
hlavní činnost - charakter střediska = výrobní hospodářská činnost - charakter střediska = NEvýrobní
Doplněna Rozvaha pro rok 2012 (verze 0102) - v Pasivech přibyl řádek
a.ii.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
03.04.2012 Do tisku "Auditované firmy - formáty dat" doplněn sloupec "IČO". Jeden uživatel měl u dvou klientů chybně zadané stejné IČO a toto stejné IČO se pak přetáhlo i do tabulky formátů dat. Při načítání dat pak zdánlivě nešel u firmy se stejným IČEm, která byla v tabulce až jako druhá, změnit formát dat. Nyní v tisku formátů dat uvidíte i IČO firem. U firmy, která má špatné IČO, stačí pak v aktualizaci tabulky její datovou řádku "proskákat" klávesou [ENTER] a IČO se korektně přepíše.
Stabilozováno načítání deníku typu 1 pro dlouhé analytiky.
30.03.2012 Program nedokázal načíst záporné desetinné číslo bez nuly před des. čárkou typu "-,50". Doplněno.
22.03.2012 Do tabulek doplněno
Formáty importovaných dat klientů Úprava CSV pomocí scriptu
V této nabídce lze provést speciální úpravy vstupních souborů CSV, které obsahují problematická data, která jsou na programátorské úrovni opravitelná. Úpravy se provádí pomocí scriptů. Scripty musí připravit programátor. Tato úprava je zatím v uživatelsky "syrovém" stavu. Podle množství požadavků uživatelů by bylo možné ji do budoucna automatizovat.
20.03.2012 V analyzátoru doplněno postupné vyhledávání kódování češtiny pro případ, že program češtinu neurčí sám správně.
15.03.2012 Jeden zákazník mi dodal klientská data CSV, ve kterých je mezi užitečnými položkami mnoho prázdných sloupců, že program nebyl schopen je všechny vynechat. Proto byla do popisu doplněna položka "8X", která zařídí vynechání osmi sloupců. V analyzátoru ošetřen korektně kód češtiny vstupních CSV dat, potvrzený kód se uloží do popisu formátu.
09.03.2012 Do nabídky "Uživatelské nastavení programu" doplněna volba, kde lze provést zálohu ručně. Má význam tehdy, když archivujete např. na externí disk, který nemáte připojený stále.
06.03.2012 Na základě požadavku několika uživatelů doplněna archivace dat. Archivace proběhne automaticky v okamžiku, kdy program opouštíte. První archivace trvá déle, protože se archivují všechny soubory. Automatická archivace lze zakázat v nabídce "Uživatelské nastavení programu". Tamtéž lze také změnit cílový adresář, kam bude program data archivovat. Přednastavený je adresář "\APSOFT\ZALOHY\". Tento adresář není ideální, protože se fyzicky nachází na stejném počítači a disku, jako data. Správné by bylo archivovat na externí disk, flashdisk nebo na jiný počítač v síti. Při provozu v síti je dobré naopak archivovat server na pracovní stanice. Program archivuje všechny soubory z adresáře "\APSOFT\AMAS" podle data vzniku, novější soubory tedy přepíšou starší. Soubory typu RDA, naše databázové soubory, se archivují s historií 9 kroků nazpět, tedy RDA --> RD1 --> RD2 --> RD3 ... --> RD9.
06.02.2012 Do formátů deníku doplněn formát datumu ve tvaru "d.m.r", který předpokládá, že odddělovač je tečka a den, měsíc i rok můžou mít proměnný počet cifer.
02.02.2012 Na základě požadavku jednoho auditora jsem při tisku sestavy
Předvaha - porovnání s minulým rokem
přestal filtrovat - program propustil jen účty, které měly nenulový počáteční nebo nenulový konečný stav v běžném roce. Tak ze sestavy vypadly např. účty 261, které měly pohyby, ale PS a KS nulový. Od teď jsou v sestavě všechny účty.
25.01.2012 Program doplněn o rozšířenou komunikaci s ftp-serverem - viz Změny Centrální databáze.
19.01.2012 Dostal jsem data Předvahy ze softwaru IIS EKONOM Tábor, kde jsou všechny obraty na straně Dal naprosto nesmyslně (protože matematicky nekorektně) uvedené se znaménkem mínus. Program jsem upravil tak, že i tuto situaci zvládne. Musíte v tabulce "Auditované firmy" zapsat do sloupce "-Dal" zapsat "ano". Program pak bude u načtených obratů Dal obracet znaménko.
V datumech můžou být libovolné oddělovače typu
10.01.2012 10-01-2012 10/01/2012
a program je načte správně.
18.01.2012 Do načítání Předvahy doplněn mechanismus, který dopočte Počáteční stav (pro případ, že z nějakých důvodů nelze převzít ze vstupních dat):
- při popisu formátu VŮBEC NEUVEDETE položky počátečního stavu - program si dopočte PS=KS-MD+DA - doplní do PS dopočtené hodnoty
Dostal jsem data Předvahy ze softwaru DUNA, kde jsou takto blbá data:
Účet Název PS roční MD roční D KS -------------------------------------------------------- 261 Peníze na cestě 0,00 39712358,30 39712358,30 0,00 261 # SYNTETICKÝ ÚČET 0,00 39712358,30 39712358,30 0,00
kde první řádek jsou údaje o účtu a druhý řádek představuje součet za účet 261. Program pak nepozná (nemá podle čeho), že druhý identický řádek je součet. Program jsem upravil tak, že i tuto situaci zvládne následujícím způsobem: Do popisu formátu jsem doplnil položku
Zdvojené řádky "ne"/"ano"
Když dáte "ano", pak začne program kontrolovat, jestli hned po sobě nepřišly dva řádky, které obsahují shodnou Syntetiku a Analytiku. Jestliže ano, druhý řádek program ignoruje.
Navíc se aktivuje funkce, kdy se ignoruje řádek, kde je syntetika s nulovou analytikou, kterému předchází řádek se shodnou syntetikou ale s nulovou analytikou, protože ho program považuje za součet:
Účet Název PS roční MD roční D KS ------------------------------------------------------------------ 022/1 věci do 40.000,- 712675,00 89246,00 0,00 801921,00 022/2 věci nad 40.000,- 4204036,71 171069,00 107422,00 4267683,71 022 # SYNTETICKÝ ÚČET 4916711,71 260315,00 107422,00 5069604,71
17.01.2012 Doplněna možnost doplnit formáty klientských dat i na počítači, který není připojen na internet. Postup je tento: z našich stránek si stáhnete soubor AMASFD.ZIP (otevřete si naše www stránky a za jejich URL dopíšete "/amasfd.zip":
http://www.apsoft.wi-net.cz/amasfd.zip
soubor amasfd.zip se Vám uloží do složky, kam Vám Váš prohlížeč ukládá stažené soubory. Soubor amasfd.zip přeneste do složky
\APSOFT\AMAS\EXTDATA
a pak formáty doplňte z nabídky
Tabulky Formáty importovaných dat klientů Standardní formáty doplnit \APSOFT\AMAS\EXTDATA
Na 64-bitových systémech nefungovalo odzipování standardních souborů s formáty dat. Opraveno.
13.01.2012 !!! POZOR NEKOMPATIBILNÍ ZMĚNA !!!
Při načítání klientských dat ve formátu DBF může dojít ke kolizi identifikátorů položek. V datech klienta se mohou objevit položky, které jsou ve struktuře DBF nazvané shodně s položkami v interní struktuře ApSoft, mají však rozdílný formát eventuelně obsah. Při načítání dat pak program zhavaruje. Tento problém je nyní vyřešen tím, že se před identifikátory položek souboru DBF při popisu přidá předpona "d_", která identifikátory jednoznačně odliší a kolizi tak zabrání. Odpovídajícím způsobem byl upraven Analyzátor DBF a formáty DBF, které udržuje ApSoft. !!! STÁHNĚTE SI AKTUALIZOVANÉ FORMÁTY !!! Jestli jste si vytvořili svoje popisy formátů, prosím DOPLŇTE SI PŘED IDENTIFIKÁTORY 2 ZNAKY "d_" !!!
10.01.2012 Doplněním textu "Hladina významnosti (materiality)" se poškodilo několik nabídek. Opraveno, za chybu se omlouvám.
V aktualizaci seznamu vzorků chyběl filtr na vybranou firmu. Doplněno.
09.01.2012 !!! POZOR NEKOMPATIBILNÍ ZMĚNA !!!
Kvůli přenosům dat prostřednictvím ftp-serveru bylo nutné změnit strukturu jména souborů přenášených ve vícepočítačové verzi mezi serverem a notebooky. Proto je nutné, abyste si tuto verzi nainstalovali
!!! NA VŠECHNY VAŠE POČÍTAČE ZÁROVEŇ !!!
08.01.2012 Opravena chyba načítání Předvahy, která byla zavlečena při doplnění načítání dat z programu Datev.
Do nabídek programu zavedeno upřesňující označení odpovídající ISA
Hladina významnosti (materiality)
Stejně tak byla upravena Vzorová osnova auditu. Do Vaší osnovy pro rok 20xx doplněné texty dostanete v nabídce
Tabulky Osnova auditu Natáhnout vzorovou osnovu - přepsat
03.01.2012 Do nabídky
Spis auditora hromadné zápisy do spisu auditora Naplnit kapitolu/celý spis ze spisu minulého roku
doplněno zobrazení čísla loňského spisu vybraného klienta.
rok 2011 29.12.2011 Při načítání textových dat program likviduje znak [\], který způsobí zalamování textů při tisku.
28.12.2011 Doplněno načítání Předvahy ve formátu CSV z programu Datev. Formát je poměrně nešikovný a tak musela být rozšířena struktura věty popisu formátů Předvahy o položky sloupců, které obsahují specifikaci, zda se u Kč počátečního resp. konečného stavu jedná o stranu Má_dáti nebo Dal.
Program provede konverzi tabulky formátů Předvahy. Na www je umístěna tabulka v novém formátu, který je
S PŘEDCHOZÍ VERZÍ PROGRAMU NEKOMPATIBILNÍ !!!
21.12.2011 Stabilizováno načítání textových dat pro případ, že se v textech vyskytne znak [apostrof]. Nahradí se znakem [#].
Nový spis může založit i asistent, do teď měl tuto funkci blokovanou.
19.12.2011 U některých operací spojených s načítáním účetních dat vadilo, když v cestě nebo jménu načítaného souboru byly mezery. Program stabilizován.
18.12.2010 Opravena chyba v automatickém zápisu účetních výkazů do spisu, kdy se neuložila Rozvaha a Výsledovka v pracovním tvaru. Zároveň se oba výkazy nově ukládají i do kapitoly F230.
Doplněn tisk celého vzorového spisu.
Doplněna možnost přednaplnit CELÝ SPIS, tj. všechny kapitoly najednou. Podívejte se prosím do Příručky na kapitolu
"Hromadné zápisy do spisu auditora".
V nabídce "Automatické označení stavu kapitol" upraven mechanismus vyhledávání hotových ale neoznačených kapitol. Program nehledá PDF dokumenty od příloh 900/999. Podívejte se prosím do Příručky na kapitolu
"Stav kapitol"
13.12.2010 Při plnění kapitoly z jiného spisu se nepřetahuje Stav bodu.
Ve volbě "Označit nevyplněné body jako zpracované" se u bodů, které jsou označené jako hotové, ale nemají vyplněné datum nebo auditora, chybějící údaje doplní.
10.12.2010 Při tisku kapitoly vzorového spisu program upadnul. Opraveno.
Do Účtového rozvrhu klienta doplněny volby:
Natáhnout účtový rozvrh z Předvahy běžného roku
kterou využite tehdy, když jste rekonstruovali Obratovou předvahu z Deníku a nemáte tudíž účtový rozvrh klienta i s názvy účtů. Do názvů se doplní název syntetiky ze standardního účtového rozvrhu, do syntetického účtu s velkými písmeny, do analytických účtů malými.
Doplnit standardní syntetické účty
nabídka se použije tehdy, když klietský rozvrh neobsahuje některé syntetické účty, které jsou součtem za několik analytik.
08.12.2011 Opravena chyba v síťové verzi, kdy se po naplnění kapitoly vzorového ze spisu běžného roku neodemknul soubor.
07.12.2011 U některých zákazníků jsme narazili na problémy při provozu na síti a antiviry na stanicích. Při dávkových operací typu Přednaplnit kapitolu ze vzorového spisu se náš program "zasekne" a hlásí, že soubor je obsazený. Dělají to některé antiviry, (konkrétně např. ESET). Problém lze odstranit nastavením v
Centrální databáze Správa systému Chyba antiviru
Nainstalujte si prosím novou Centrální databázi. V případě, že se u Vás problém vyskytnul, proveďte si prosím příslušné nastavení (viz příručka k Centrální databázi: FAQ - časté dotazy).
Prosím dejte nám vědět, jestli nastavení problém odstranilo !!!
29.11.2011 Ideální formát dat, ve kterém Vám klienti mohou předávat data, je formát DBF. Protože vytvořit popis konkrétních dat je přinejmenším pracná záležitost, která vyžaduje i určitou erudici, byl k popisu formátů dat doplněn analyzátor DBF, který Vám podstatně usnadní práci spojenou s popisem konkrétních dat. Jeho funkce jsou analogické jako u analyzátoru CSV.
Při přenosech dat mezi počítači (malá verze programu) může nastat následující problém: na druhý počítač (2) nainstalujete program a vstoupíte do běžného roku, do kterého chcete přenést data z prvního počítače (1). Standardní mechanismus při přenosu dat je, že se soubory s novějším datumem vzniku přepisují soubory se staším datumem. Program si ovšem na počítači (2) založil prázdné soubory právě teď a proto mají novější datum. Soubory z počítače (1) jsou starší a proto se nenakopírujou. Pro tento případ lze v dialogu před importem nastavit, že se PŘEPÍŠOU VŠECHNY SOUBORY BEZ OHLEDU NA DATUM VZNIKU. Tuto možnost doporučujeme jen tehdy, když na tento počítač importujete data POPRVÉ. Musíte si být vědomi rizika, že když zvolíte tuto možnost CHYBNĚ, můžete přijít o data.
27.11.2011 Na základě podnětů řady auditorů byly doplněny další možnosti, jak přednaplnit kapitoly spisu:
Doplněny další vzorové spisy. Uživatel si vytvoří jejich seznam a příslušné další vzorové spisy. Zároveň byly rozšířeny možnosti, odkud vzorový spis přednaplnit - lze přednaplnit i z jiného vzorového spisu.
Doplněna možnost přednaplnit spis z jiného spisu běžného roku.
23.11.2011 Do filtru pro výběr vzorků pro hromadné označení doplněna možnost výběru přes číslo dokladu. Tak lze např. vybrat a označit všechny doklady, které začínají "INT". Po označení dokladů se omezí nabídka na obrazovce pouze na nový výběr.
22.11.2011 Doplněna nabídka
Audit Spis auditora Stav kapitol Aktualizace - automaticky označit
V této nabídce Vám program u kapitol, které jsou splněné (mají zpracované všechny body, u příloh jsou hotové jak dokumenty, tak příslušná PDF), automaticky doplní údaje "Připravil" a "Revidoval". "Připravil" lze nastavit podle údajů v bodu s nejvyšším datumem nebo podle zadaného nastavení. "Revidoval" lze nastavit podle údajů ve sloupci "Připravil" (tj. kapitolu připravila i revidovala tatáž osoba ve stejný den) nebo podle zadaného nastavení.
Doplněna nabídka
Audit Vzorky Zpracování vzorků Výsledky testů - Hromadné přednastavení
kde lze vybrat a hromadně přednastavit, kdo vzorky zkontroloval a nastavit, že doklad je "V pořádku". Obsluze pak stačí zaznamenat jen ty doklady, u kterých narazila na problém.
Doplněna nabídka
Audit Vzorky Výběr vzorků Statistický Změnit datum výběru
Při vstupu do nabídky je přednastaveno aktuální datum výběru vzorků. Jestli potřebujete Výběr vzorků antedatovat, pak si zadejte vlastní datum.
20.11.2011 U načítání textových dat rozšířeny možnosti formátu čísla účtu s oddělovačem. Program teď umí správně načítat účty typu
13/100 dosud neuměl 013/100
jen se v takovém případě musí uvést počet cifer analytiky. Pak se číslo účtu analyzuje správně odzadu a nezáleží na počtu cifer syntetiky.
16.11.2011 Síťová verze programu stabilizována pro pomocníka.
14.11.2011 Nejběžnější formát dat, ve kterém Vám klienti předávají data, je formát CSV. Protože vytvořit popis konkrétních dat je přinejmenším pracná záležitost, která vyžaduje i určitou erudici, byl k popisu formátů dat doplněn analyzátor CSV, který Vám podstatně usnadní práci spojenou s popisem konkrétních dat. Podívejte se prosím do příručky do kapitoly
Tabulky Formáty cizích dat Analyzátor CSV
10.11.2011 Do načítání obratové předvahy doplněno vysčítání řádek podle klientských účtů. Některé softwary (např. Kostka) exportují předvahu po střediskách a jeden účet je pak na několika řádcích. Tyto řádky teď program vysčítá do jednoho.
06.11.2011 Do nabídek "Formáty importovaných dat - Deník/Předvaha" doplněn podrobný tisk jednotlivých textových formátů.
02.11.2011 Upraveno načítání dokladů deníku typu 5 tak, že do položky "Ozn MD/Dal" lze před vlastní označení jako 1. znak uvést "-", který způsobí, že se u částky obrátí znaménko. !!! POZOR !!! Tato úprava je nekompatibilní vůči dosavadnímu popisu formátu !!! Stáhněte si znova formáty z webu!!! U formátu 15000-Optiplast je nyní podle této nové konvence uvedeno "M"/"-D" !!!
Na základě připomínky jednoho klienta se Obratová předvaha Klientská i Standardní ukládá i do kapitoly F260-Obratová předvaha.
Stabilizováno nastavení Hladiny významnosti. Když uživatel nevybere žádný kritický komponent nebo naopak vybere komponentů víc, pak nelze Hladinu významnosti uložit do databáze ani zapsat do spisu.
Doplněna možnost upravit některé údaje v Hladinách významnosti použitých pro výběr vzorků. Tato možnost je myšlená zejména pro situace, kdy jste si např. vybrali několik kritických komponentů, vybrali vzorky a dodatečně chcete nepoužité komponenty "odoznačit".
Zodolněno načítání textových dat. Jestliže přes všechny kontroly projdou nějaká data, která nelze zapsat (např. se špatně načetlo datum 0.10.2011) a vadná data by způsobila pád programu, pak program vypíše chybové hlášení a ukončí načítání.
U deníku, kde je nastaveno "Opak.č.dokladu" = "ano", se doplní za komplexní číslo dokladu poslední cifra kalendářního roku a pořadové číslo měsíce, které se vezmou z datumu pořízení dokladu. Měsíce 10,11,12 se pak kódují písmeny a,b,c. Tato změna byla provedena proto, že se v datech mohou vyskytovat doklady ze stejných kalendářních měsíců dvou po sobě následujících roků, např. v situaci, kdy klient přechází na daňový rok odlišný od období 01.20xx-12.20xx a v datech budou stejné měsíce dvou následujících roků a v rámci kalendářních roků se budou opakovat čísla dokladů.
01.11.2011 Upraveno načítání účtů typu SSS-AAA s explicitně zadaným počtem cifer analytiky.
29.10.2011 Do programu doplněna větev "Účetnictví - doúčtování auditora". Ta umožní auditorovi vést paralelní obratovou předvahu klienta a kontrolo- vat tak, jestli klient provedl doporučené opravy chyb v účetnictví.
28.10.2011 Do načítání deníku doplněna tato konvence: Nastaví-li se do popisu formátu příznak, že mezera=0 "ano", pak se nevyplněné datum nastaví na 00.00.0000. U deníku typu "Reit" (viz přednastavené formáty) nemá otevírací doklad vyplněné datum. Dalším problémem je, že deník obsahuje jak otevírací doklad 701, tak uzavírací doklad 702. Oba však nemají ve sloupci "Číslo dokladu" nic. V případě, že byste chtěli z deníku vytáhnout počáteční stavy do Předvahy, program není schopen rozlišit otevírací a uzavírací doklad. V takovém případě nezbývá, abyste v CSV souboru nastavili u otevíracího dokladu nastavit do "Číslo dokladu" např. 999999999.
27.10.2011 Do programu doplněna úprava pro načítání textového deníku ze Sterea, které exportuje mimo dobrých textů ještě nějaké paznaky.
Vylepšena analýza textových vstupních dat. Program se pokusí určit kódování češtiny a umožní vytisknout vzorek dat - snadněji se pak vy- tvoří jejich popis.
25.10.2011 Do programu doplněn další typ deníku číslo 5, který v řádku obsahuje
číslo_účtu Kč příznak_Má_dáti/Dal
kde příznak_Má_dáti/Dal udává, jestli +Kč jde na stranu Má_dáti, nebo -Kč jde na stranu Dal.
Do formátů deníku doplněn deník "Optiplast", který je typu 5.
Do formátu deníku doplněna možnost zadat, že se v jednotlivých měsících mohou opakovat čísla dokladů - viz položka "Opak.č.dokladu". V případě, že nastavíte "ano", doplní program na 5. pozici komplexního čísla dokladu pořadové číslo měsíce, které si vezme z datumu pořízení dokladu. Měsíce 10,11,12 se pak kódují písmeny a,b,c. Potom doklady se stejnými čísly ale z různých měsíců při postupném načítání deníků ne- nahradí dříve načtené doklady. Jako drobná nevýhoda se projeví fakt, že má-li klient řady dokladů označetné řetězcem o délce 5 znaků, pak se 5. znak přepíše kódem měsíce.
Na některých počítačích nebylo možné prohlížet spis ve formátu HTML. Nepodařilo se mi zjistit, proč to tak je (problematika je složitá, závisí to na použitém prohlížeči a jeho nastavení a dále na nastavení systémového adresáře pro dočasné soubory, což jsou všechno parametry, které nemáme pod kontrolou). Proto jsem doplnil do Uživatelského nastavení programu nabídku
Lokální složka HTML
kde si můžete nastavit "ano". Pak se pod adresářem, kde momentálně sedíte, vytvoří dočasný adresář "ZHTM", do kterého se uloží HTML spis a půjde bez problému prohlížet.
24.10.2011 Při rekonstrukci hlavní knihy z deníku lze natáhnout počáteční stavy z minulého roku. Doplněn výpočet PS účtu 431-HV VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ jakožto součtu KS účtů tříd 5 a 6.
20.10.2011 Do osnovy spisu pro rok 2011 doplněny kapitoly týkající se "Řízení kvality v kontextu ISQC 1":
f905 PŘIJETÍ KLIENTA - DOTAZNÍK PRO VYHODNOCENÍ f906 KONTROLA KVALITY ZAKÁZKY - DOTAZNÍK f907 MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY
a do vzorového spisu byly doplněny šablony dokumentů, které se k této problematice vztahují. Jak si doplníte nové kapitoly do Osnovy spisu pro rok 2011, najdete v příručce v kapitole FAQ - časté dotazy, odstavec Jak si doplním Osnovu auditu?
Odstraněna chyba v nabídce
Účetnictví - data klienta Klientská data - aktualizace/import/kontrola Obratová předvaha - rekonstrukce z deníku Počáteční stavy - natáhnout z minulého roku
program chybně natahoval i KS ve třídách 5 a 6.
14.10.2011 Na základě podnětu ze školení v Praze byla při zakládání přílohy doplněna možnost natáhnout již existující soubor (např. starou tabulku v Excelu).
Pro načítání cizích dat doplněn dosud nepodporovaný formát účtu SSS AAA, kdy jsou analytika a syntetika odděleny mezerou.
Pro načítání cizích dat doplněna likvidace tzv. CSV tagu, tj. služeb- ního znaku, který některé VSV soubory obsahují. (Zpravidla soubory z Open Office, kde se formát ručně upřesňuje a uživatel tam nechá tag "Uvozovky"). Uvedete-li v popisu CSV tag, program v načtené řádce napřed všechny CSV tagy zlikviduje a pak teprve pokračuje v její analýze.
11.10.2011 V programu došlo k výraznému rozšíření všech struktur, které obsahují analytiku klientského účtu. Při startu programu proběhne řada konverzí, o kterých se bude vypisovat protokol !!! Protokoly si můžete prohlédnout a hned zavřít, konverze proběhnou automaticky.
Klientská analytika může nyní mít až 12 cifer. Jako standard a zároveň minimum jsou přednastaveny 4 cifry. Počet cifer se u konkrétního klienta nastavuje v tabulce
Tabulky Auditované firmy - seznam
Toto číslo má vliv na formát pro pořízení a tisk klientské analytiky. Při popisu formátů načítaných dat se počet cifer odlišný od "4" musí uvést také, jinak program data správně nenačte !!!
U obratové předvahy program za určitých okolností dopočítává chybějící sloupce:
- V případě, že v seznamu načítaných položek nejsou uvedeny roční obraty Má dáti ani Dal, program je dopočte jako rozdíl
(Konečný_stav-Počáteční_stav) Má dáti resp. Dal
- V případě, že konečný stav je nulový, spočte se jako
Konečný_stav=Počáteční_stav+Roční_Má_dáti-Roční_Dal
30.09.2011 Na webu je nové jádro, které podporuje načítání dat ve formátu PDF. Jádro si prosím stáhněte a nainstalujte z Centrální databáze, volba www.ApSoft --> Jádro.
V tabulkách doplněna možnost Osnovu auditu ze vzorové osnovy Doplnit nebo Přepsat podle potřeb.
Při ukládání vzorků do Spisu se zároveň do bodů uloží jako příloha i Použité hladiny významnosti, což je přehled jednotlivých hladin význam- nosti tak, jak byly nastaveny v jednotlivých okamžicích výběru vzorků.
20.09.2011 U příloh spisu je možné zadat do nového sloupečku nadepsaného číslem příštího roku "ne"/"ano", přičemž "ano" způsobí, že až budete příští rok přednaplňovat kapitolu daty ze spisu minulého roku, tak se takto označené přílohy přetáhnou také (dokument i PDF).
Při přednaplnění kapitoly daty ze spisu minulého roku se z loňského spisu přenesou všechny příznaky typu "ano"/"ne", rizika atd.
19.09.2011 Doplněna možnost načítat data, která vám klienti dodají ve formátu PDF. Toto načítání má určitá omezení:
Formát PDF je formátem firmy Adobe. Je to jakýsi hybrid mezi textovou a obrazovou informací - zkuste si v PDF označit kus textu a vložit do Wordu - řádky budou rozpadlé. Na trhu jsou programy, které se tváří, že umí z PDF vytěžit text. Umí, ale s některými omezeními - zpravidla jsou ne-české, tak v textech poničí češtinu. Horší ale je, že nedrží sloupce. Čísla, která by měla být pod sebou, tak pod sebou nejsou a ke správnému načtení je nutné v našem programu řádek PDF popsat. Popíšete ho ve for- mátech dat, kde přibyl nový sloupec. Viz příručka. Program bude umět PDF načítat až s novým jádrem, které během několika dnů umístíme na web. Kdo by spěchal, nechť se s námi spojí.
Do nabídky Tabulky --> Formáty dat doplněny nabídky, ve kterých najdete pomůcky pro analýzu dat Vašich klientů. Měly by Vám pomáhat při tvorbě popisu dat.
14.09.2011 Doplněn nový formát deníku - Typ č.4: Účet (+Kč)=MD (-Kč)=Dal. Tento formát používá např. SAP. Doplňte si aktualizované formáty dat.
07.09.2011 Rozšířeny možnosti načítání deníku ve formátu DBF na základě vzorku z Money S3. Money nemá číslo dokladu jako numerickou položku, má v něm i písmena. Navíc ho má v položce označené "DOKLAD", která se shoduje s naším označením pro numerické číslo dokladu. Doplněna možnost dát při popisu klientských položek před položky s kolidujícím jménem prefix (předponu) "d.". Potom lze zadat při popisu přiřazení např.
Úplné Č.dokl. = d.DOKLAD
a program pak přiřazuje položku DOKLAD ze vstupního souboru DBF a ne již převedenou hodnotu do naší položky DOKLAD.
Naše položka DOKLAD je numerické číslo dokladu. Jestliže se ve vstupním DBF souboru vyskytne položka se stejným jménem, pak se převede podle následujících pravidel:
- vezme se prvních deset znaků - nenumerické znaky se nahradí nulou
Pak se tedy převede např.
1234567890 1234567890 ---------------------------------- 40100001 --> 4010000100 BV1100001 --> 11000010
Dále byly zpřehledněny nabídky v sekci
Účetní data klienta Klientská data - aktualizace/import/kontrola Obratová předvaha - rekonstrukce z deníku
06.09.2011 Při zakládání Klientského účtového rozvrhu do spisu se netiskla klientská analytika. Opraveno.
04.09.2011 Při zakládání Rozvahy a Výsledovky do spisu se do záhlaví výkazu nepsala správně auditovaná firma. Opraveno.
02.09.2011 Tisk účetního deníku - tiskne klientské číslo účtu, zpřesněno záhlaví tiskové sestavy.
31.08.2011 Doplněny přenosy vzorků mezi serverem a notebooky.
30.08.2011 Doplněn zápis vzorků do spisu auditora v nabídce
"Audit" --> "Vzorky" --> "Zpracování vzorků" --> --> "Zápis do spisu auditora"
28.08.2011 Doplněna sestava
"Audit" --> "Účetnictví klienta" --> "Deník" --> --> "Kontrola spojitosti řad dokladů"
ve které se u každého dokladu tiskne, o kolik čísel v řadě se liší číslo dokladu od čísla předchozího dokladu. U spojité řady by měl být krok číslování =1. Údaj ve sloupci "Mezera" ukazuje délku kroku, doklady s krokem =1 tedy tvoří spojitou řadu. Doklady s krokem =0 jsou prvním dokladem v řadě.
24.08.2011 Doplněna sestava
"Audit" --> "Vzorky" --> "Zpracování vzorků" --> --> "poznámky ke kontrolovaným dokladům"
Provedeny drobné úpravy ve vzorové osnově auditu pro rok 2010 v kapitolách P00 a P02.
12.08.2011 Rozvaha: ve sloupci Korekce se tiskne znaménko korekce.
Vzorky: formulář Aktualizace "Zpracování vzorků" má maximalizovaný počet řádků pro doklady účetního deníku.
Do menu "Statistický výběr vzorků" doplněna volba "Zrušit výběr", kde můžete zrušit již uložený výběr.
11.08.2011 Standardní účtový rozvrh pro podnikatele a neziskovky se automaticky doplní o systémové účty, skupiny a třídy účtů.
Nabídka "Natáhnout - vzorovou osnovu" proběhne nedestruktivně, tj. doplní/vymění se jen kapitoly a body, které jsou dodávané ve vzorové osnově auditu. Ostatní kapitoly a body, které si doplnil uživatel, zůstanou beze změny.
09.08.2011 Výpočet výkazů probíhá "čistě" pouze nad standardními účty.
08.08.2011 Implementován aparát pro statistický výběr vzorků. V této souvislosti byly doplněny do osnovy auditu body typu
odstavec 1 bod v) podbod 1
aby zařazení výběru vzorků do spisu bylo systematické. Doplňte si v nabídce Tabulky --> Osnova auditu --> Natáhnout - vzorovou osnovu tyto nové body do osnovy.
Vlastní výběr a následné zpracování vzorků se provádí v nabídce
Audit --> Vzorky
Přečtěte si prosím příslušnou kapitolu příručky.
18.07.2011 Tabulky doplněny o nástroje pro analýzu dat, které slouží zejména pro přiřazení účetních dokladů do standardních dokladových řad a pro definici základních souborů pro statistický výbšr vzorků.
30.06.2011 Do popisu formátu textových dat deníku doplněn příznak Mezera = "0". Je třeba nastavit u načítání textových dat (zpravidla se jedná o textové výstupní tiskové sestavy v pevném formátu), kde se netisknou v přísluš- ných sloupcích nuly pro nulovou hodnotu, ale sloupec obsahuje jen mezery.
Účetnictví klienta --> Deník: doplněn nástroj pro porovnání obratů na účtech z deníku a obratů v Obratové předvaze. Slouží pro kontrolu, že klientem dodaná data jsou konzistentní.
Do nástroje pro vyhledání dokladů, na kterých se účtuje na třídu 7 resp. 9, doplněna možnost vybrat doklady, které se vyloučí ze zpracov- ání. Primárně tento nástroj slouží pro vyloučení Počátečních a Konečných stavů, které některé softwary exportují do obratů. Některé firmy však běžně účtují na tř. 7 a 9, tak tyto běžné doklady by se vyloučit neměly.
29.06.2011 Účetnictví klienta --> Deník: doplněn nástroj pro vyhledání dokladů, na kterých se účtuje na třídu 7 resp. 9. Nástroj slouží pro vyhledání dokladů, které zřejmě do obratů nepatří.
Doplněn testovací režim načítání textových dat. V tomto režimu se načte prvních 10 řádek souboru a program vypisuje, který řádek právě načetl a položku, na které detekoval chybný obsah.
27.06.2011 Výkazy Rozvaha a Výsledovka se nyní tisknou do standardizovaného formuláře.
26.06.2010 Do seznamu souborů pro odesílání dat doplněn vzorový spis.
23.06.2011 Vylepšeno načítání externích dat pro případ, že čísla účtů jsou ve tvaru ssSAA/ssSAAA, tedy syntetiky třídy 0 nemají levé nuly tak, aby byly vždy na 3 cifry (např. účetnictví ABRA). V takovém případě musíte programu zadat v popisu formátu, kolik cifer mají analytiky a to do položky "Anal.poč.cifer". Přípustné hodnoty jsou
cifer formát --------------------------------------------------- 0 SSSa.. pevný počet syntetiky = 3 2 ..sAA pevný počet analytiky = 2 3 ..sAAA pevný počet analytiky = 3
22.06.2011 Vylepšeno načítání externích dat pro případ, že koruny jsou ve tvaru 12.345,--. V takovém případě je nutné u formátu nastavit do položky
"Odděl.řádů" hodnotu "."
Jestliže má číslo dokladu víc než 10 cifer, složí se komplexní číslo dokladu (max 20 znaků) ze Zdroje dat a čísla dokladu. Jestliže složená hodnota má víc než 20 cifer, zbytek se uřízne.
20.06.2011 Do ukládání načteného deníku doplněna možnost zlikvidovat všechny doklady načtené v minulosti. Program se zeptá a podle odpovědi buď zlikviduje všechny doklady načtené v minulosti, nebo jen eventuelně nahradí staré doklady nově načtenými doklady a nové doklady doplní.
18.06.2011 Do popisu formátu textových dat doplněn příznak Mezera = "0". Je třeba nastavit u načítání textových dat (zpravidla se jedná o textové výstupní tiskové sestavy v pevném formátu), kde se netisknou v přísluš- ných sloupcích nuly pro nulovou hodnotu, ale sloupec obsahuje jen mezery. Takto byl doplněn a nastaven formát 21001-Simona.
17.06.2011 Rozšířeno načítání účetního deníku o formát deníku, který má v jednom řádku Účet_MD/Kč_MD a Účet_Dal/Kč_Dal.
Nabídka Průvodce přejmenována na Pomocník.
Do nabídky Pomocník doplněna tisková sestava
"Účetnictví - přehled uložených dat klientů"
16.06.2011 Vylepšeno načítání externích dat pro případ, že datum je ve tvaru DD.MM.RRRR HH:MM (obsahuje i čas).
14.06.2011 Doplněna možnost načítat deník ve formátu DBF.
Doplněn účtový rozvrh a výkazy pro neziskové organizace. Nezisková organizace se označí v tabulce "Auditované firmy - seznam" v posledním sloupci.
Vylepšeno načítání externích dat pro případ, že klient vyexportuje data bez konečného stavu, který se pak dopočítá. Dále je možné nastavit, že v datech Předvahy jsou zdvojené redundantní účty typu SSS/000, které představují součet za skupinu účtů.
U formátu účtu SyntAnal se předpokládá, že první tři cifry jsou syntetika, zbytek je analytika.
11.06.2011 Vylepšeno načítání externích dat pro případ, že klient vyexportuje data do souboru CSV a nechá ve sloupcích s částkama formát "Měna Kč". V takovém případě se text " Kč" ignoruje a nezpůsobí, že se řádek vyhodnotí jako nevýznamný. Nenačtou-li se z nějakých důvodů žádná data, pak program napíše varovnou hlášku a nevytvoří prázdný výstupní soubor.
10.06.2011 Vylepšeno načítání externích dat - Deník. Ignorují se řádky, ve kterých v poli, kde se očekává datum, vyskytnou nenumerické znaky.
Doplněna možnost doplnit Standardní formáty dat z www.ApSoft v nabídce
Tabulky Formáty importovaných dat Standardní formáty - doplnit z www.ApSoft
29.05.2011 Stabilizována aktualizace tabulky "Seznam tabulek XLSX".
27.05.2011 Doplněn úplný chybník pro kontrolu účetních dat. Upřesněn export spisu pro vypálení na CD.
24.05.2011 Účetnictví klienta: upravena Analýza plnění Rozvahy a Výsledovky tak, že se tisknou klientské účty, ze kterých se výkaz plnil.
19.05.2011 Program doplněn o mechanismy, které umožní hromadné plnění spisu:
Tabulky: Doplněna nabídka "Vzorový spis". Zde lze po jednotlivých kapitolách vytvořit Vzorový spis (stejně jako běžný spis) včetně seznamu standardních příloh. Do jednotlivých kapitol Vzorového spisu lze vytáhnout z některého z již zpracovaných auditů poznámky k bodům.
Spis auditora: Doplněna volba "Hromadné zápisy do spisu auditora". Zde lze hromadně:
- Označit nevyplněné body kapitoly jako zpracované - Přednaplnit poznámky k bodům ze vzorového spisu - Přednaplnit poznámky k bodům z loňského spisu
16.05.2011 Sestava "Obratová předvaha - porovnání s minulým rokem" doplněna do automatického zápisu do spisu auditora. Špatně se plnil sloupec "Počáteční stav". Opraveno.
14.05.2011 Při tisku sestavy "Obratová předvaha - porovnání s minulým rokem" se do sestavy nezahrnuly účty tříd 5 a 6, které v loňském roce byly nenu- lové a letos se na ně už neúčtovalo. Opraveno.
09.05.2011 Program rozšířen o tyto nové funkce:
- pro jednouživatelskou verzi přenos tat mezi počítači. Koncepce je takováto: je jeden auditor, který vytváří audit sám. Má pevný počítač a notebook, se kterým chodí ke klientům. Doma si vyexportuje data na flash disk a nahraje na notebook. Na notebooku pracuje u klienta a pak si data opět vyexportuje na flash disk a nahraje zpět do pevného počítače. !!! POZOR !!! přenáší se celé datové soubory a novější soubor bez náhrady přepíše starší soubor. Nesmíte tedy pracovat na obou počítačích zároveň a pak provést přenos dat, o dříve provedené změny byste tak přišli !!!
- do výpočtu hladiny významnosti doplněna možnost zadat koeficient, kterým se významnost spočtená zadaným procentem z vybraného Kritického komponentu podělí a získá se tak nižší hladina významnosti pro výběr kritických dokladů. Dále doplněna možnost zadat krok vzorkování, je tak možné vybrat každý n-tý kritický doklad.
- nabídka "Deník - tisky, analýzy" doplněna o volbu "Porovnání dokladů s hladinou významnosti", ve které je možné vybrat podle hladiny významnosti kritické doklady pro další zkoumání.
- doplněnou automatické vyhledávání nových verzí programu na našich webových stránkách
- doplněno několik nových formátů pro načítání dat klientů
05.05.2011 Rozvaha a Výsledovka - doplněny sloupce (Běžný-Minulý)/Minulý a Běžný/Minulý v procentech. Slouží pro rychlé porovnání změn běžného roku proti minulému.
01.05.2011 Doplněno načítání deníku. Zatím je realizováno jen načítání z CSV a předdefinován formát z účetnictví Money. Zatím lze vytisknout jen deník a seznam dokladů. Další rozvoj bude následovat.
07.03.2011 Do osnovy auditu doplněny kapitoly týkající se praní špinavých peněz a kontrolní dotazníky k aplikaci ISA.
25.02.2011 Doplněna tabulka "Standardní přílohy spisu auditora". V této tabulce si nastavíte seznam Standardních příloh spisu a vytvoříte šablony příloh. Šablony mohou být dynamické, viz příručka.
24.02.2011 Do nabídky "Chytrý průvodce" doplněna nabídka
Chytrý průvodce Převod naskenovaných dokumentů do PDF
Slouží pro převod (vícestránkových) dokumentů naskenovaných po jednot- livých listech ve formátu JPG do jednoho dokumentu ve formátu PDF. Tuto možnost využijete zejména tehdy, když Váš scanner neumí naskenovat víc listů do jednoho dokumentu PDF.
24.02.2011 V ručních zápisech do spisu auditora lze pořídit jen poznámky k bodu, byly odstraněny odkazy, které uživatele mátly.
23.02.2011 Doplněna nabídka "Chytrý průvodce". Do této nabídky budeme postupně doplňovat postupy, které uživatelům dělají ze začátku potíže.
Do tabulky "Tým auditorů" doplněn údaj "Číslo oprávnění".
Do osnovy auditu za rok 2010 byla doplněna kapitola f500-Kontrolní formulář k plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Aby se Vám doplnila do Vaší osnovy auditu, musíte vstoupit do nabídky
Tabulky Osnova auditu 2010 Doplnit osnovu
Nabídka svítí modře, tím Vám naznačuje, že je třeba něco provést.
Aby se Vám doplnila do již založeného spisu, musíte vstoupit do nabídky
Audit Aktuální audit
a znovu daný audit vybrat. Do nově zakládaných spisů se již zahrne automaticky.
Doplněny formáty pro načítání souborů CSV z účetnictví Pohoda.
Do tabulky "Formáty cizích dat" doplníte nový formát v nabídce
Tabulky Formáty cizích dat Standardní formáty - doplnit
13.02.2011 Upraven text volby, kterou se opouští aktuální nabídka na "<<< ZPĚT"
11.02.2011 Do formátu externích dat doplněny položky "PS-Dal" a "KS-Dal" pro načítání dat, kde počáteční resp. konečný stav je ve dvou sloupcích MD a Dal.
Doplněn formát 10002 pro CSV obratovou předvahu z účetního programu Money. Do tabulky "Formáty cizích dat" doplníte nový formát v nabídce
Tabulky Formáty cizích dat Standardní formáty - doplnit
01.02.2011 Upravena logika načítání účetních dat.
02.01.2011 Při zápisu relevantních účtů do spisu auditora se data obsahující u některého účtu jen varování (nedostatek označený "pozor") označí ikonou "Vykřičník ve žlutém kruhu" a data obsahující u některého účtu chybu označí ikonou "Vykřičník v červeném kruhu".
29.12.2010 Doplněno načítání souborů DBF, které mají jiné než předdefinované identifikátory položek.
24.11.2010 Upravena Osnova auditu. Prosím doplňte si ji z nabídky
Tabulky Osnova auditu Natáhnout - vzorovou osnovu
Aby se změna Osnovy promítla do Spisu auditora, nastavte si znova v nabídce
Audit Audit
právě zpracovávaný audit. Program nové body osnovy doplní do Spisu. Staré body, které byly odstraněny z Osnovy, odstraníte ze spisu v nabídce
Audit Spis auditora Zrušit body, které nejsou v osnově auditu
Doplněn Standardní účtový rozvrh o názvy tříd a skupin účtů. Prosím doplňte si svoji osnovu z nabídky
Tabulky Standardní účtový rozvrh Doplnit systémové účty
02.11.2010 Přepracována filozofie pracovních souborů. Na pomalých sítích se řádově zrychlily odezvy programu. Ošetřeny interní přílohy auditu. V HTML spisu jsou označeny červenou ikonkou PDF. Při exportu spisu na CD je možné zvolit, jestli exportovat kompletní spis včetně zdrojových verzí dokumentů. Nekompletní spis obsahuje jen přílohy PDF s čísly <900. V nabídce pro import cizích textových dat doplněna volba "Zobrazit". V ní program zkusí zjistit kód češtiny v textových datech a hledá TAB jako oddělovač dat. O výsledcích napíše hlášku. Pak data zobrazí v "syrovém" tvaru, ze kterého lze zjistit jejich struktura. V uživatelském nastavení je možné nastavit, jestli se chcete přihla- šovat s heslem. Přednastaveno je "ne". Ve většině případů je heslo zby- tečné a jen obtěžuje. V uživatelském nastavení je možné nastavit, který uživatel s progra- mem pracuje. Odpadá opakovaný výběr uživatele při startu systému. Do záhlaví spisu auditora se píše typ auditu a DIČ klienta.
19.10.2010 DEMO verze - doplněna rozšířená osnova auditu.
30.09.2010 Doplněna nabídka
Účetnictví klienta Standardizovaná data - Hledisko významnosti
kde program spočte Hledisko významnosti.
01.09.2010 Doplněna nabídka
Účetnictví klienta Klientská data - tisk - porovnání dat
kde se porovnají konečné stavy minulého a běžného roku jak v absolutních rozdílech, tak v procentech.
Při pořízení výsledků auditu je možné na položce "HotovDne" stisknout CTRL/F1 a zobrazí se nápověda k danému bodu z Osnovy auditu.
Provedena konverze účetních dat. Struktura dat byla rozšířena o položku VERZE, která do budoucna umožní ukládat jednotlivé verze dat účetní závěrky.
11.08.2010 Doplněna nabídka Tabulky --> Typy dokumentů --> Šablony, kde je možné udržovat šablony k jednotlivým typům dokumentů.
08.06.2010 Doplněn test, zda je na webu novější verze modulu. V případě že ano, vypíše při prvním spuštění v daném dni upozornění.
Doplněno předávání dat mezi serverem a podřízenými notebooky, se kterými jezdí jednotliví auditoři do pole.
22.04.2010 Doplněna správa hesel pro jednotlivé uživatele. Přihlášení je nyní chráněno heslem. Když uživatel nemá zadané heslo, vyzve ho systém, aby si ho zadal. Nezadá-li si ho (pro pohodlí při přihlašování), nic se neděje.
15.04.2010 Doplněn export auditu. Vyexportovaný audit je možné vypálit na CD. Tak je možné jednotlivé audity archivovat / prohlížet zcela nezávisle na programu Audit.
14.04.2010 Upravena aktualizace auditu tak, aby se program dynamicky přizpůsobil i displejům, které mají malý počet řádků. V takovém případě se plastické rámečky kolem políček nahradí jednoduchými rámečky a tím se sníží řádky. Snížených řádek se pak vejde pod sebe víc.
11.04.2010 Do programu doplněna uživatelská příručka.
24.03.2010 Do Uživatelského nastavení doplněna možnost, aby si uživatel sám nastavil svůj oblíbený HTML prohlížeč. Přednastavený prohlížeč je
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"
Nastavení je jednoduché:
1. vyberte volbu "Prohlížeč HTML-Cíl" 2. klikněte PRAVÝM tlačítkem na ikonu oblíbeného HTML prohlížeče a vyberte "Vlastnosti". Políčko "Cíl" je podbarveno modře, stiskněte CTRL/C, tím si hodnotu uložíte. Okénko "Vlastnosti" zavřete, vraťte se do programu Audit a CTRL/V vložte hodnotu do "Prohlížeč HTML-Cíl".
Zatím nám prohlížení funguje v Microsoft Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox
Mozilla Firefox neotvíral PDF soubory, protože byl špatně nastaven. Řešení problému bylo následující:
Nástroje Možnosti záložka Aplikace Typ obsahu = Adobe Acrobat Document (aplication/x-octet stream) Akce = Uložit soubor změnit na Akce = Vždy se dotázat
Při prvním kliknutí na nějaký odkaz na PDF se objeví dotaz - zaškrtejte takto:
X Otevřít pomocí Adobe Reader Uložit soubor
X Provádět od teď s podobnými soubory
Pak už bude Firefox soubory PDF normálně otevírat.
15.03.2010 Doplněno prohlížení auditu. Program vygeneruje HTML dokument a otevře ho na prohlížení. Jako prohlížeč se použije
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"
Zatím se nedaří prohlížet HTML pod FireFoxem.
Pro prohlížení bylo nutné upravit označení kapitol, které obsahovaly znak "+", program provede příslušné úpravy již existujících dat.
08.03.2010 Program přizpůsobuje dynamicky pořizováky počtu řádků na obrazovce.
Doplněn bod "Audit" --> "Import dat", kde je popis datových struktur pro načítání klientských dat do programu.